Haku

VKL 301/16

Tulosta

Asianumero: VKL 301/16 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2017

Vesivahinko. Putkityöt. Vesikatkon päättäminen ennen putkitöiden valmistumista.

Tapahtumatiedot

A.L. oli tilannut E Oy:ltä uuden keittiön asennuksen omistamaansa asuntoon. K oli tehnyt uuden keittiön asentamiseksi vaadittavat putkiasennukset. A.L oli tilannut E Oy:ltä saamansa tiedon mukaisesti asunto-osakeyhtiön huoltoyhtiö T Oy:ltä vesikatkon 6.7.2016 kello 9.00-11.00. T Oy oli vahvistanut vesikatkon ajankohdan. A.L. oli välittänyt tiedon vesikatkosta E Oy:lle, joka oli kuitannut saaneensa tiedon. Putkiasennus ei ollut valmistunut, kun T Oy:n huoltomies laittoi vedenpaineen takaisin päälle noin kello 11. Vesi pääsi valumaan keittiöön, mistä aiheutui vesivahinko.

Korvausta vahingosta haetaan E Oy:n vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko aiheutui siitä, että vesi kytkettiin päälle liian aikaisin. E Oy ei ole toiminut asiassa vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla huolimattomasti.

Asiakkaan valitus

K oli kertomansa mukaan ilmoittanut E Oy:lle, että vesikatko tuli olla kello 9-12. E Oy oli välittänyt virheellisen tiedon A.L:lle. E Oy:n korvausvastuun synnyttävä tuottamus on virhe vesikatkon ajankohdan ilmoittamisessa toisaalta tilaajalle ja toisaalta K:lle.

E Oy:n tarjous uuden keittiön asentamisesta sisälsi muun ohella putkityöt tuntiveloituksella. A.L. ei ollut tehnyt erillistä sopimusta K:n kanssa eikä ollut edes yhteydessä K:hon vaan yhteydenpidosta vastasi E Oy. K oli siten E Oy:n aliurakoitsijana.

Vakuutetun lausuma

E Oy:n mukaan se oli yksi keittiöremontin urakoitsijoista, mutta ei pääurakoitsija. E Oy:n ja A.L:n välillä oli sopimus vain keittiön purkamisesta ja uuden asentamisesta. E Oy oli välittänyt A.L:lle tiedon putki- ja sähkötöiden urakoitsijoista. E Oy:n ja K:n välillä ei ollut sopimusta. E Oy:n tarjous ei sisältänyt sähkö- ja putkitöitä. K ei ollut pyytänyt E Oy:ltä vesikatkoa kello 9-12 vaan 9-11. E Oy välitti tietoa K:n ja A.L:n välillä vain A.L:n pyynnöstä.

Vakuutusyhtiön vastine

K on ilmoittanut, että vesikatkon tarve on kello 9-12. E Oy on pyytänyt A.L:ää ilmoittamaan huoltoyhtiölle vesikatkosta kello 9-11. Vaikka aika oli ilmoitettu lyhyemmäksi kuin putkiliike on alun perin pyytänyt, ei vesikatkoilmoituksen aikavälin ilmoittaminen väärin itsessään aiheuttanut vahinkoa. E Oy ei ole voinut ennakoida, että vedet kytketään päälle tavanomaisista käytännöistä poiketen ennen kuin työ on valmis, joten vahinko on  aiheutunut muusta syystä kuin E Oy:n tuottamuksesta. Mahdollinen sopimusvastuu toimeksiantosopimuksen perusteella ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin. Vahinko ei ole E Oy:n vakuutuksesta korvattava.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko E Oy vastuussa A.L:n asunnossa tapahtuneesta vesivahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Kohdan 5.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta on saanut ristiriitaista selvitystä siitä, onko K ilmoittanut E Oy:lle oikean vesikatkon ajankohdan ja siitä, onko K toiminut E Oy:n aliurakoitsijana. E Oy:n mahdollinen vastuu asiassa joka tapauksessa perustuisi sopimukseen. Sopimukseen perustuva korvausvastuu on rajattu pois vakuutuksen korvauspiiristä. Vahinko ei tämän vuoksi tule korvattavaksi E Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Mäenpää

Jäsenet:
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia