Haku

VKL 301/15

Tulosta

Asianumero: VKL 301/15 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.12.2015

Autonvahingoittuminen kunnallistekniikan saneeraustyömaalla. Vahingonkärsijän myötävaikutus.

Tapahtumatiedot

A:n auto vahingoittui 25.7.–29.8.2014 vakuutuksenottajana olevan yhtiön kunnallistekniikan saneeraustyömaalla. A:n ainoa reitti omaan pihaansa oli työmaan läpi, minkä vuoksi hän ajoi työmaalla useita kertoja. Autossa oli madallettu pohja. Korvausta autolle aiheutuneesta vahingosta haetaan urakoitsijan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on pitänyt urakoitsijaa korvausvelvollisena vahingosta ja korvannut vahingon, mutta vähentänyt korvauksesta 20 prosenttia A:n myötävaikutuksen perusteella. Vakuutusyhtiön mukaan tietyömaa oli merkitty asianmukaisesti ja se oli A:n havaittavissa, minkä vuoksi vahinko on aiheutunut osittain A:n huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnistä. Matalaprofiiliset renkaat ovat erityisen herkkiä vahingoittumaan tiellä, jossa on epätasaisuuksia. Erikoisrenkaiden käyttäjän katsotaan ottavan tietoisen riskin. A oli lisäksi ajanut työmaa-alueella useamman kerran, joten olosuhteet olivat hänen tiedossaan.

Asiakkaan valitus

A vältti ajamasta tietyömaalla, mutta hänen piti ajaa siellä päästäkseen pihaansa. Lisäksi lähtiessään pihastaan hän ajoi työmaalle. Tie ei ollut Tiehallinnon ohjeiden mukaisessa kunnossa. Auto oli liikenneministeriön maavaraa koskevan päätöksen mukaisessa kunnossa eli maavaraa oli yli 80 millimetriä.

Vakuutusyhtiön vastine

Nyt kyseessä oleva tietyömaa oli merkitty asianmukaisesti ja se oli hyvin havaittavissa. A oli ajanut tietyömaalla useaan kertaan ja hänellä on siten ollut tiedossa alueen olosuhteet ja vahinkojen syntymisen todennäköisyys. Madallettu auton alusta sekä matalaprofiiliset renkaat ja vanteet aiheuttavat sen, että tällaiset autot ovat erityisen herkkiä vahingoittumaan tiellä, jossa on epätasaisuuksia. Normaalia matalammalla maavaralla varustetun auton kuljettajan on otettava huomioon nämä poikkeavat ominaisuudet ja jo ensimmäisten pohjakosketusten jälkeen varoa ajamasta alueella lisävahinkojen välttämiseksi. Koska A:n auto on rikkoutunut vähitellen usean päivän aikana ja useiden pohjakosketusten seurauksena, on vahinko aiheutunut osittain hänen oman tuottamuksellisen menettelynsä seurauksena.

Vakuutuslautakunta on lausunnossaan VKL 473/13 katsonut, että A on voinut selvästi havaita ja on havainnutkin pysäköintipaikan soveltumattomuuden hänen autonsa sijoituspaikaksi. Hän on nähnyt painanteen pihalla aistinvaraisesti sekä omankin kertomuksensa mukaan toistuvasti havainnut ongelman auton ottaessa pohjakosketuksia hänen ajaessaan sen pysäköintipaikalle. Tällaisessa tilanteessa A on ottanut tietoisen riskin siitä, että hänen autonsa pikkuhiljaa vahingoittuu joko useiden pienempien tai mahdollisesti sattuvan isomman pohjakosketuksen seurauksena ja että A:n vahinko on aiheutunut hänen omasta tietoisesta riskinotostaan.

Tietyömaa oli asianmukaisesti merkitty ja A on voinut selvästi havaita tietyöalueen soveltumattomuuden kyseisellä autolla ajoon huomioiden hänen käyttämänsä auton erityisominaisuudet. Hän on oman kertomuksensa mukaisesti toistuvasti havainnut ongelman auton ottaessa pohjakosketuksia jopa kymmeniä kertoja. Vahinko on aiheutunut osittain A:n omasta huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnistä. A on ottanut tietoisen riskin ajaessaan työmaa-alueella useamman kerran, vaikka olosuhteet ja vahingon todennäköisyys olivat hänen tiedossaan ja tästä syystä korvauksesta tehty 20 prosentin myötävaikutusvähennys on ollut oikeutettu ja vahingonkorvauslain 6 luvun 1§ mukainen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A myötävaikuttanut hänen autolleen aiheutuneen vahingon syntymiseen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n mukaan jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta se, että vakuutuksenottaja on tiealueen kunnossapidon laiminlyönnin vuoksi vastuussa A:n autolle aiheutuneesta vahingosta. Vakuutuslautakunnassa asiassa on siksi kyse vain sen arvioimisesta, onko korvausta alennettava A:n myötävaikutuksen perusteella.

Lautakunta toteaa, että tien epätasaisuudet ovat olleet A:n havaittavissa. Ajettaessa ajoneuvolla, jonka maavaraa on alennettu, tulee kuljettajan kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ajoneuvolla voi sitä vahingoittamatta ajaa epätasaisuuksien yli. A on havainnut autonsa vahingoittumisen työmaalla ajettaessa ja sen, että hän ei voi ajaa alueella vahingoittamatta autoaan. Auto on vahingoittunut usean päivän ja usean pohjakosketuksen myötä. A on voinut itse päättää, ajaako hän tietyömaalla vai ei. Lautakunta katsoo, että A on myötävaikuttanut vahingon syntymiseen jatkamalla ajamista työmaalla, vaikka on huomannut sen vahingoittavan hänen autoaan.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta