Haku

VKL 301/14

Tulosta

Asianumero: VKL 301/14 (2014)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2014

Korvattava vakuutustapahtuma. Myymälän kylmälaitteiston putkiston liittimen löystyminen ja vuoto. Oliko kyseessä äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama vahinko? Kylmälaitteiston korjauskustannukset.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan Ay:n marketissa oli havaittu 10.12.2013 kylmälaitteen lämmenneen.  Vian syyksi selvisi kylmäaineen vuoto rakennuksen katolla olevalta lauhduttimelta palaavan putken sulkuventtiilissä. Vuoto saatiin korjattua kiristämällä.

Vakuutusyhtiö on korvannut vakuutuksenottajan yritysvakuutuksesta vahingon johdosta erinäisiä kustannuksia ja menetyksiä, mutta kieltäytynyt 26.2.2014 päivätyllä päätöksellään korvaamasta kylmälaitteiston 5 322,08 euron korjauskustannuksia. Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen ennalta arvaamaton tapahtuma. Kyseessä ei ollut äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama vahinko, kuten liitoksen tai venttiilin rikkoutuminen, vaan löystyminen oli tapahtunut vähitellen pitemmän ajan kuluessa.

Asiakkaan valitus

Ay:n mielestä vahinko on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton. Ay on vedonnut siihen, että kylmälaitteistoon oli tehty vuosihuolto 8.12.2013 eli vain kaksi päivää aikaisemmin, jolloin putkistot oli asianmukaisesti tarkastettu vuotohaistelijalla. Huoltoliikkeeltä saadun selvityksen perusteella vuoto oli äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei korvausratkaisua tule muuttaa ja on vedonnut vakuutusehtoihin, joiden mukaan esinevakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Äkillisyysvaatimuksella tarkoitetaan vakuutusehdoissa sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on ajallisesti rajattavissa ja se on myös suhteellisen lyhyt. Ennalta arvaamattomuudella tarkoitetaan vakuutusehdoissa käytetyssä merkityksessä sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on yleiseltä kannalta tarkasteltuna odottamaton ja ennakoimaton. Ratkaisevaa ei ole se, yllättyykö vahingonkärsijä itse tapahtumasta, vaan tilanne arvioidaan objektiivisin perustein. Vahingosta ei myöskään tee äkillistä tai ennalta arvaamatonta se, että sen seuraus ilmenee äkillisesti tiettynä hetkenä, vaan korvattavuus määräytyy vahingon syyn perusteella. Näyttövelvollisuus siitä, että vahingon on aiheuttanut nimenomaan äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, on korvauksenhakijalla.

Vahingon oli aiheuttanut sulkuventtiililiitoksen löystyminen. Mitään putkistoon kohdistunutta vahinkotapahtumaa ei ollut esitetty. Vahingon syynä ei ollut mikään äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, kuten putken, liitoksen tai venttiilin rikkoutuminen, vaan liitos oli löystynyt vähitellen pitemmän ajan kuluessa aiheuttaen lopulta kylmäainevuodon ja maitokalusteiden lämpenemisen.

Se, että liitoksen löystymistä ei ollut havaittu 8.12.2013 tehdyssä kausihuollossa, ei vaikuttanut vahingon korvattavuuteen. Vakuutusyhtiö on huomauttanut, että huollon työmääräyksestä ei ilmennyt, että katolla olevia Iiitoksia olisi huollossa erityisesti tarkastettu tai testattu.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Ay ja vakuutusyhtiö ovat erimielisiä siitä, onko vakuutuksenottajan kylmälaitteistossa 10.12.2013 havaittu vika ollut äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama ja siten vakuutuksesta korvattava vahinko.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan yrityksen esinevakuutukseen sovellettavien 1.1.2012 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma.

Asian arviointi

Lautakunnan käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella Ay:n kylmälaitteiston kylmäaineen vuoto oli paikannettu lauhduttimelta palaavan putken sulkuventtiiliin. Asiakirjoista ei ilmene, että kyseinen venttiili olisi äkillisesti rikkoutunut. Venttiiliä ei ollut vaihdettu, vaan vika oli voitu korjata pelkästään kiristämällä.  

Saadun selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että kyse on ollut todennäköisimmin venttiilissä lämmönvaihtelun vuoksi vähitellen tapahtuneen löystymisen lopulta aiheuttamasta vuodosta. Sillä seikalla, että venttiilissä ei vielä ollut havaittu vuotoa edeltäneen vuosihuollon yhteydessä, ei ole ratkaisevaa merkitystä asiassa. Näin ollen vahingon syyksi ei ole osoitettu mitään vakuutusehtojen kohdassa 4.1 edellytettyä äkillistä tapahtumaa, joten Ay:llä ei ole vakuutuksen perusteella oikeutta korvaukseen kylmälaitteiston vian korjauskustannuksista.

Lopputulos

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Raulos, puheenjohtaja
Isokoski, sihteeri

Jäsenet:
Löppönen
Makkula
Nyyssölä
Pesonen
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia