Haku

VKL 301/13

Tulosta

Asianumero: VKL 301/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2013

Vakuutusehtojen tulkinta. Rikkoutuminen. Liitoksen vuotaminen. Pesukoneen liitoshanan irtoaminen. Oliko vuotovahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön kerrostalorakennuksen asuinhuoneistossa oli sattunut vesivahinko, kun pesukoneen tulovesiputken sulkuventtiili (pesukonehana) oli irronnut liitoksesta. Vettä tulvi pesuhuoneen lattiapinnoille. Lattiakaivo meni tukkoon, ja vesi tulvi kynnyksen yli muualle asuntoon. Vesi valui ilmastointihormia pitkin ja patterien läpivientien kohdalta alempien kerrosten asuntoihin.

Taloyhtiö vaati vuotovahingon korvaamista. Vuodon aiheutti äkillisesti irronnut pesukoneen liitoshana. Hanassa ei ollut vuotoa tai käytettäessä havaittavaa liikkumista, josta voisi päätellä hanan olevan irtoamaisillaan. Asukas ei ole voinut havaita vahingon mahdollisuutta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö katsoo, että vuoto ei ole aiheutunut ehtojen edellyttämällä tavalla rikkoutuneesta laitteesta tai putkistosta. Lisäksi rajoitusehtojen mukaan ei korvata liitoksen vuotamisesta aiheutunutta vahinkoa. Yhtiö ei korvaa vahinkoa.

Valitus

Vahinko aiheutui siitä, kun pesukoneen liitoshana irtosi äkillisesti ja yllättäen seinästä. Vesijohdon rakenne ei ole silloin ehjä, kun vesi suihkuaa seinästä, vaan kyseessä on ollut ehtojen mukainen rikkoutuminen.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö ei muuta päätöstään. Vuotovahingossa edellytetään putken rikkoutumista. Isännöitsijä oli kertonut, että mikään ei ollut rikkoutunut ja vuoto lakkasi putki­miehen kiristettyä liitoksen. Vuodosta aiheutunut vesivahinko ei ole korvattava.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen kohdan 7.1.1 (”Vuoto”) mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on vakuutuksen voimassaoloaikana virrannut ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta vakuutuksen kohteena olevasta, rakennukseen kuuluvasta ja rakennusta palvelevasta kiinteästi asennetusta

- vesijohdosta

- jätevesiviemäristä tai sisäpuolisesta sadevesiviemäristä

- lämpö-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta

- öljysäiliöstä

- pore- tai uima-altaan putkistosta

- koneesta tai laitteesta

ja aiheutunut vahinko todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksesta korvataan myös rakennuksen jätevesiviemäristä nousseesta vedestä aiheutunut vahinko, kun vahingon on aiheuttanut rakennuksen omaan viemäriverkostoon syntynyt äkillinen ja ennalta arvaamaton putkiston sisäinen tukkeutuma.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan pesukoneen tai astianpesukoneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneesta nestevuodosta aiheutunut vahinko. Edellytyksenä on kuitenkin, että laite on liitetty johtoverkkoon hyväksytyllä letkuliitännällä ja sulkuventtiilillä, ja että vuodon syynä on kyseisen laitteen tai sen putkistojen rikkoutuminen ja aiheutunut vahinko todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vuotovahinkovakuutukseen liittyvien rajoitusehtojen kohdan 7.2.10 (”Kuluminen, ruostuminen ja muut vähitellen tapahtuvat syyt”) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

- putken tai laitteen ulkopuolisesta syöpymisestä

- kulumisesta, ruostumisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta syystä

- liitosten tai tiivisteiden vuotamisesta tai ikääntymisestä.

Ratkaisu

Vakuutuksen kohteena oleva rakennus on kärsinyt vuotovahingon, kun pesukoneen tulovesijohdon liitoshana on irronnut seinästä. Hana ei ollut liikkunut tai vuotanut ennen vahinkoa. Asiassa on riitaa siitä, täyttyvätkö ehtojen kohdan 7.1.1 mukaiset korvattavuuden edellytykset tai onko kyse ehtojen kohdassa 7.2.10 tarkoitetusta vahinkotilanteesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vesijohto tai muukaan ehtojen kohdassa 7.1.1 mainittu laite ei ollut rikkoutunut. Liitosmekanismin osat eivät olleet menneet fyysisesti rikki, ja vuoto lakkasi kun putkimies kiinnitti osat takaisin yhteen. Vakuutuslautakunta katsoo kuitenkin, että yleisessä kielenkäytössä pesukoneen liitoshanan irtoaminen seinästä ymmärretään vesijohdon rikkoutumiseksi. Ehtojen kohdan 7.1.1 mukaiset korvattavuuden edellytykset täyttyvät.

Ehtojen kohdassa 7.2.10 erilaisia vähitellen tapahtuvasta syystä aiheutuneita vahinkoja on rajattu korvattavuuden ulkopuolelle. Rajoitusehtoja ei voi tulkita laajentavasti. Liitosvuodolla ymmärretään yleisesti tihkumista tai muuta suhteellisen vähäistä vuotoa, joka voi vaurioittaa rakenteita pitkän ajan kuluessa. Nyt on käsillä äkillinen ja laaja kastumisvahinko, jonka on mahdollistanut se, että liitoskohta oli antanut periksi ja auennut aivan täysin. Liitosta ei siten ollut enää olemassa vuodon hetkellä. Tapauksessa ei ole kyse rajoitus­ehtojen mukaisesta liitoksen vuotamisesta.

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia