Haku

VKL 300/16

Tulosta

Asianumero: VKL 300/16 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2017

Vesivahinko. Putkitöiden tekeminen ilman varmistumista vesikatkosta.

Tapahtumatiedot

A.L. oli tilannut E Oy:ltä uuden keittiön asennuksen omistamaansa asuntoon. K oli tehnyt uuden keittiön asentamiseksi vaadittavat putkiasennukset. A.L oli tilannut E Oy:ltä saamansa tiedon mukaisesti asunto-osakeyhtiön huoltoyhtiö T Oy:ltä vesikatkon 6.7.2016 kello 9.00-11.00. T Oy oli vahvistanut vesikatkon ajankohdan. A.L. oli välittänyt tiedon vesikatkosta E Oy:lle, joka oli kuitannut saaneensa tiedon. Putkiasennus ei ollut valmistunut, kun T Oy:n huoltomies laittoi vedenpaineen takaisin päälle noin kello 11. Vesi pääsi valumaan keittiöön, mistä aiheutui vesivahinko.

Korvausta vahingosta haetaan K:n vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko aiheutui siitä, että vesi kytkettiin päälle liian aikaisin. K ei ollut toiminut huolimattomasti putkitöitä tehdessään.

Asiakkaan valitus

K oli ollut jo ennen putkitöiden aloittamista tietoinen siitä, että vesikatkos päättyy klo 11. K myös tiesi, että asennustöihin kuluisi aikaa kolme tuntia. Tästä huolimatta K ei ollut edes yrittänyt ottaa yhteyttä huoltoyhtiöön vesikatkon jatkamiseksi, vaikka hänellä oli asennustyö vielä kesken. K ei voinut luottaa siihen, että huoltomies varmistaa asennustyön päättyneen.

Vakuutetun lausuma

Vakuutettu ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta antaa asiassa lausuma.

Vakuutusyhtiön vastine

Vesikatkoa pyydetään huoltoyhtiöltä, jotta huoltoyhtiö voi tiedottaa asukkaita vesikatkosta ja tarvittaessa avata putkiliikkeelle pääsyn pääkatkaisijan luo tai sulkea vedenpaineen. Vesikatko pyydetään tietyksi ajaksi, jotta asukkaita voidaan tiedottaa vesikatkon kestosta. Vesikatkon pituus käytännössä määräytyy sen mukaan, kuinka pitkään työt kestävät ja on hyvin tavanomaista, että työt voivat viivästyä. Vesikatko jatkuu tällöin niin pitkään, kunnes putkimies ilmoittaa, että työ on valmis.

Putkiliike ei ole voinut ennakoida, että töiden ollessa kesken vedenpaine kytketään päälle varmistamatta. Vesikatkon aika on aina suuntaa-antava. K on voinut luottaa siihen, että työt voivat jatkua ilman vahingonvaaraa. Putkiliikkeen toiminta itsessään ei olisi aiheuttanut vahinkoa, joten syy-yhteys vahinkoon on tältä osin katkennut.

Rakennusmääräysten mukaan vesiputkille on tehtävä koeponnistus ennen käyttöönottoa. Ammattimaisen huoltomiehen tulisi olla tietoinen tästä taloyhtiöissä hyvin tavanomaisesta toimenpiteestä putkitöiden yhteydessä. Tässä tapauksessa koeponnistusta ei ollut vielä tehty. Huoltoyhtiöllä oli kuitenkin tieto siitä, että asunnossa tehdään putkitöitä, koska huoltoyhtiö toimi myös töiden valvojana. Putkiliikkeellä ei ollut pääsyä pääkatkaisijalle, joten huoltomiehen olisi pitänyt ymmärtää, että koeponnistusta ei ole voitu vielä tehdä ja että näin ollen töiden täytyy edelleen olla kesken.

Vahinko on aiheutunut muusta syystä kuin K:n tuottamuksesta. Mikäli kuitenkin katsottaisiin, että K:lla olisi tuottamusta asiassa, K:n osuus voi olla enintään puolet vahingon määrästä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko K vastuussa A.L:n asunnossa tapahtuneesta vesivahingosta. K:n vastuu asiassa riippuu siitä, onko K voinut luottaa siihen, että huoltomies ei kytke vedenpainetta päälle varmistumatta siitä, että putkityöt olivat tulleet valmiiksi.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta se, että K on ollut ennen työn aloittamista tietoinen huoltoyhtiön ilmoituksesta siitä, että vesikatko päättyy kello 11. Asiassa on myös riidatonta se, että K ei ole ennen työn aloittamista eikä sen aikana ollut yhteydessä huoltoyhtiöön sen varmistamiseksi, että vettä ei kytketä päälle putkitöiden ollessa kesken. Koska K oli arvioinut työn kestoksi kolme tuntia, hän oli tietoinen jo ennen töiden aloittamista siitä, että ne eivät todennäköisesti valmistuisi ajoissa.

Lautakunta katsoo, että K:n olisi näissä olosuhteissa huolellisesti toimiessaan tullut varmistua siitä, että vedenpainetta ei kytketä päälle ennen kuin putkiasennus on ollut valmis. Mikäli tämä varmistuminen ei olisi ollut mahdollista, olisi K voinut viime kädessä olla aloittamatta työtä.

Koska K on tuottamuksensa perusteella vastuussa vahingosta, tulee vahinko korvata K:n vastuuvakuutuksesta.

Lautakunta katsoo, että vahinko on syntynyt yhdessä K:n ja T Oy:n laiminlyönneistä siten, että he vastaavat vahingosta vahingonkärsijää kohtaan yhteisvastuullisesti ja keskinäisessä suhteessaan pääluvun osoittamassa suhteessa.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on korvausvastuussa vahingosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Mäenpää

Jäsenet:
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta