Haku

VKL 299/16

Tulosta

Asianumero: VKL 299/16 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2017

Vesivahinko. Putkityöt. Vesikatkon päättäminen ennen putkitöiden valmistumista.

Tapahtumatiedot

A.L. oli tilannut E Oy:ltä uuden keittiön asennuksen omistamaansa asuntoon. K oli tehnyt uuden keittiön asentamiseksi vaadittavat putkiasennukset. A.L oli tilannut E Oy:ltä saamansa tiedon mukaisesti asunto-osakeyhtiön huoltoyhtiö T Oy:ltä vesikatkon 6.7.2016 kello 9.00-11.00. T Oy oli vahvistanut vesikatkon ajankohdan. A.L. oli välittänyt tiedon vesikatkosta E Oy:lle, joka oli kuitannut saaneensa tiedon. Putkiasennus ei ollut valmistunut, kun T Oy:n huoltomies laittoi vedenpaineen takaisin päälle noin kello 11. Vesi pääsi valumaan keittiöön, mistä aiheutui vesivahinko.

Korvausta vahingosta haetaan T Oy:n vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiön mukaan T Oy ei ole vastuussa vahingosta, koska se on toiminut huolellisesti. T Oy:lle oli esitetty pyyntö vesikatkosta kello 9.00-11.00 ja T Oy oli toiminut tämän pyynnön mukaisesti.

Asiakkaan valitus

T Oy oli toiminut tilanteessa kahdessa roolissa: huoltomies on huolehtinut vedentulon katkaisemisesta ja yhtiö on toiminut asennustyön valvojana. T Oy oli laiminlyönyt asianmukaisesti valvoa työtä ja lisäksi huoltomies oli laiminlyönyt varmistaa asennustyön olevan siinä vaiheessa, että vedet voidaan turvallisesti kytkeä. T Oy on tehnyt taloyhtiön kanssa huoltosopimuksen ja toimii myös yksittäisen osakkaan korjaus- ja asennustöiden valvojana. Valvonta on mitoitettava siten, että se vastaa kunnossapitotoimen laatua ja laajuutta. Valvonta ei poista K:n vastuuta, mutta johtaa valvonnan laiminlyönnin kautta yhteisvastuuseen.

Vakuutetun lausuma

T Oy:n mukaan valvojan tehtävät eivät ole työnjohdollisia. Valvojan tehtäviin ei kuulu valvoa urakoitsijan aikataulujen pitävyyttä tai valvoa, että urakoitsija informoi aikataulun myöhästymisestä huoltomiehelle.

Vakuutusyhtiön vastine

Huoltoyhtiöllä on sopimussuhde asunto-osakeyhtiön kanssa. Tässä tapauksessa nimenomainen toimeksianto on tullut suoraan osakkaalta. Huoltoyhtiön toimenkuvaan osakkaan tilaamissa remonteissa tai putkitöissä ei kuulu erikseen lähteä varmistelemaan remontin tilannetta.

Osakas on tilannut huoltoyhtiöltä vesikatkon 6.7.2016 kello 9-11. Huoltoyhtiö on hoitanut vesikatkon tilauksen mukaisesti. Lisäksi vesikatkosta on tiedotettu asianmukaisesti ilmoitustaululla yhtiön asukkaita. Putkitöitä on ollut tekemässä osakkaan toimeksiannosta LVI-alan ammattilainen K, joka on myöntänyt havainneensa ilmoitustaululla vesikatkon ajankohdan kello 9-11. Tästä huolimatta putkimies eikä osakas ilmoittanut T Oy:lle tarpeesta vesikatkon pidentämiselle, kun kävi selväksi, että putkityöt eivät valmistuneet ennalta sovittuun ajankohtaan mennessä.

Vahinko on aiheutunut K:n vastuulle luettavasta huolimattomuudesta. Vahinkoa ei voida korvata T Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko T Oy vastuussa A.L:n asunnossa tapahtuneesta vesivahingosta. T Oy:n vastuu asiassa riippuu siitä, oliko T Oy:n työntekijän tullut varmistaa ennen vesikatkon päättämistä, että putkityöt A.L:n asunnossa olivat loppuneet.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta se, että A.L. on tilannut vesikatkon 6.7.2016 kello 9-11 ja se, että T Oy on katkaissut veden mainittuna ajankohtana. Edelleen asiassa on riidatonta se, että T Oy on ollut tietoinen siitä, että A.L:n huoneistossa tehdään putkitöitä.

Lautakunta toteaa, että T Oy on sinänsä täyttänyt velvoitteensa huolehtia veden katkaisemisesta kello 9-11. T Oy on ollut tietoinen vesikatkon syystä eli siitä, että A.L:n huoneistossa tehdään putkitöitä. T Oy:n työntekijä ei ollut varmistunut siitä, että putkityöt olivat päättyneet kun hän oli kytkenyt vedenpaineen takaisin päälle. Vaikka urakka-aikataulusta huolehtiminen sinänsä ei kuulu huoltoyhtiön velvollisuuksiin, olisi T Oy:n huolellisesti toimiessaan tullut huolehtia siitä, että vesi voidaan turvallisesti kytkeä takaisin päälle. Kun T Oy ei ollut huolehtinut tästä, on se huolimattomuutensa vuoksi vastuussa vahingosta. Tämän vuoksi vahinko tulee korvata vastuuvakuutuksesta.

Lautakunta katsoo, että vahinko on syntynyt yhdessä K:n ja T Oy:n laiminlyönneistä siten, että he vastaavat vahingosta vahingonkärsijää kohtaan yhteisvastuullisesti ja keskinäisessä suhteessaan pääluvun osoittamassa suhteessa.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on vastuussa vahingosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Mäenpää

Jäsenet:
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia