Haku

VKL 298/12

Tulosta

Asianumero: VKL 298/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.02.2013

Vakuutusehtojen tulkinta Vakuutettu vastaajana rikosasiassa Virallisen syyttäjän ajama syyte

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on ollut syytettynä 14.6.2008 tapahtuneesta kunnianloukkauksesta, 1.12.2008 - 31.12.2008 tapahtuneesta kunnianloukkauksesta, 13.4.2009 tapahtuneesta lievästä pahoinpitelystä, 7.5.2009 tapahtuneesta vaaran aiheuttamisesta, 17.5.2009 tapahtuneesta laittomasta uhkauksesta, 26.5.2009 tapahtuneesta vaaran aiheuttamisesta, 28.6.2009 tapahtuneesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, 28.6.2009 tapahtuneesta liikennerikkomuksesta sekä 30.8.2006 - 20.4.2009 tapahtuneesta veropetoksesta.

Keski-Suomen käräjäoikeus on antanut asiassa tuomion 26.8.2010 ja Vaasan hovioikeus on antanut asiassa tuomion 30.11.2011.

A haki korvauksia oikeudenkäyntikuluistaan, erinäisistä itselleen aiheutuneista kuluista, ansionmenetyksestä sekä henkisestä kärsimyksestä oikeusturvavakuutuksestaan.

 

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Ensimmäinen korvauspäätös

Vakuutusyhtiön ensimmäinen korvauspäätös koski A:n oikeusturvahakemusta siitä, että hän ollut syytettynä veropetoksesta.

Vakuutusyhtiö toteaa päätöksessään, ettei oikeusturvavakuutuksesta korvata kuluja asiassa, jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä. Näin ollen koska asiassa kysymys virallisen syyttäjän A:ta vastaan ajamasta syytteestä, asiasta aiheutuneita asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja ei voida korvata oikeusturvavakuutuksesta.

Yhtiö toteaa A:n hakeneen oikeusturvaetua myös erinäisten muiden asioiden osalta, joista yhtiö pyysi A:ta toimittamaan haastehakemukset asian käsittelyä varten.

Uudelleenkäsittelypyyntö ja lisäselvitys

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan uudelleenkäsittelyä.

Uudelleenkäsittelypyynnössään A listaa korvausvaatimuksensa oikeudenkäyntikuluistaan, erinäisistä itselleen aiheutuneista kuluista, ansionmenetyksestä sekä hänelle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Korvauspäätös

Vakuutusyhtiö toteaa korvauspäätöksessään, että oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on sen ehtojen sekä vakuutuksen yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa. Ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata muun muassa vakuutetun omaa työtä, ajanhukkaa, matka- oleskelu- tai muita kuluja eikä myöskään ansionmenetystä.

Päätöksessä todetaan lisäksi, että kaikki A:n vaatimat asianajokulut ovat johtuneet lakimiesavun käyttämisestä tilanteessa, jossa vakuutettu on ollut vastaajana rikosasiassa ja syytteitä on ajanut virallinen syyttäjä. Vakuutusyhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja toteaa, ettei tämän tyyppisiä kuluja korvata oikeusturvavakuutuksesta.

 

Valitus

Vakuutettu oli tyytymätön vakuusyhtiön päätöksiin ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan vakuutettu toistaa kaikki aiemmat vaatimuksensa sekä esittää uutena vaatimuksena myös muutoksenhausta aiheutuneiden kulujen korvaamista oikeusturvavakuutuksesta.

Valituksen mukaan on perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatteen mukaan pidettävä perusteltuna sitä lähtökohtaa, että vakuutetulla on oikeus saada korvaus kaikista asianosaiskuluistaan oikeusturvavakuutuksesta sellaisessa asiassa, joka perustuu julkisen vallan edustajien vakuutettua vastaan toimeenpanemiin viranomaistoimiin.

Valituksessa todetaan, että A:han kohdistetut Suomen valtion viranomaisten viranomaistoimet muodostavat selkeästi ja riidatta laittoman ja kohtuuttoman oikeustoimikokonaisuuden, jota vastaan A:lla on laillinen oikeus puolustautua ja josta aiheutuneista kuluista A:lla on oikeus saada korvausta oikeusturvavakuutuksesta.

Valituksen mukaan vakuutusyhtiö toimii oikeusturvavakuutusta hallinnoidessaan julkisessa viranomaistehtävässä ja on näin ollen velvollinen huomioimaan ja soveltamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Ristiriitatilanteessa, jossa vakuutusyhtiön yksipuoliset vakuutusehdot ja niiden yksipuolinen tulkinta ovat selvästi ristiriidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännön kanssa, on vakuutusyhtiö velvollinen soveltamaan ihmisoikeussopimusta.

Valituksessa todetaan vielä, että Suomen viranomaisten toimet tässä tapauksessa ovat olleet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomion Ruotsalainen vs. Suomi vastaisia.   

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot.

Vastineen mukaan vakuututetun ollessa vastaajana rikosasiassa voidaan oikeudenkäynti- ja asianajokuluja korvata vain, jos asiassa on kysymys asianomistajan vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä silloin kun virallinen syyttäjä on jättänyt syytteen nostamatta tai peruuttanut sen. Käsillä olevassa tapauksessa virallinen syyttäjä on ajanut asiaa kaikkien syytekohtien osalta. Näin ollen vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuneita kuluja.

Vastineessa todetaan myös, ettei vakuutuksesta korvata rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä tai rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja. Oikeusturvavakuutuksesta ei missään tapauksessa korvata myöskään vakuutetun omaa työtä, ajanhukkaa, matka- oleskelu- tai muita kuluja, ansionmenetystä tai henkistä kärsimystä taikka siitä aiheutuneita lääkekuluja.

Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo vastineessaan, ettei A ole esittänyt tapauksessa mitään sellaisia kuluja joita voitaisiin korvata oikeusturvavakuutuksen perusteella.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaan korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on rikosasiassa

  • vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään
  • syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai peruuttanut sen.

Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

Ehtojen kohdan 5.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys virallisen syyttäjän ajamasta syytteestä tai yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta, jonka asianomistaja on tällaisen syytteen vireillä ollessa esittänyt syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan. Jos syyttäjä on jättänyt syytteen vakuutettua vastaan nostamatta sitä koskevien erityissäännösten perusteella, vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja ei korvata myöskään siinä tapauksessa, että asianomistaja vaatii vakuutetulle rangaistusta.

Vakuutusehtojen kohdan 7.3.2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin, kun oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

Ehtokohdan 7.3.2.2 mukaan vakuutuksesta korvataan asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, jos kyse on asianomistajan vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä silloin, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut.

Vakuutusehtojen kohdan 7.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata

  • alakohdan 3) mukaan vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä
  • alakohdan 5) mukaan rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa vakuutetun oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta tilanteessa, jossa on ollut kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutettu A on ollut syytettynä 14.6.2008 tapahtuneesta kunnianloukkauksesta, 1.12.2008 - 31.12.2008 tapahtuneesta kunnianloukkauksesta, 13.4.2009 tapahtuneesta lievästä pahoinpitelystä, 7.5.2009 tapahtuneesta vaaran aiheuttamisesta, 17.5.2009 tapahtuneesta laittomasta uhkauksesta, 26.5.2009 tapahtuneesta vaaran aiheuttamisesta, 28.6.2009 tapahtuneesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, 28.6.2009 tapahtuneesta liikennerikkomuksesta sekä 30.8.2006 - 20.4.2009 tapahtuneesta veropetoksesta. Käräjäoikeus on antanut asiassa tuomion 26.8.2010, josta ilmenee, että syyttäjä on ajanut syytteitä vakuutettua vastaan.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan oikeusturvavakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu mm. asiat, joissa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä. Lautakunta toteaa, että kyseinen rajoitusehto tulee sovellettavaksi suoraan syytteen nojalla riippumatta jutun lopputuloksesta. Vakuutuslautakunta ei myöskään ota kantaa asian rikosoikeudelliseen arviointiin.

Lautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutettu on käsillä olevassa asiassa ollut virallisen syyttäjän syytteen kohteena. Tämän perusteella lautakunta katsoo vakuutusyhtiön oikeusturvavakuutuksia koskevat epäyspäätökset ehtojen mukaisiksi.

Vakuutettu A on vaatinut korvauksia myös muista hänelle aiheutuneista kuluista oikeusturvavakuutuksen perusteella. Vakuutuslautakunta toteaa, että oikeusturvavakuutuksen korvauspiiri ilmenee tapaukseen sovellettavista vakuutusehdoista.  Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä siinäkään tapauksessa, että kysymyksessä olisi vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita siihen muutosta.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Pesonen. Sihteerinä toimi Hanén.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia