Haku

VKL 297/13

Tulosta

Asianumero: VKL 297/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2013

Lakipykälät: 30, 31, 33, 34

Suojeluohjeet Varkausvahinko Mukana olevan irtaimen valvonta Ravintolaillan jälkeen lähdetty tuntemattomien kyytiin

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen ja poliisin tutkintailmoituksen mukaan asiakas oli ollut ravintolassa 29.3.2013 ja ottanut illan päätteeksi noin klo 03.00 kyydin henkilöiltä, joita hän ei tuntenut entuudestaan. Hän oli naukannut autossa heidän pullostaan ja menettänyt tajuntansa. Asiakkaan muistikuvat kyytiä tarjonneista henkilöistä ja heidän autostaan ovat hataria. Seuraavana päivänä asiakas huomasi, että häneltä oli viety mukana ollutta käteistä 400 euroa ja lisäksi kultainen panssariketju (3.000 euroa), kultainen ranneketju (2.000 euroa) sekä kolme kultaista riipusta (yht. 450 euroa). Asiakas vaati korvausta kotivakuutuksesta.

Lisäselvityksessään asiakas kertoo mm., että hän oli nauttinut ravintolassa alkoholia muttei ollut niin humaltunut, ettei hän olisi pystynyt huolehtimaan itsestään.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö korvasi vahingon kotivakuutuksesta 50 %:n suojeluohjevähennyksellä. Yhtiö katsoo asiakkaan laiminlyöneen mukanaan olleen irtaimiston asianmukaisen valvonnan. Lisäksi yhtiö viittaa törkeää huolimattomuutta ja alkoholin käyttöä koskevaan yleiseen sopimusehtoon.

 

Valitus

Asiakas pitää 50 %:n suojeluohjevähennystä kohtuuttomana.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa suojeluohjeita ja vakuutustapahtuman aiheuttamista koskeviin vakuutusehtoihin. Illan kulusta ja asiakkaan muistikuvien heikkoudesta voi päätellä hänen olleen voimakkaasti päihtynyt. Lisäksi ei ole ennalta arvaamatonta, että tuntemattomien tarjoaman kyydin käyttäminen ja heidän tarjoamansa alkoholin nauttiminen on harkitsematonta ja vaarallista. Tällaiseen tilanteeseen liittyy suuri riski joutua ryöstön tai vastaavan rikoksen uhriksi.

Vakuutusyhtiö katsoo, että asiakkaan vakuutustapahtumaa edeltänyt alkoholin käyttö ja alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen on vaikuttanut vahingon sattumiseen, jolloin yleisten sopimusehtojen mukaan korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Lisäksi asiakas on laiminlyönyt suojeluohjeissa edellytetyn irtaimen jatkuvan valvonnan. Yhtiö pitää asiakkaan menettelyä törkeän huolimattomana vahingon aiheuttamisena, jolloin korvauksen alentaminen 50 %:lla on perusteltua.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 30 §:n mukaan vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan lisäksi määrätä, että vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan. Moottoriajoneuvovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavaan aineen käytön vaikutuksesta vakuutuskorvaukseen siten kuin liikennevakuutuslain 7 §:n 4 ja 5 momentissa säädetään.

Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Lain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen suojeluohjeiden kohdan 3.2 mukaan mukana olevaa omaisuutta on jatkuvasti valvottava. Vakuutettu ei saa jättää mukanaan olevaa omaisuutta eikä matkatavaraa ilman jatkuvaa silmälläpitoa yleisillä paikoilla kuten kadulla, liikenneasemilla, toreilla, ravintoloissa, kauppaliikkeissä, majoitusliikkeiden auloissa, uimarannoilla, urheilukentillä, yleisissä kulkuneuvoissa ja yleisissä nähtävyyskohteissa, vierailukohteissa ja yleisötilaisuuksissa.

Ratkaisu

Tapauksessa asiakas oli istunut iltaa ravintolassa ja nauttinut siellä alkoholia, minkä jälkeen hän oli noussut ns. pimeään taksiin ja nauttinut siellä lisää alkoholia kyydintarjoajien pullosta. Tämän jälkeen hän oli menettänyt tajuntansa ja myöhemmin todennut, että hänen mukanaan ollutta irtainta oli anastettu noin 5.000 euron arvosta.

Asiassa jää epäselväksi, johtuiko asiakkaan tajuttomuus hänen nauttimastaan alkoholista vai huumattiinko hänet. Lautakunta katsoo joka tapauksessa, että tuntemattomien kyytiin lähteminen alkoholin vaikutuksen alaisena ja heidän tarjoamansa alkoholin nauttiminen on ollut vakuutussopimuslain 30 §:n tarkoittamalla tavalla törkeän huolimatonta menettelyä etenkin, kun asiakkaalla on ollut yllään arvokkaita kultakoruja. Lautakunta pitää 50 %:n alennusta perusteltuna eikä suosita lisäkorvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario, Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia