Haku

VKL 296/13

Tulosta

Asianumero: VKL 296/13 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 28.11.2013

Korvattavien keskeytyspäivien lukumäärä. Korjauksen ja varaosien odottaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan taksiauton puskuri vaurioitui 6.2.2011 sattuneessa liikenneonnettomuudessa. Vahinko tuli korvattavaksi vastapuolen liikennevakuutuksesta. Vastapuolen liikennevakuutus ja vakuutuksenottajan oma kaskovakuutus ovat samassa vakuutusyhtiössä.

Vakuutuksenottaja toimitti autonsa vakuutusyhtiön suosittelemalle korjaamolle, joka tarkasti vauriot ja lähetti korjauskustannusarvion vakuutusyhtiöön 10.3.2011. Korjaustyö aloitettiin 28.3.2011. Puskurin irrottamisen jälkeen ilmeni, että autossa oli lisävaurioita, ja korjaamon piti tilata lisää varaosia. Korjaus valmistui 19.4.2011. Auto oli siten korjaamolla yhteensä 23 vuorokautta, minä aikana vakuutuksen­ottaja hoiti taksiyritystoimintaansa vuokra-autolla. Hän vaati keskeytyskorvausta vastapuolen liikennevakuutuksesta ja omasta kaskovakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö korvasi liikennevakuutuksesta vuokra-auton käyttökulut viideltä päivältä (675 euroa, 135 euroa/päivä) asiakkaan osuudella ja arvonlisäverolla vähennettynä. Kaskovakuutuksesta korvattiin vastaavasti viideltä päivältä asiakkaan osuus (6 % vuokrakuluista).

Yhtiön mukaan vakuutuksenottajan autoon tulleet vauriot olivat melko vähäisiä, ja auto oli vahingon jälkeen liikennekelpoinen. Korjaustyö on kestänyt kohtuuttoman kauan. Korjaamolta saadun kustannusarvion perusteella vaurioiden korjaus olisi kestänyt kaksi päivää. Jos korjaamo olisi toiminut asianmukaisesti, kaikki osat olisi tilattu heti, ja liikennekelpoinen auto olisi voinut olla ajossa osien tuloon asti. Tässä tapauksessa oli tilattu lisää osia kesken korjauksen; korjaustyön keskeyttämisen sijasta korjaamon olisi tullut asentaa puskuri takaisin paikoilleen ja antaa auto ajoon, kunnes lisäosat olisivat tulleet.

Vakuutusyhtiö katsoo, että korjaustyön pitkittyminen ei ole seurausta kyseisestä liikennevahingosta, vaan se on aiheutunut yksin korjaamon menettelystä. Tähän liikennevahinkoon liittyvän vaurion korjaamisen vaatimana ja hyväksyttävänä korvauksena yhtiö korvaa vuokrauskulut viideltä päivältä (1 päivä vahingon arviointiin ja osien tilaukseen, 2 päivää auton liikennekuntoon laittamiseen ja 2 päivää myöhemmin tapahtuvaan lopulliseen korjaukseen).

Valitus

Asiakas katsoo, että liikenne- ja kaskovakuutuksesta tulisi korvata vuokrakulut koko keskeytysajalta eikä vain viideltä päivältä. Asiakkaan mukaan vahinkotarkastuksessa oli todettu, että ajoneuvo on liikennekelvoton. Ajoneuvon puskurin oli todettu vahingoittuneen, mutta sen irrottamisen jälkeen oli havaittu, että myös puskurin kiinnikkeet olivat rikkoutuneet. Vahinkotarkastuksen toimittaminen on vakuutusyhtiön vastuulla. Jos kiinnikkeiden rikkoutuminen olisi havaittu jo vahinkotarkastuksessa, osat olisi tilattu ajallaan eikä korjaus olisi viivästynyt. Korjaus on pitkittynyt vakuutuksenottajasta riippumattomasta syystä.

Liikennevahinkolautakunnan soveltamisohjeen mukaan jos ajoneuvo ei ole ollut liikennekelpoisessa kunnossa, eikä se ole ollut väliaikaiskorjauksella siihen kuntoon saatettavissa, korvaus on maksettava myös korjaamoajan ja varaosien välttämättömältä odotusajalta. Tapauksessa auton puskuri oli irrotettu ennen kuin rikkoutuneet kiinnikkeet on havaittu. Ilman puskuria auto ei ole liikennekelpoinen. Vakuutusyhtiön tulee maksaa korvaus koko todelliselta vahinkoajalta 28.3.–19.4.2011.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätökseensä ja katsoo maksaneensa liikennevahinkolautakunnan ohjeiden ja normien mukaisen korvauksen. Auto on ollut vahingon jälkeen ajokuntoinen, eikä vaurio ole ollut sen laatuinen tai -näköinen, etteikö autolla olisi voitu harjoittaa taksiliikennettä. Jo korvatut viisi päivää ylittävä keskeytysaika on aiheutunut muusta syystä kuin liikennevahingosta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien autovakuutuksen keskeytysvakuutusehtojen kohdan 207.1 mukaan vakuutusturva korvaa ajoneuvon menetetyt käyttöpäivät vakuutuskirjaan merkityn vakuutusturvan perusteella korvattavan omaisuusvahingon seurauksena, eikä ajoneuvo ole ajokuntoinen.

Menetetyiltä käyttöpäiviltä maksetaan vakuutuskirjassa ilmoitettu päiväkohtainen korvaus vähennettynä muista vakuutuksista suoritetuilla korvauksilla.

Lautakunnalle toimitetun asiakkaan vakuutuskirjan mukaan vakuutukseen sisältyy keskeytysvakuutus 169 euron päiväkorvauksella.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 207.2 mukaan yleisissä sopimusehdoissa todetun lisäksi noudatetaan seuraavia rajoituksia.

- Korvaus menetetyistä käyttöpäivistä edellyttää, että omaisuusvahinko korvataan vakuutusturvasta tai että ajoneuvo on anastettuna.

- Menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan täydet vuorokaudet siitä alkaen, kun vakuutusyhtiö on saanut kirjallisen tiedon vahinkotapahtumasta. Korvausta maksetaan ajoneuvon korjausajalta enintään 40 päivältä, ajoneuvon menettämisestä varkauden johdosta enintään 30 päivältä ja maksettaessa kertakorvaus tai lunastettaessa ajoneuvo enintään 14 päivältä. Edellä mainittuun korvattavaan aikaan sisältyy korjauksen tai varaosien odotusajan vuoksi menetettyjä käyttöpäiviä enintään 7 päivää.

- Menetetyiksi käyttöpäiviksi ei katsota vakuutuksenottajan tai häneen moottoriajoneuvovakuutuksen yleisten ehtojen 106 kohdassa samaistetun henkilön huolimattomuudesta tai muusta hänen menettelystään aiheutunutta menetettyjen käyttöpäivien lisääntymistä.

Ratkaisu

Asiakas on vaatinut liikenne- ja kaskovakuutuskorvausta yhteensä 23 keskeytyspäivältä. Yhtiö on korvannut autonvuokrakulut viideltä päivältä.

Vakuutuslautakunnan toimivalta liikennevakuutuksen osalta

Ohjesääntönsä 6 §:n mukaan Vakuutuslautakunta käsittelee liikennevakuutusta koskevia asioita vain, milloin siihen on erityisiä syitä.

Tässä asiassa on kysymys liikennevakuutuksen perusteella korvattavista keskeytyskustannuksista. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan liikennevahinkolautakunta on toimivaltainen käsittelemään tällaisia korvausriitoja, jolloin ei ole erityisiä syitä käsitellä liikennevakuutusasiaa Vakuutuslautakunnassa.

Vakuutuslautakunta ei käsittele tätä asiaa liikennevakuutuksen osalta.

Kaskovakuutuksen päiväkorvauksen suuruus

Lautakunta toteaa, että autovakuutukseen kuuluva keskeytysvakuutus on ehtojen kohdan 207.1 perusteella luonteeltaan summavakuutus. Vakuutusehtojen mukaan yhtiön korvausvelvollisuuden edellytyksenä ei ole esimerkiksi vuokrakulujen syntyminen keskeytysajalta, vaan vakuutustapahtuman satuttua yhtiön velvollisuutena on maksaa ennalta sovittu summa kultakin korvattavalta menetetyltä käyttöpäivältä. Tässä tapauksessa päiväkorvaus on 169 euroa.

Vakuutusyhtiö on kaskovakuutuksen osalta antamassaan korvauspäätöksessä maksanut vain liikennevakuutuksesta korvaamatta jääneen 6 %:n osuuden autonvuokrakustannuksista, jotka olivat 135 euroa/päivä. Jo korvattujen päivien osalta lautakunta suosittaa, että yhtiö maksaa lisäkorvausta siten, että liikenne- ja autovakuutuskorvaus yhteen laskien asiakas saa hyväkseen kultakin viideltä päivältä vakuutuskirjaan merkityt 169 euroa.

Kaskovakuutuksesta korvattavien päivien lukumäärä

Lautakunnan käsityksen mukaan lisävaurioiden paljastuminen purkamistyön edetessä ei ole kovinkaan harvinaista eikä itsessään osoita korjaamon tai vahinkotarkastajan toiminnassa huolimattomuutta. Tässä asiassa ei ole selvitystä siitä, että puskurin kiinnikkeiden rikkoutuminen olisi tullut havaita heti vahinkotarkastuksessa, eikä siitä, että irrotettu puskuri olisi kiinnikkeiden rikkoutumisesta huolimatta voitu kiinnittää uudelleen tilapäisesti paikalleen siten, että ajoneuvolla olisi voitu liikennöidä turvallisesti. Näiden syiden vuoksi lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa keskeytyskorvausta myös varaosien odotus­ajalta.

Ehtojen kohdan 207.2 mukaan odotusaikaa korvataan enintään seitsemän päivää. Vakuutusyhtiön maksama korvaus kahdelta laskennalliselta tilapäiskorjaukseen tarvittavalta päivältä vastaa asiallisesti korvausta kahdelta odotuspäivältä. Tämä huomioon ottaen lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa osien odotusajalta 169 euron suuruisen päiväkorvauksen vielä viideltä päivältä.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjoh­taja Melander, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Raulos.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia