Haku

VKL 293/15

Tulosta

Asianumero: VKL 293/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.01.2016

Tuottamus. Takautumisvaatimus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva eristysliike A Oy suoritti kattourakkaa pääurakoitsijana asunto-osakeyhtiössä. A Oy oli tilannut B Oy:n suorittamaan aliurakoitsijana kohteen LVI-työt. B Oy:n työntekijä oli tehnyt sadevesiviemärin liukumuhviliitoksen heinäkuussa 2014. Liitoksen pettämisen seurauksena sadevedet valuivat rakenteisiin. Vahinko huomattiin 7.11.2014.

B Oy:n vahinkoilmoituksen mukaan A Oy:n asentaja oli katkaissut vanhan viemärin sulattamalla siten, että putken pää oli vino. Putki vuoti leikatun putken muodostaman epätiiviin liitoksen takia.

Asunto-osakeyhtiö oli vaatinut korvausta vahingosta pääurakoitsijalta. B Oy:n vastuuvakuutusyhtiö oli korvannut puolet vaaditusta summasta. B Oy:n vastuuvakuutusyhtiö oli esittänyt takautumisvaatimuksen A Oy:lle, jonka se katsoi olevan vastuussa vahingosta.

A Oy on hakenut korvausta vastuuvakuutusyhtiöstään, joka on päätöksellään 23.12.2014 evännyt korvauksen, koska vahinko ei ollut aiheutunut A Oy:n tuottamuksesta.

Asiakkaan valitus

A Oy on pyytänyt Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta siitä, oliko A Oy vastuussa vahingosta. A Oy on katsonut, ettei sen tule suorittaa korvausta asunto-osakeyhtiölle aiheutuneesta vahingosta. A Oy:n työntekijä oli katkaissut putken pään hiukan vinoon, mutta B Oy:n työntekijä oli tästä huolimatta tehnyt liitoksen sillä seurauksella, että liitos vuoti aiheuttaen vesivahingon. B Oy:n työntekijän olisi tullut varmistua siitä, että liitos oli mahdollista tehdä pitävästi. Tämän mukaisesti B Oy:n työntekijän olisi tullut reklamoida vinosta liitoskappaleesta ennen liitoksen tekemistä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei A Oy ollut vastuussa vahingosta, eikä korvausta voitu tuottamuksen puuttuessa suorittaa A Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut A Oy:n tuottamuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun

- vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta

- vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja

- vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvissa maissa voimassa olevan oikeuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Työnantajana pidetään myös sitä, joka antaa tehtävän sellaiselle itsenäiselle yrittäjälle, joka huomioon ottaen toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet on rinnastettava työntekijään.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa on sanottu työnantajasta, koskee vastaavasti valtiota, kuntaa ja muuta julkista yhteisöä tai laitosta, kun vahinko on aiheutunut sellaisen julkisyhteisön työntekijän taikka yhteisöön virka- tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan, jos se, joka viranomaisen määräyksestä, luottamustoimeen valittuna tai toisen pyynnöstä suorittaa laissa määrättyä tai työsuhteeseen verrattavissa olosuhteissa tiettyä tehtävää olematta itsenäinen yrittäjä, tehtävää suorittaessaan virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa vahinkoa, on se, jonka lukuun tehtävä suoritetaan, velvollinen korvaamaan vahingon.

Työsopimuslain 1 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Työnantajana pidetään myös sitä, joka antaa tehtävän sellaiselle itsenäiselle yrittäjälle, joka huomioon ottaen toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet on rinnastettava työntekijään.

Vakuutuslautakunta toteaa, että työsuhteen perustunnusmerkistöstä säädetään työsopimuslain 1 luvun 1 §:ssä. Lainkohdan mukaan työsopimuslakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Vakuutusyhtiölle 16.4.2015 sähköpostitse annetun selvityksen mukaan B Oy oli tilattu suorittamaan A Oy:n pääurakan putkityöt laskutusperusteisesti. Kyse ei ollut työvoiman vuokraamisesta B Oy:n käyttöön.

Vahinko on Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan aiheutunut B Oy:n työntekijän laiminlyönnistä varmistua liitoksen pitävyydestä. Vahinko ei siten ole johtunut putken pään vinoudesta. Koska työntekijä ei ollut työsuhteessa A Oy:öön, eikä häntä voitu rinnastaa itsenäiseen yrittäjään, ei A Oy ole vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaisessa isännänvastuussa B Oy:n työntekijän aiheuttamasta vahingosta. Näin ollen A Oy:llä ei ole korvausvelvollisuutta liitoksen irtoamisesta aiheutuneesta vahingosta, eikä B Oy:n vastuuvakuutusyhtiö voi käyttää takautumisoikeutta A Oy:tä kohtaan.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää A Oy:n vastuuvakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sjögren

Tulosta