Haku

VKL 293/13

Tulosta

Asianumero: VKL 293/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.11.2013

Ikävähennysehdot. Oliko lämmityskattilan termostaatin vaurioituminen osa palovahinkoa?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan omakotitalo vaurioitui 28.11.2012. Sähkön ilmalankaliittymässä oli oikosulku, joka sytytti talon eteläpäädyn tuleen. Palolaitos sammutti palon. Sähköliittymä uusittiin maasähköliittymäksi, ja töiden valmistuttua 12.12.2012 sähköt saatiin kytkettyä ja lämmitysjärjestelmä kytkettiin päälle.

16.12.2012 huomattiin, että talo oli täynnä höyryä. Tämän todettiin johtuvan siitä, että talon lämmityskattilan termostaatin kärjet olivat hitsautuneet kiinni, jolloin termostaatti ei kytkeytynyt pois lämpötilan noustessa, ja kattila pääsi kiehumaan. Vesihöyry oli aiheuttanut talon sisätiloille kosteusvaurioita.

Sähköasentajan selvityksen mukaan termostaatin vaurioituminen oli johtunut alkuperäisestä oikosulusta. Termostaattirikkoa ei ollut huomattu, koska kattila oli jäähtynyt alle termostaatin toimintarajan, ja sähköjen tultua kytketyiksi se oli lähtenyt toimimaan normaalisti. Asunnossa ei asuta vakituisesti, joten tarkkaa tietoa kiehumisen alkamisesta ei ole. Termostaattivauriota selvitettäessä ilmeni, että kattila oli rikkoutunut, ja se piti uusia.

Tässä asiassa on kysymys lämmityskattilan uusimisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta. Vakuutuksenottaja katsoi, että vakuutusyhtiön tulee korvata kattilan uusiminen ja talon kosteusvaurioiden korjaus palovahinkoon liittyvänä tapahtumana.

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö katsoi, että lämmityskattilan laiterikko ja veden höyrystymistapahtuma eivät ole tulipalossa sattunutta vaurioitumista, vaan kyse on oikosulun aiheuttamasta rikkoutumisesta. Kattilaa ja höyrystymistä ei korvata osana palovahinkoa, vaan ne korvataan laajan kotivakuutuksen perusteella laiterikko- ja vuotovahinkotapahtumana.

Yhtiö hyväksyi vahinkotapahtuman korvattavaksi sekä laiterikon että höyrystymisen aiheuttaman kosteusvaurioitumisen osalta. Laiterikon osalta sovellettavaksi tulevat kuitenkin vakuutuksen ikävähennysehdot. Kyseessä on vuonna 1979 asennettu kattila, ja ikävähennys ylittää 100 %. Tällöin kattilan jälleenhankintakustannuksista ei jää vakuutuksesta maksettavaa korvausta. Rakennuksen kosteusvahingon osalta ei tule tehtäväksi ikävähennyksiä.

Valitus

Kotivakuutusehtojen kohtien 1 ja 14 mukaan vakuutuksesta korvataan palovahinko ja sen yhteydessä sattuvia lisävahinkoja. Ehtojen mukaan ikävähennyksiä ei tehdä palovahingon yhteydessä. Vakuutusyhtiön kotivakuutusesitteen mukaan vakuutuksenottajalla olevasta laajasta kotivakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka johtuvat äkillisistä ja ennalta arvaamattomista tapahtumista, minkä lisäksi laaja kotivakuutus korvaa samat vahingot kuin kotivakuutus.

Termostaatin rikkoutumisessa on kyse palon yhteydessä tapahtuneesta oiko­sulusta, joka on vakuutusehtojen mukainen korvattava lisävahinko. Kattilan rikkoutuminen on ollut korvattavan vakuutustapahtuman välitön ja väistämätön seuraus. Vakuutuksen tulee korvata kattilan uusiminen palovahinkona ilman ikävähennyksiä.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö viittaa korvauspäätökseensä. Sähköasentajan selvityksen mukaan termostaatin vaurioituminen johtui oikosulusta. Termostaatti oli siis rikkoutunut jo ennen kuin tulipalo oli voinut vaikuttaa siihen. Ilmalankaliittymän oikosulku oli toisin sanoen aiheuttanut sekä rakennuksen palovahingon että lämmityskattilan laiterikon.

Vakuutuksenottajan viittaamat ehtokohdat 1 ja 14 ovat kotivakuutukseen sovellettavia ehtoja. Vakuutuksenottajalla on laaja kotivakuutus, johon sovelletaan tältä osin eri ehtoja.

Laiterikkovahingoissa sovellettavien ikävähennysehtojen ja lämmityskattilan iän vuoksi kattilan uusimiskustannuksista ei jää vakuutuksesta korvattavaa osuutta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutuksenottajalla on laaja kotivakuutus, johon sovellettavien ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.

Vakuutuksenottaja on viitannut kotivakuutukseen sovellettavien ehtojen kohtiin 1 ja 14, joiden mukaan vakuutuksesta korvataan irtipäässeestä tulesta aiheutunut vahinko sekä mm. palon yhteydessä samanaikaisesti tapahtuneesta vakuutetun omaisuuden katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta aiheutunut suoranainen esinevahinko.

Kotivakuutuksesta korvataan mm. palon johdosta kylmyydestä tai kuumuudesta, sateesta tai muusta sen kaltaisesta syystä vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko, jos vahingoittuminen on ollut mainitun korvattavan vakuutustapahtuman välitön ja väistämätön seuraus.

Laajaan kotivakuutukseen ja kotivakuutukseen sovellettavien ikävähennysehtojen kohdan 7.5 mukaan rakennuksen koneiden, laitteiden sekä putkistojen jälleenhankinta- ja korjauskustannuksista tehdään palovahinkoja lukuun ottamatta ehtokohdassa tarkemmin määritellyt vuotuiset ikävähennykset. Keskuslämmityslaitteisiin, lämmönvaihtimiin ja -siirtimiin, lämminvesivaraajiin ym. laitteisiin sovelletaan 6 %:n vuotuista vähennystä.

Ratkaisu

Asiassa on kyse lämmityskattilan uusimiskustannusten korvaamisesta. Riidatonta on, että jos ehtojen kohdan 7.5 mukainen ikävähennys tehdään, sen määrä ylittää 100 %, eikä kattilan uusimiskustannuksista jää vakuutuksesta korvattavaa osuutta. Riitaista on se, onko lämmityskattilan vaurioituminen katsottava osaksi korvattavaa palovahinkoa tai sellaiseksi palovahingon lisävahingoksi, että ikävähennystä ei ehtojen mukaan tehdä.

Vakuutuslautakunnalle esitetyn sähköasentajan selvityksen mukaan kattilan termostaatin rikkoutuminen johtuu sähköliittymässä olleesta oikosulusta. Oikosulku aiheutti myös tulipalon syttymisen. Kyse ei siten ole siitä, että termostaatti olisi vaurioitunut tulipalossa tai tulipalon välittömänä ja väistämättömänä seurauksena. Lautakunta katsoo, että oikosulusta johtuva termostaatin vaurioituminen on laiterikko, jolloin vakuutusyhtiöllä on oikeus tehdä kattilan jälleenhankintakustannuksista ehtojen kohdan 7.5 mukainen ikävähennys.

Lautakunta ei suosita korvausta lämmityskattilan osalta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjoh­taja Melander, jäsenet Vaitomaa, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Raulos.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta