Haku

VKL 293/12

Tulosta

Asianumero: VKL 293/12 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 24.04.2013

Lakipykälät: 22, 23

Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus Ennen vakuutuksen myöntämistä esitetyt kysymykset Todistelu

Tapahtumatiedot

A oli sopinut vakuutusyhtiön kanssa moottoripyörän osakaskovakuutuksesta, joka sisälsi varkausvahinko-osan. Vakuutuskirjan (30.9.2010) mukaan vakuutuksenottaja, ajoneuvon omistaja ja haltija on A. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan rattilukolla lukittu moottoripyörä varastettiin kesämökin pihalta 14.10.–11.12.2011. Vakuutusyhtiöltä haettiin korvausta varkausvahingosta.

A keskusteli 17.4.2012 vakuutusyhtiön tarkastajan kanssa moottoripyörästä ja sen vakuuttamisesta. Tapaamista koskevan muistion mukaan vakuutuksesta oli sovittu vakuutusyhtiön konttorissa. Muistion mukaan A kertoi maksaneensa moottoripyörän ja sen vakuutusmaksut. Varsinaisesti moottoripyörä oli A:n lapsen B:n käytössä. B asuu eri osoitteessa kuin A. Muistion mukaan moottoripyörää ei laitettu B:n nimiin, koska B:llä on velkoja ulosotossa. A, jolla on ajo-oikeus moottoripyörän kuljettamiseen, oli muistion mukaan kokeillut moottoripyörää pari kertaa.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan sille on ilmoitettu ajoneuvon haltijaksi muu kuin sen todellinen haltija. Yhtiötä on erehdytetty myöntämään vakuutus, johon sisältyviä riskejä se ei ole voinut arvioida oikeiden tietojen pohjalta. Vakuutuksenottaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan vilpillisesti eikä vakuutussopimus sido vakuutusyhtiötä miltään osin. Moottoripyörän todellinen käyttäjä on ollut B, jolle ei olisi myönnetty vapaaehtoista vakuutusta luottohäiriöiden vuoksi.

 

Valitus

A:n valituksen mukaan hän ja B kävivät vakuutusyhtiön konttorissa yhdessä ottamassa vakuutuksen. Tuolloin ei kerrottu, että A ei saisi B:n antaa ajaa moottoripyörällä. A:n mukaan hän ei ymmärtänyt tarkastajan 17.4.2012 esittämiä kysymyksiä. Hän ei tiedä, mikä on bulvaani. A kertoo, että tarkastaja ei näyttänyt tekstiä A:lle, kun A allekirjoitti tapaamisesta tehdyn muistion.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan vakuutushakemus on tehty vakuutusyhtiön konttorilla. Vakuutukseen merkittiin sekä omistajaksi että haltijaksi A. Yhtiö selvittää vastineessaan 17.4.2012 A:n ja yhtiön tarkastajan keskustelua.

Vastineen mukaan vakuutuksen tekemisen täytyy perustua asiakkaalta saatuun tietoon ajoneuvon omistajasta ja haltijasta. Vakuutussopimuslain 22 § edellyttää vakuutuksenottajalta ja vakuutetulta oikeita ja täydellisiä vastauksia, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön vastuun kannalta. Vakuutusyhtiön mukaan säännös edellyttää vakuutuksenottajalta laajaa, mutta myös aktiivista oikeiden asioiden vastaamista esitettyihin kysymyksiin. Vakuutushakemuksessa esitetty kysymys liittyy vakuutuksen myöntämiseen, siihen liittyvään riskienarviointiin ja hinnoitteluun. Yhtiölle on tärkeää muun muassa vastuiden ja luottotappioriskin johdosta saada tietoon todellinen omistaja- ja haltijataho. Vakuutuksen hakija on vastuussa tietojen antamisesta.

A on allekirjoittanut muistion, jonka mukaan vakuutukseen on tarkoituksella laitettu haltijaksi A, koska moottoripyörän käyttäjä B ei olisi vakuutusta saanut hänellä olleiden luottohäiriöiden johdosta. Vakuutusta on haettu vilpillisesti puutteellisten ja väärien tietojen perusteella. Virheellisillä tiedoilla on ollut olennainen merkitys vakuutuksen myöntämisen kannalta. Vakuutussopimus ei sido vakuutusyhtiötä.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 22 §:n mukaan vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutuksenantajan esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutuksen­antajalle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

Lain 23.1 §:n mukaan jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vahinkovakuutuksessa täyttäessään 22 §:ssä säädettyä velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido vakuutuksenantajaa. Vakuutuksenantajalla on oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Ratkaisu

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta vastata oikein niihin kysymyksiin, jotka vakuutuksenantaja vakuutusta haettaessa esittää. Vakuutussopimuslain säännösten perusteella vakuutuksenottajapuolella ei ole oma-aloitteista tiedonantovelvollisuutta, vaan tiedonantovelvollisuus koskee vakuutuksenantajan esittämiä kysymyksiä.

Vakuutuksenottajapuolen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnissä on kysymys vakuutusyhtiön vastuuta rajoittavasta tai sen poistavasta seikasta. Vakuutusyhtiöllä on näyttövelvollisuus sen saamista virheellisistä tiedoista. Tämä merkitsee sitä, että riitatilanteessa vakuutusyhtiön tulee selvittää, mitä vakuutuksen hakijalta on kysytty ja minkälaisen vastauksen hakija on antanut yhtiön kysymyksiin.

Tässä tapauksessa vakuutusta on haettu vakuutusyhtiön konttorilla. A:n kertoman mukaan hän ja B kävivät yhdessä sopimassa vakuutuksesta. A on merkitty vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi sekä ajoneuvon omistajaksi ja haltijaksi. Lisäksi A on kertonut, että hän on maksanut moottoripyörän kauppahinnan sekä sen vakuutusmaksut. Vakuutuslautakunta pitää uskottavana, että moottoripyörä on muistiossa kerrotulla tavalla ollut B:n käytössä.

Vakuutuslautakunnalla ei ole käytettävissä tarkempaa selvitystä vakuuttamistilanteesta. Lautakunnalle ei ole esitetty vakuutushakemusta tai esimerkiksi vakuutusyhtiön toimihenkilön selvitystä myyntitilanteesta.

Selvityksestä ei ilmene, onko A:lta kysytty vakuutusta päätettäessä, kuka on moottoripyörän haltija tai kuka sitä käyttää. A:n merkitseminen vakuutuskirjaan moottoripyörän haltijaksi ei itsessään ole osoitus siitä, että tätä tietoa olisi kysytty A:lta ennen vakuutuksen myöntämistä. Näiden kysymysten esittäminen ei myöskään ilmene A:n 27.4.2012 allekirjoittaman muistion merkinnöistä.

Vakuutuslautakunta ei ole sille esitetyn selvityksen perusteella voinut todeta, että A olisi antanut vääriä tai puutteellisia vastauksia vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin. Vakuutussopimus sitoo vakuutusyhtiötä. Lautakunta kehottaa vakuutusyhtiötä käsittelemään moottoripyörän menettämistä koskevan korvausvaatimuksen. Koska asia tältä osin on kesken osapuolten välillä, Vakuutuslautakunta ei ota kantaa tässä ratkaisusuosituksessa vahingon korvattavuuteen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia