Haku

VKL 291/14

Tulosta

Asianumero: VKL 291/14 (2014)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.08.2014

Matkavastuuvakuutus. Horjahdus. Toisen kaatumisen aiheuttaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A (synt. 1947) ja hänen aviopuolisonsa B (synt. 1931) olivat risteilymatkalla tutustumassa Istanbulin kaupunkiin. Kaupungilla olon aikana A horjahti portaissa ja otti miehestään B:stä kiinni kaatuessaan, jolloin mies kaatui mukana. Kaatumisen seurauksena kumpikin sai päähänsä haavan ja heidät vietiin paikallisen sairaalan ensiapuun. Kummankin päässä olevat haavat ommeltiin ja koska molemmilla oli käytössä verenohennuslääkitys Marevan, otettiin A:lta ja B:ltä pään CT-kuva verenvuotoriskin vuoksi. Tutkimusten jälkeen pariskunta pääsi palaamaan risteilyalukselle. A:ta ja B:tä hoidettiin lisäksi vielä risteilyaluksella antamalla haavanhoito- ja kommootio-ohjeet sekä tetanustehoste. A ja B maksoivat hoitokustannukset itse. A ja B hakivat hoitokustannuksista korvausta matkustajavakuutuksesta. A:n vahingosta aiheutuneet kustannukset korvattiin hänen matkustajavakuutuksestaan. B:llä ei ollut voimassaolevaa matkustajavakuutusta. A ja B ovat hakeneet korvausta B:n sairaanhoitokustannuksista A:n matkustajavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 22.10.2013 antamallaan päätöksellä evännyt B:n sairaanhoitokulujen korvaamisen, koska B:llä ei ole ollut vahinkohetkellä voimassaolevaa matkustajavakuutusta.

Valitus

A:n näkemyksen mukaan hänelle kuuluu korvaus oman tapaturmansa hoitokulujen lisäksi B:n hoitokuluista, koska A:n kaatuminen on aiheuttanut myös hänen miehensä B:n kaatumisen. A kertoo myös joutuneensa maksamaan myös B:n hoitokulut. Lisäksi A ihmettelee, miten heidän B:n kanssa yhdessä omistamansa talon vakuutuksen voivat olla vain hänen nimissään.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut 22.10.2013 annettuun korvauspäätökseen, jonka mukaan B:lle ei ole maksettu korvausta, koska hänellä ei ole ollut vahinkohetkellä voimassaolevaa matkustajavakuutusta vakuutusyhtiössä. Yhtiö on viitannut myös A:n lisäkorvaushakemukseen, jossa vakuutettu on hakenut omasta vakuutuksestaan korvausta myös B:n sairaanhoitokustannuksista. Perusteluina on ollut se, että A:n kaatuminen on aiheuttanut myös B:n kaatumisen. Lisäksi A kertoo jääneensä B:lle velkaa tämän sairaanhoitokustannuksista. Vakuusyhtiö on ilmoittanut lähettäneensä A:lle 1.11.2013 päivätyn ilmoituksen, jossa yhtiö vetoaa edelleen siihen, ettei korvausta suoriteta, koska B:llä ei ole ollut omaa voimassaolevaa matkustajavakuutusta.

B on lisäksi hakenut 5.11.2013 päivätyllä oikaisupyynnöllä vakuutusyhtiön asiakasasiamieheltä oikaisua hylkäävään päätökseen. B on perustellut hakemustaan sillä, että hän lähes 82-vuotiaana ei pysynyt pystyssä kun häntä painavampi kipeäjalkainen A kaatui. Koska B on katsonut olleensa syytön kaatumiseensa, tulisi A:n vakuutuksen korvata myös hänelle aiheutuneet kustannukset. B on verrannut tilannetta myös autokolariin, jossa vahingoitetaan viatonta osapuolta ja ”syyllisen” vakuutus korvaa molempien vahingot. Vakuutusyhtiön asiakasasiamies on katsonut yhtiön päätösten olleen asianmukaisia.

Vakuutusyhtiö on viitannut matkustajavakuutuksen vakuutusehtoihin sekä matkustajavakuutuksen vakuutettua koskevien ehtojen, että matkavastuuvakuutuksen ehtojen osalta.

Vakuutusyhtiön mukaan matkustajavakuutuksesta voidaan korvata vahinkoja vain vakuutussopimukseen sovellettavien vakuutusehtojen määrittelemässä laajuudessa. Matkustajavakuutuksesta korvataan ehtojen mukaan vain sellaisia vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutetulle. B ei ole ollut vakuutettuna matkustajavakuutuksessa vahinkohetkellä 7.10.2013.

Matkavastuuvakuutuksen osalta vakuutusyhtiö on todennut, että matkavastuuvakuutukseen sovelletaan matkavakuutusten yhteisiä määräyksiä ja muilta osin perheen vastuuvakuutuksen ehtoja. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

Vakuutusyhtiön mukaan vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamuksellisuutta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä, eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Mikäli vahingonaiheuttaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että hänen toiminnastaan tai laiminlyönnistään voi aiheutua vahinkoa, hän on vastuussa teon mahdollisesta seurauksesta. Vahinko on siis aiheutettu laiminlyömällä sellainen huolellisuus ja varovaisuus, jota kyseisissä olosuhteissa on voitu edellyttää.

Mikäli vahinkotapausta käsiteltäisiin matkavastuuvakuutuksen kannalta, Vakuutusyhtiö toteaa, että 7.10.2013 tapahtuneessa kaatumisessa on ollut kysymys tahattomasta tapaturmaisesta tilanteesta, eikä A:lla voida katsoa olleen tuottamusta vahingon yhteydessä.

Koska tapaturmaiset tilanteet ja vakuutetut on rajattu matkavastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, korvausta ei voida maksaa myöskään matkavastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiö toteaa myös, että mikäli korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen, ei matkavastuuvakuutuksesta voida maksaa korvausta rajoitusehdon 4.3 mukaisesti.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Matkavastuuvakuutukseen sovelletaan henkilövahingon osalta kodin vastuuvakuutuksen ehtoja.

3.1 Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu voimassaolevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

Ratkaisusuositus

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Tuottamuksella tarkoitetaan vahingonaiheuttajan moitittavaa menettelyä, virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Mikäli vahingonaiheuttaja ei ole toiminut moitittavasti, kyse on tapaturmaisesta vahingosta, josta vahingonaiheuttaja ei ole korvausvastuussa.

Vahinkotapahtumaa on kuvailtu risteilyllä laaditussa laivasairaanhoitajan laatimassa tapahtumaselvityksessä. Tapahtumaselvityksessä viitataan kaatumishetken tapahtumien osalta A:n ja B:n kertomaan. Tapahtumaselvityksessä todetaan, että ”Risteilyvieraamme A ja miehensä B kaatuivat rappusissa kaupungilla Istanbuliin tutustuessaan eilen 7.10.2013. A horjahti ensin ja otti miehestään kiinni kaatuessaan, jolloin mies kaatui mukana”. Kirjeessään vakuutusyhtiölle 28.10.2013 A viittaa laivasairaanhoitajan laatimaan tapahtumaselvitykseen. Asiassa ei ole väitettykään A:n aiheuttaneen B:n kaatumisen huolimattomuudellaan.

A:n kaatuminen ja siitä seurannut B:n kaatuminen ei ole lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella aiheutunut A:n tuottamuksellisesta menettelystä, jonka vuoksi syntynyt vahinko ei kuulu matkavastuuvakuutuksen korvauspiiriin. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön tekemää päätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Koskinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia