Haku

VKL 291/11

Tulosta

Asianumero: VKL 291/11 (2012)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2012

Kiinteistönomistajan vastuu Hissin peilin rikkoutuminen

Lausunnonpyytäjä vahingoittui 11.12.2010 vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön tiloissa, kun hissin peili rikkoutui ja viilsi lausunnonpyytäjää.

Korvausvaatimuksen mukaan lausunnonpyytäjä oli hississä menossa kotiinsa rakennuksen neljänteen kerrokseen. Hississä oleva peili alkoi valua alas hissin liikkuessa. Peilin sirpaleita lensi ympäriinsä ja yksi osui lausunnonpyytäjän pohkeeseen aiheuttaen vakavan vamman. Sairaalan potilaskertomuksen tapahtumankulussa kerrotaan lausunnonpyytäjän kaverin S.D:n napauttaneen peililasia, joka pirstoutui.

Korvausta haetaan kiinteistön vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö mukaan hissiä, jossa peili on ollut, on huollettu säännöllisesti huolto-ohjelman mukaan eikä peilissä ole huomattu olevan vikaa tai puutteita. Kiinteistön omistaja tai huoltoyhtiö eivät ole olleet tietoisia hissin peilissä olleessa säröstä tai muusta peilin puutteesta ennen lausunnonpyytäjälle aiheutunutta vahinkoa.

Yhtiö on pyytänyt kirjallisen todistajanlausunnon hississä tapahtumahetkellä olleelta S.D:ltä, joka kertoo nojanneensa peiliin, jolloin peili oli tippunut ja rikkoutunut. S.D:n mukaan peili ei ollut rikki ennen vahinkoa.

Vakuutusyhtiön mukaan vahinko ei ole aiheutunut kiinteistönomistajan syyksi luettavasta huolimattomuudesta. Peilin rikkoutuminen ei ole johtunut kiinteistön kunnossapidon laiminlyönnistä tai puutteesta vaan rikkoutumisen syy on jäänyt selvittämättä.

Kiinteistönomistaja ei ole ollut tietoinen peilissä olleesta säröstä, eivätkä huolto- tai siivousyhtiö tai talon asukkaat eivät ole ilmoittaneet säröstä. Peilin rikkoutuminen on todennäköisesti aiheutunut peilissä olleessa säröstä, mutta särön aiheutumisaikaa ei ole voitu selvittää. Todennäköisesti särö on syntynyt vahinkopäivänä ja laajentunut hajottaen peilin kun siihen on koskettu tai sitä vasten on painauduttu.

Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä on tapaturma, minkä vuoksi vahinkoa ei tule korvata kiinteistön vastuuvakuutuksesta.

 

Valitus

Lausuntopyynnön mukaan hissin peilin kiinnitys ei vastaa nykyisin voimassa olevia rakennusmääräyksiä. Nykyiset peilit rakennetaan siten, että niissä käytetään särkymätöntä lasia tai niin kutsuttua turvateippausta. Vaikka nykyinen standardi ei koskisikaan kyseessä olevaa hissiä, ei peilin kiinnitys ole ollut riittävän turvallinen. Peili on ollut isokokoinen ja raskas, mikä on itsessään vahingonvaaraa aiheuttava tekijä ilman luotettavaa kiinnitystä. Peilin ollessa säröytyneenä voi pienikin kosketus rikkoa peilin. Jos hississä olisi käytetty turvateippausta, ei vahinkoa olisi aiheutunut. Kiinteistön omistajan on joka tapauksessa huolehdittava siitä, että peili on ollut kunnossa eikä aiheuta vaaraa.

Lautakunnalta pyydetään asiassa lausuntoa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vahinkotapahtumasta saadut selvitykset ovat ristiriitaisia. On kuitenkin selvää, että lasinsirpaleet putosivat hissin lattialle S.D:n toiminnan seurauksena. Tämän vuoksi lausunnonpyytäjän on osoitettava, että vahinko johtui myös kiinteistön vastuulle kuuluvasta seikasta.

Lausuntopyynnössä on vedottu siihen, ettei peili ollut hissien rakentamista ja suunnittelua koskevan turvallisuusohjeen mukainen. Mainituissa ohjeissa ei kuitenkaan ole määräyksiä peileistä vaan hissien rakenteista kuten lasiseinistä. Peili ei ole säännösten vastainen.

Peili on rikkoutunut ulkopuolisen iskun tai käsittelyn vuoksi. Peili ei rikkoutunut putoamisen vuoksi, koska peiliä kannatellut lista on edelleen ollut paikallaan putoamisen jälkeenkin.

Määräykset tai turvallisuusohjeet eivät edellytä peileissä erityisen turvalasin käyttämistä tai sitä, että peilin lasi tulisi liimata taustaansa. Lasin rikkoutumiseen liittyy aina vaara siitä, että sirpaleet aiheuttavat vahinkoa. Rikkoutuvan lasin käyttäminen hississä ei pelkästään tämän vaaran vuoksi ole tuottamuksellista. Vanhoissa hisseissä lasin käyttäminen on hyvin yleistä.

Taloyhtiöllä ei ole ollut tietoa peilissä olleesta säröstä, minkä vuoksi peilin korjaamisesta ei voitu huolehtia. Hissin määräaikaistarkastuksissa ja huoltokäyntien (2.10.2009, 14.10.2009 ja 1.12.2009) yhteydessä peililasin rikkoutumisesta ei tehty havaintoja. Vakuutusyhtiö katsoo, että tapauksessa ei ole osoitettu, että hississä olisi ennen vahinkoa ollut sellainen puute, jonka korjaaminen olisi laiminlyöty.

 

Vakuutuksenottajan kannanotto

Vakuutuksenottajalle on annettu mahdollisuus esittää kantansa asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ole asiaan lisättävää.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.3 mukaan korvausta maksetaan vakuutusaikana toiselle aiheutetusta henkilö- ja esinevahingosta, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön ja toimistotilan omistajana tai haltijana.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kiista rikkoutuneen hissin peilin aiheuttaman vamman korvaamisesta. Vakuutusyhtiön mukaan peilin rikkoutuminen ei ole aiheutunut sellaisesta kiinteistönomistajan laiminlyönnistä, jonka perusteella kiinteistönomistaja olisi vastuussa vahingosta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan henkilövahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistön ja rakennuksen yleisessä käytössä olevat tilat ovat sellaisessa kunnossa, että niissä voi vaaratta liikkua. Korkein oikeus on katsonut ennakkopäätöksissään 2001:1 ja 2004:50, että kiinteistön omistajan on vastuusta vapautuakseen näytettävä, että vahinkoon johtanut tilojen kunnon puutteellisuus on aiheutunut sellaisesta seikasta, josta omistaja ei ole ollut velvollinen huolehtimaan.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä käy ilmi, että peili on rikkoutunut, koska hississä ollut henkilö oli koskenut peiliin. Rikkoutuminen on johtunut siitä, että peilissä on ollut särö. Lautakunta katsoo, että peiliin koskemisen ei normaalisti tulisi aiheuttaa peilin rikkoutumista. Peilin rikkoutumisen ei siis voida katsoa johtuneen S.D:n tuottamuksesta vaan peilissä olleesta säröstä. Tämän vuoksi taloyhtiön on vastuusta vapautuakseen osoitettava, että säröytyneen lasin olo hississä ei ole johtunut laiminlyönnistä kiinteistön kunnossapidossa.

Lautakunnan selvityksestä ei käy ilmi sitä, mikä särön on peiliin aiheuttanut tai sitä, kuinka kauan särö on peilissä ollut. Yhtiö ei ole kuitenkaan näyttänyt, että säröytyneen lasin olo hississä olisi aiheutunut sellaisesta seikasta, josta se ei kiinteistön omistajana ole ollut velvollinen huolehtimaan. Lautakunta katsoo siksi, että yhtiö on velvollinen korvaamaan lausunnonpyytäjälle lasin rikkoutumisesta aiheutuneet vahingot.

Edellä mainituin perustein lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa lausunnonpyytäjälle aiheutuneen henkilövahingon.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta