Haku

VKL 289/11

Tulosta

Asianumero: VKL 289/11 (2011)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.11.2011

Liikennevahinko Ajoneuvon käyttäminen liikenteeseen Kuljettajan tuottamus Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko

T Oy:n omistaman ajoneuvoyhdistelmän perävaunusta putosi 17.5.2010 vararengas tielle. S Ky:n ajoneuvoyhdistelmä törmäsi tiellä olleeseen renkaaseen. Törmäyksen seurauksena S Ky:n yhdistelmä kaatui ja vaurioitui.

Vakuutusyhdistys L korvasi S Ky:n ajoneuvoyhdistelmälle aiheutuneen vahingon ajoneuvon omasta kaskovakuutuksesta. S Ky:lle aiheutui omaisuuden vaurioitumisen lisäksi yritystoiminnan keskeytyksestä keskeytymisvahinkoa, jota ei korvattu kaskovakuutuksesta.

Vahinkoa kärsinyt S Ky haki korvausta T Oy:n vastuuvakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. 

 

Lisäselvitykset

S Ky:n ajoneuvoyhdistelmää vahinkohetkellä kuljettanut J.K. on antanut 30.6.2010 päivätyn selvityksen onnettomuudesta.  Selvityksen mukaan J.K. huomasi keskellä ajorataa makaavan kuorma-auton vararenkaan telineineen ja hän yritti voimakkaasti jarruttaa ja väistää rengasta siinä kuitenkaan onnistumatta. Ajonopeus oli normaali n. 80km/h.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Liikennevakuutus

Yhtiö on antanut päätöksensä 10.6.2010 koskien T Oy:n yhdistelmäajoneuvon liikennevakuutusta. Yhtiön päätöksen mukaan korvausta ei makseta, koska vahinko ei ole aiheutunut ajoneuvoyhdistelmän liikenteeseen käyttämisestä.

Perusteluinaan yhtiö viittaa liikennevahinkolautakunnan ratkaisukäytäntöön. Liikennevahinkolautakunta on vakiintuneesti katsonut, että syy-yhteys liikenteeseen käyttämisen ja vahingon syntymisen välillä katkeaa, jos auto törmää esimerkiksi liikennemerkkiin, joka kaatuu ajoradalle ja siihen jonkin ajan kuluttua toinen ajoneuvo. Lisäksi oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että ajoneuvosta pudonneeseen esineeseen törmäämisestä aiheutunut vahinko on korvattava, jos ajallinen yhteys tapausten välillä on verraten välitön.

Yhtiö on katsonut, että vahinko ei ole aiheutunut ajoneuvoyhdistelmän liikenteeseen käyttämisestä eikä vahinkoa siten korvata liikennevakuutuksesta.

 

Vastuuvakuutus

Vakuutusyhtiö antoi päätöksen T Oy:n vastuuvakuutuksesta 30.6.2010. Päätöksessä todetaan, että kyseinen S Ky:n keskeytysvahinkoa ei korvata T Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö perusteli päätöstään seuraavasti. Kyseinen vahinko tulee korvattavaksi T Oy:n vastuuvakuutuksesta vain, jos vakuutetun katsotaan olevan vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla korvausvastuussa vahinkoa kärsineelle kyseisestä vahingosta voimassaolevan oikeuden mukaan. Korvausvastuun syntyminen edellyttää vakuutetun tuottamuksellista toimintaa. Tuottamuksella ymmärretään sellaista huolimatonta tekoa tai laiminlyöntiä, joka poikkeaa siitä, miten tavallisesti huolellisesti toimiva ihminen vastaavassa tilanteessa toimisi. Korvausta vaativan on näytettävä toteen toisen osapuolen huolimaton teko sekä kyseisen teon syy-yhteys aiheutuneeseen vahinkoon.

T Oy:n ei ole näytetty toimineen huolimattomasti eikä se siten ole korvausvastuussa S Ky:n kärsimästä vahingosta.

 

Lausuntopyyntö

Vahinkoa kärsinyt S Ky on hakenut muutosta vakuutusyhtiön antamaan päätökseen vastuuvakuutusasiassa. Yhtiö on pyytänyt uutta ratkaisua koskien T Oy:n tuottamusta. S Ky katsoo, että T Oy:n perävaunu on ollut varusteiltaan niin huonokuntoinen, että siitä tippui osia valtatielle aiheuttaen vaaraa muulle liikenteelle. Kuljettaja syyllistyi tuottamukseen kuljettaessaan kunnoltaan niin huonokuntoista perävaunua, että se aiheutti vaaraa liikenteelle.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut antamaansa korvausratkaisuun perusteluineen sekä Liikennevahinkolautakunnan liikennevakuutusta koskevaan ratkaisuun samassa tapauksessa.

Vakuutusyhtiö katsoo, että S Ky:lle aiheutunut liiketoiminnan keskeytysvahinko ei voi tulla korvattavaksi T Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Ensinnäkään vahinko ei tule korvattavaksi vakuutuksesta, koska vastuuvakuutuksen rajoitusehdon 3.9 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu liikennevakuutuslain mukaisesta moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä. Nyt käsiteltävässä tapauksessa yhtiö katsoo, että kyseessä on ollut moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttäminen, joten vahinkoa ei korvata T Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Jos katsottaisiin, että kyseessä ei ollut rajoitusehdon mukainen moottoriajoneuvon käyttäminen liikenteeseen, ei vahingon ole kuitenkaan näytetty aiheutuneen vakuutuksenottajan tuottamuksesta. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei lausuntoa pyytänyt ole pystynyt osoittamaan, että T Oy olisi aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan.

Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että vahinko voi tulla T Oy:n vastuuvakuutuksesta korvattavaksi vain, jos on todettavissa syy-yhteyden lisäksi vahingon ennakoitavuus. Syy-yhteydestä huolimatta korvausvastuuta ei synny yllättävien ja vahingonaiheuttajan kannalta täysin ennalta arvaamattomien vahinkojen osalta. Vakuutusyhtiö on katsonut, että nyt käsiteltävässä tapauksessa lausunnonpyytäjän yritystoiminnan keskeytymisestä aiheutunut vahinko ei ole voinut millään tavalla olla T Oy:n ennakoitavissa. Kyseessä oleva vahinko on niin etäinen ja ennalta arvaamaton, että T Oy ei ole siitä korvausvastuussa.

 

T Oy:n vastine

T Oy:llä ei ole lausuttavaa asiassa.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Yrityksen toiminnan vastuuvakuutus

Kohta 2, Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun

  • vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja
  • vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan vahingosta korvausvastuussa.

 

Kohta 3.9, Liikennevahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä. Jos vastaava ulkomainen lainsäädäntö puuttuu, vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä, kun vakuutettu on korvausvelvollinen edellä mainitun laitteen omistajana, haltijana tai kuljettajana.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Suomessa kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tähän toimintaan osallisen toiseen moottoriajoneuvoon kohdistunut vahinko niiltä osin kuin ei ole kysymys sellaisesta ajoneuvon osasta, joka on ollut työnsuorittajan huolehdittavana (ks. kohta 3.3).

 

Ratkaisusuositus

S Ky:n rekka oli törmännyt tiellä olleeseen vararenkaaseen telineineen ja vaurioitunut ojaan suistumisen seurauksena. Vahinkoa kärsinyt haki korvausta liiketoiminnan keskeytyksestä T Oy:n vastuuvakuutuksesta. S Ky katsoi, että T Oy:n perävaunu oli varusteiltaan niin huonokuntoinen, että siitä tippui osia valtatielle aiheuttaen vaaraa muulle liikenteelle.

Vakuutusyhtiön mukaan vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksesta. Yhtiön mukaan kyseessä on moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko, jota ei vastuuvakuutuksen rajoitusehdon mukaan korvata vakuutuksesta. Toiseksi yhtiö on todennut, että T Oy ei ole voimassaolevan oikeuden mukaan vastuussa vahingon korvaamisesta eikä vahinkoa näin ollen voida korvata vastuuvakuutuksesta.

Asia on toimitettu Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi koskien T Oy:n vastuuvakuutusta ja sen johdosta mahdollisesti maksettavaksi tulevaa korvausta. Vakuutuslautakunta arvioi asiaa siten ainoastaan vastuuvakuutuksen ja sen vakuutusehtojen soveltamista koskien.

Asiassa on riitaa siitä, onko S Ky:lle aiheutunutta liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutunut vahinko korvattava T Oy:n vastuuvakuutuksesta.

 

Liikenteeseen käyttämisestä

Vastuuvakuutuksen kohdan 3.9 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.

Vakuutusyhtiö on todennut liikennevakuutusta koskevassa päätöksessään, että korvausta liikennevakuutuksesta ei makseta, koska vahinko ei ole aiheutunut ajoneuvoyhdistelmän liikenteeseen käyttämisestä. Vakuutusyhtiö on viitannut päätöksessään tapahtuman ja vahingon ajallisen yhteyden välittömyyteen ja sen merkitykseen asiassa. Vastuuvakuutusta koskevassa vastineessaan Lautakunnalle vakuutusyhtiö on katsonut, että vahinko ei tule korvattavaksi vastuuvakuutuksen rajoitusehdon mukaan, koska kyse on moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa ei ole esitetty tarkkaa selvitystä siitä kuinka kauan vararengas telineineen oli ollut tiellä ennen kuin S Ky:n rekka törmäsi siihen. Liikennevahinkolautakunta on ratkaisukäytännössään ottanut kantaa siihen mitä tarkoitetaan moottoriajoneuvon käyttämisellä liikenteeseen. Muun muassa lausunnossaan LV 08/1804 Liikennevahinkolautakunta on todennut, että moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisellä tarkoitetaan kaikkea sellaista ajoneuvon käyttämistä, mikä on luonteenomaista sen käyttämiselle sellaiseen tarkoitukseen, johon se on valmistettu.

Edellä todetun mukaisesti Vakuutuslautakunta katsoo, että ajoneuvoa on käytetty käyttötarkoitukseensa silloin kun vahinko on tapahtunut. Siten vahinko ei tule korvattavaksi vastuuvakuutuksen rajoitusehdon perusteella. 

 

Tuottamuksesta

T Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan vahingosta korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain mukaan toiselle tahallaan tai tuottamuksesta aiheutettu vahinko on korvattava. Korvausvastuuta arvioitaessa on huomioitava myös se, miten teko tai laiminlyönti on sidottavissa ilmenneeseen vahinkoon. Näyttötaakka vahingosta on korvausta vaativalla taholla.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa S Ky on vedonnut siihen, että T Oy:n kuljettaja on syyllistynyt tuottamukseen kuljettaessaan kunnoltaan niin huonokuntoista perävaunua, että se aiheutti vaaraa muulle liikenteelle.

Kiistatonta tapauksessa on, että vararengas kiinnikkeineen on pudonnut autosta. Syynä renkaan putoamiseen on ilmeisesti ollut kiinnikkeen rikkoutuminen. Tarkempaa selvitystä asiasta ei ole Vakuutuslautakunnalle esitetty. Vakuutuslautakunta ei pysty sille esitetyn selvityksen perusteella arvioimaan, mikä on aiheuttanut renkaan kiinnikkeen rikkoutumisen. Syynä rikkoutumiseen voi olla muitakin kuin kiinnikkeen huono kunto. Lautakunta ei siten myöskään pysty arvioimaan onko T Oy laiminlyönyt ajoneuvon kunnossapidon tai tarkastuksen.

S Ky ei ole osoittanut mitään sellaisia syitä, joiden perusteella T Oy:n voitaisiin katsoa olevan vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Edellä esitetyn perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön asiassa tekemä päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren sekä varajäsen Taivalmaa. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta