Haku

VKL 288/14

Tulosta

Asianumero: VKL 288/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2014

Astianpesukoneen asennustyön jälkeen havaittu pesualtaan poistoviemärin vuoto. Tuottamus. Oliko astianpesukoneen asentanut kodinkoneasennusliike korvausvastuussa vahingosta?

Tapahtumatiedot

A:n hallinnassa olevan osakehuoneiston keittiössä havaittiin vesivahinko marraskuun 2013 puolivälissä. Vahingon syyksi paljastui pesualtaan poistoviemärin vuoto. Poistoviemäri oli asennettu asettamalla hajulukon letkuosa välipohjan läpi menevän viemäriputken sisään. Liitos ei ollut kiinteä, vaan putkien päät limittyivät jonkin verran niin, että hajulukon letkuosan pää oli viemäriputken sisällä. Hajulukon letkuosa oli lähtenyt pois paikaltaan, jolloin osa viemärivesistä meni aina allasta käytettäessä ja tyhjennettäessä viemäriputken ohi lattialle. Keittiöön oli 26.9.2013 asennettu astianpesukone. A yhdisti vuotovahingon astianpesukoneen asennustyöhön. Korvausta vahingosta haettiin asennustyön tehneen B Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi, ettei B Oy ollut korvausvastuussa vahingosta. Kartoitusraportin mukaan vuotanut liitos oli kaapin alla ja sokkelin takana, jolloin astianpesukoneen asentajalla ei ollut mahdollisuutta tarkistaa sitä asennuksen yhteydessä. Vahingon ei ollut osoitettu aiheutuneen B Oy:n tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta, joten B Oy:lle ei ollut syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta vahingosta.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. A viittaa kosteuskartoitusraportin lisäykseen 28.11.2013, jonka mukaan todetun vaurion laajuus sekä puurakenteiden vauriot tukevat sitä mahdollisuutta, että vuotanut liitos on irronnut astianpesukoneen asennuksen yhteydessä. Kaikki toimi normaalisti ennen astianpesukoneen vaihtoa, mikä sekin tukee A:n käsitystä vahingon syystä. Jos viemäriliitoksessa olisi ollut jotakin riskin synnyttävää, B Oy:n olisi tullut ilmoittaa asiasta A:lle asennustyön yhteydessä. Asentaja irrotti työn yhteydessä hajulukon putken ja asensi sen uudelleen tai asensi uuden putken.

A:n samaa vahinkoa koskeva valitus kotivakuutuksesta tehdystä korvauspäätöksestä on lautakunnan käsiteltävänä diaarinumerolla VKL 289/14 ja kiinteistövakuutuksen korvauspäätöstä koskeva valitus diaarinumerolla VKL 290/14.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa käsityksensä, jonka mukaan B Oy ei ole vahingosta korvausvastuussa. B Oy on tehnyt asennustyön toisen yrityksen toimeksiannosta. A:n ja B Oy:n välillä ei ole ollut sopimusta, jonka rikkomiseen A voisi korvausvaatimuksensa perustaa. A:n korvausvaatimus perustuu siihen, että B Oy olisi toisen yrityksen kanssa tekemäänsä sopimusta täyttäessään tehnyt virheen. A ei ole oikeutettu vetoamaan tähän sopimukseen, koska hän ei ole ollut sopimuksen osapuoli.

Joka tapauksessa vahinko ei ole johtunut B Oy:n tuottamuksesta. B Oy:n työntekijä ei ole käsitellyt vuotanutta liitosta. Liitos on lisäksi ollut astiakaapin sokkelin ja kaapin pohjan alla piilossa, joten asentaja ei ole työn lopuksi voinut edes varmistaa, että hajulukon letkuosa on edelleen paikallaan. Asentajalla oli syy olettaa, että liitos on tehty niin hyvin, että se kestää pienen tärinän. Myöhemmin osoittautui, että liitos oli niin epävarma, että hajulukon poistoputken luiskahtaminen pois paikaltaan oli mahdollista pienestäkin kolauksesta. Niin lyhyt hajulukon letkuosa oli ja niin vähän se meni varsinaisen viemäriputken sisään. Vakuutusyhtiö pitää hyvin todennäköisenä, että hajulukon putki on voinut mennä pois paikaltaan muustakin syystä kuin asennustyön vuoksi.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle kodinkoneasennusliikkeelle tilaisuuden antaa asiassa vastineensa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko B Oy korvausvastuussa A:n hallinnassa olevassa osakehuoneistossa tapahtuneesta vesivahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kuluttajansuojalain eräitä kuluttajapalvelussopimuksia koskevan 8 luvun (5.1.1994/16) 1.1 §:n mukaan tämän luvun säännökset koskevat vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja (toimeksisaaja) suorittaa kuluttajalle (tilaaja) ja joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus. (…)

8 luvun 12.1 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. 12.2 §:n mukaan palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta odottaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia. 12.4 §:n mukaan jos palvelus poikkeaa siitä, mitä 1–3 momentissa säädetään, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

8 luvun 20.1 §:n mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi. Korvausvelvollisuus käsittää virheestä tilaajalle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sikäli kuin 21 §:stä ei johdu muuta. (…)

8 luvun 35.1 §:n mukaan jos toimeksisaaja on käyttänyt apunaan toista elinkeinonharjoittajaa palveluksen suorittamisessa ja tämän elinkeinonharjoittajan suorittamassa palveluksen osassa on virhe, tilaajalla on oikeus kohdistaa virheeseen perustuva, tämän luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös mainittuun elinkeinonharjoittajaan.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 201.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaisessa korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei A voi kohdistaa korvausvaatimusta B Oy:öön, koska A:n vaatimukset ovat perustuneet siihen väitteeseen, että B Oy olisi rikkonut asennustyöstä toisen yrityksen kanssa tekemäänsä sopimusta. Vakuutuslautakunta viittaa edellä selostettuihin kuluttajansuojalain säännöksiin ja toteaa, että kuluttajan asemassa olevalla tilaajalla on oikeus kohdistaa suorituksessa olleeseen virheeseen liittyvä vahingonkorvausvaatimus myös kuluttajapalvelussopimuksen toisena osapuolena olleen elinkeinonharjoittajan apunaan käyttämään toiseen elinkeinonharjoittajaan, mikäli virhe on tämän toisen elinkeinonharjoittajan suorituksessa. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti, on elinkeinonharjoittajalla.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan vahinkokartoitusraportin mukaan vahinko on aiheutunut siitä, että hajulukon putki on irronnut viemäriliitoskappaleesta. Raportin valokuvista ilmenee, että liitos on sijainnut allaskaapin alla sokkelin takana. Raportin mukaan hajulukon letkuosa on leikattu hieman liian lyhyeksi, jolloin letku on jännityksessä, kun se on kunnolla paikoillaan. Todennäköisesti letku on liikkunut hieman, jolloin se on lähtenyt pois paikoiltaan. Todetut vauriot tukevat sitä, että letku on mahdollisesti lähtenyt irti liitoksesta 26.9.2013 tehdyn asennustyön yhteydessä. B Oy:n tekemän vastuuvahinkoilmoituksen mukaan putken irtoaminen asennuksen yhteydessä on todennäköistä, mutta se on voinut nousta paikaltaan muustakin syystä. Asentajalla ei ole ollut mahdollisuutta tarkistaa putken paikallaan oloa asennustyön yhteydessä, koska putkien liitos on ollut kaapin alla ja sokkelin takana. B Oy:n vakuutusyhtiölle sähköpostitse antaman lisäselvityksen 9.6.2014 mukaan asentaja ei ole irrottanut hajulukon putkea ja asentanut sitä uudelleen tai uusinut putkea, eikä tämä olisi työn suorittamiseksi ollut tarpeenkaan, koska astianpesukoneen liitoksen saa viemäriin kiinni.

Edellä esitetyn perusteella Vakuutuslautakunta katsoo jääneen epäselväksi, missä vaiheessa hajulukon letkuosa on irronnut viemäriliitoksesta. B Oy:n työntekijä ei lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan ole irrottanut putkea tai vaihtanut sitä. Liitoksen tarkastaminen astianpesukoneen asentamisen yhteydessä ei ole ollut mahdollista, koska liitos on sijainnut näkymättömissä kaapin alla ja sokkelin takana. Lautakunta katsoo, ettei B Oy:n työntekijällä ole myöskään ollut erityistä syytä tai velvollisuutta ryhtyä tarkastamaan liitoksen pitävyyttä, kun työsuoritus ei ole kohdistunut liitokseen. Vakuutuslautakunta katsoo, että B Oy on osoittanut suorittaneensa astianpesukoneen asennustyön asianmukaisella huolellisuudella. Näin ollen B Oy ei ole korvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta eikä vahinko tule korvattavaksi B Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Melander, puheenjohtaja
Laine, sihteeri

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia