Haku

VKL 288/13

Tulosta

Asianumero: VKL 288/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.03.2014

Ehtojen tulkinta. Ansiotoimintaan liittyvä riita. Sijoitustoiminta.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu M.H. on vastaajana riidassa jossa kantajina ovat pankki A ja pankki B.

Pankki A on vaatinut M.H:stä suorittamaan yhteisvastuullisesti sopimusvastuuseen vedoten 1.667.234,53 euroa ja toissijaisesti sopimuksen ulkoiseen vahingonkorvausvastuuseen vedoten 1.200.000 euroa. Pankki B on vaatinut M.H:ta suorittamaan yhteisvastuullisesti sopimukseen perustuen 1.141.603,82 euroa ja sopimuksen ulkoiseen vahingonkorvausvastuuseen vedoten 980.000 euroa. Vaatimusten taustalla ovat pankki A:n ja B:n sekä H Oy:n ja l Oy:n väliset luottosopimukset.

M.H. on kiistänyt olevansa luottosopimusten osapuoli. M.H:n kiistäminen perustuu siihen, että hän ei ole yksityishenkilönä tullut kyseisten luottosopimusten osapuoleksi, eikä hän myöskään katso miltään osin olevansa vastuussa näistä luotoista.

M.H. haki molempiin riita-asioihin oikeusturvaetua kotivakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin, ja toteaa, että vaikka käsillä olevassa asiassa on tehty kaksi eri vahinkoilmoitusta, on yhtiön näkemyksen mukaan kysymys kuitenkin vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla yhdestä vakuutustapahtumasta.. Yhtiö katsoo, että asioissa on kyse samasta kokonaisuudesta ja asioissa on vastapuolien toimesta esitetty samanlaiset vaikkakin eriperusteiset vaatimukset vakuutuksenottajaa kohtaan.

Lisäksi yhtiö toteaa, että siltä osin kun asiassa käsitellään I Oy:lle myönnettyä luottoa, on vakuutuksenottaja henkilökohtaisesti edellä mainitun yrityksen hallituksen puheenjohtajana allekirjoittanut luottosopimuksen. Lisäksi vakuutuksenottaja on kiinteistönvälittäjän ominaisuudessa arvioinut luottojen vakuuksina käytetyt kiinteistöt. Näin ollen on kyse ollut välittömästi vakuutuksenottajan ansiotoimintaan liittyvistä toimista, jotka ovat yksityishenkilön vakuutusehdoissa rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Lisäksi yhtiö katsoo riitojen liittyvän ehtojen tarkoittamalla tavalla vakuutetun sijoitustoimintaan.

Edellä selostetuin perustein yhtiö toteaa, ettei nyt käsillä olevaan asiaan voida myöntää oikeusturvaetua.

Valitus

M.H. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassa ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

M.H. vaatii ensinnäkin, että molempiin riita-asioihin myönnetään erilliset oikeusturvaedut sillä perusteella, että vakuutusehtojen asettamat kriteerit asioiden katsomiseksi yhdeksi vakuutustapahtumaksi eivät täyty. A ja B pankkien nostamat kanteet eivät perustu vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla samaan olosuhteeseen oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Sen sijaan kanteissa on kysymys kokonaan erillisistä luottosopimuksista, joiden osapuolina ovat myös eri oikeushenkilöt. Näin ollen kysymyksessä on katsottava olevan kaksi eri riita-asiaa.

Lisäksi M.H. kiistää päätöksessä lausutun siitä, että kysymyksessä olevat riidat liittyisivät välittömästi M.H:n elinkeino tai ansiotoimintaan. M.H:n näkemyksen mukaan kysymyksessä on epätavallinen ja odottamaton tilanne, jossa häntä vastaan yksityishenkilönä on nostettu kanne, jossa hän ei ole lainkaan ollut osapuolena yksityishenkilön ominaisuudessa.

Valituksen mukaan myös osakeyhtiön itsenäinen oikeushenkilöllisyys merkitsee sitä, että osakeyhtiön johto ei ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista. H Oy:n ja pankki A:n välisen luottosopimuksen osalta M.H. toteaa vielä, ettei hänellä ole ollut minkäänlaista päätösvaltaa yhtiössä.

M.H. toteaa myös, että pankki B:n riita-asiassa on kysymys tilanteesta, jossa kanne M.H:ta vastaan on nostettu asiassa, jossa hän ei ole ollut sopimusosapuolena yksityishenkilönä eikä elinkeinoharjoittajana. M.H. ei ole pyrkinyt vaikuttamaan pankki B:n luotonantoon millään tavoin. Ei kiinteistövälittäjän ominaisuudessa eikä muutoinkaan.

Edellä selostetuin perustein M.H. katsoo tapauksessa olevan kysymys kahdesta eri riita-asiasta, joihin molempiin on myönnettävä oikeusturvaetu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vastineen mukaan pankki A ja pankki B ovat katsoneet haastehakemuksissaan, että kaikissa kanteissa on kyse samasta kokonaisjärjestelystä, jossa viiden eri tahon nimiin on nostettu luottoja kahdesta eri pankista samana päivänä. Sen jälkeen kaikki luottoina nostetut rahat on siirretty samaa reittiä ulkomaille ja rahat ovat jääneet kateisiin. Pankkien mukaan taustalla on M.H:n ja toisen vastaajan sijoitustoiminta, jossa he ja heidän yhtiönsä olivat sijoittaneet miljoonia euroja Suomen ulkopuolelle. Kaksi muuta henkilöä ovat toimineet bulvaaneina lainan saamisen varmistamiseksi. Lisäksi M.H:n ja toisen vastaajan omistamat I Oy ja H Oy ovat osallistuneet järjestelyihin pankki A:sta nostettujen luottojen osalta.

Luotonannon yhteydessä M.H. on kiinteistönvälittäjän ominaisuudessa arvioinut toisen kiinteistön arvoksi yli 1.200.000 euroa.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että I Oy:lle myönnetyssä luotossa M.H. on edellä mainitun yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja hän on myös tässä ominaisuudessa allekirjoittanut luottosopimuksen. Niin ikään M.H. on kiinteistönvälittäjän ominaisuudessa arvioinut luottojen vakuuksina käytetyt kiinteistöt. Edellä mainitun perustein vakuutusyhtiö katsoo edelleen tapauksessa olevan kysymys M.H:n ansiotoimintaan liittyvistä toimista. Tämän lisäksi vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan tapauksessa tulee sovellettavaksi myös sijoitustoimintaan liittyvää riita koskeva rajoitusehto.

Lopuksi vastineessa todetaan vielä, että vaikka pankkien haastehakemuksilla on sinänsä eri perusteet, eli luottosopimukset, on silti kysymyksessä samanlainen vaatimus, eli kumpikin kanne liittyy pankkien väittämään edellä selostettuun luotonantojärjestelyyn.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi, ellei ole kysymys moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytteestä tai liikennevahingosta.

Ehtokohdan 4.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 85 000 euroa.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.1. mukaan kysymyksessä on yksi vahinkotapahtuma silloin, kun kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella tai vakuutetuilla/vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen tai jos kyseessä on sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön myöntää vakuutetulle oikeusturvaetu riita-asiaan, joka koskee sellaisia luotonantosopimuksia, jossa hän ei ole ollut osapuolena yksityishenkilön ominaisuudessa, mutta joiden vuoksi häntä vastaan on yksityishenkilönä nostettu kanne.

Tapauksessa on ollut kysymys myös siitä, onko kysymyksessä yksi vai useampi vakuutustapahtuma.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutettu M.H. on vastaajana riita-asioissa, jossa toisessa on kantajana pankki A ja toisessa pankki B. Molempien pankkien haastehakemuksien mukaan asiassa on ollut kysymys viiden eri luoton ottamista koskevasta kokonaisjärjestelystä. Kaikki luotot ovat nostettu samana päivänä 14.10.2008 kahdesta eri pankista ja ne ovat olleet määrältään yhteensä 2.841.000 euroa. Kaikki luottona nostetut varat on myös siirretty samaa reittiä ulkomaille.

Lautakunta toteaa, että kodin vakuutuksiin sisältyvän oikeusturvavakuutuksen perustarkoitus on, että vakuutus on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan vakuutettujen yksityiselämään liittyviin riitoihin. Näin ollen vakuutuksen ulkopuolelle on kattavasti rajattu vakuutetun ansio-, elinkeino-, tulonhankinta- yms. toimintaan liittyvät asiat. Rajoitusehdon sanamuodon mukaan sen soveltamisen edellytyksenä on rajoitetun toiminnan liittyminen asiaan, johon oikeusturvaetua haetaan. Tämän perusteella lautakunta katsoo, ettei ehdon soveltaminen edellytä asian suoranaisesti koskevan rajoituksen kohteena olevaa toimintaa. Riittävää on tässä suhteessa, että asialla on looginen, suora ja todettavissa oleva yhteys ja liittymä rajoituksen kohteeseen.

Lautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan M.H. on ollut luoton nostaneen I Oy:n hallituksen puheenjohtaja, missä ominaisuudessa hän on myös allekirjoittanut luotonantosopimuksen. Haastehakemuksista ilmenevällä tavalla M.H. on kiinteistönvälittäjän ominaisuudessa myös arvioinut muiden luottojen vakuuksina käytetyt kiinteistöt. Näin ollen lautakunta katsoo, että se, että vakuutettu on haastettu vastaajaksi luotonantoa koskeviin oikeudenkäynteihin, liittyy kiinteästi vakuutetun ansiotoimintaan sekä muutoinkin vakuutetun toimintaan tulon hankkimiseksi.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan on tapauksen olosuhteet huomioon ottaen arvioitavana olevien riitojen katsottava liittyvän vakuutetun ansiotoimintaan rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla. Lopuksi lautakunta toteaa vielä, että koska kysymyksessä on joka tapauksessa rajoitusehdon soveltamisalaan kuuluva riita-asia, ei lautakunta katso tarpeelliseksi lausua siitä, onko kysymyksessä yksi vai useampi vakuutustapahtuma.

Edellä selostetuin perustein ja käytössään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena, eikä suosita sitä muutettavaksi.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen Sihteerinä toimi Hanén.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta