Haku

VKL 287/13

Tulosta

Asianumero: VKL 287/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.01.2014

Riidan syntyminen. Vaatimuksen kiistäminen. Vastapuolen passiivisuus. Yksipuolinen tuomio.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja H.R Ky oli vaatinut maksua velalliselta useilla omilla maksumuistutuksilla sekä perintätoimistoa käyttäen. Koska velallinen ei ollut maksanut, vakuutuksenottaja oli joutunut nostamaan asiassa velkomuskanteen. Kun vastaaja ei ollut vastannut kanteeseen määräaikaan mennessä, käräjäoikeus oli antanut yksipuolisen tuomion 3.1.2012. H.R Ky:n vakuutus oli alkanut 1.1.2011.

Vakuutuksenottaja haki asiaan oikeusturvaetua yrityksen oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös 2.1.2013

Vakuutusyhtiö on lausunut korvauspäätöksessä, ettei asiaan voitu myöntää oikeusturvaetua, sillä vaatimusten kiistämistä ei voitu osoittaa.

Valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut, että vastapuolen kieltäytyminen velan maksamisesta oli katsottava asian riitauttamiseksi ja vaatimusten kiistämiseksi. Lisäksi vakuutuksenottaja on esittänyt, että rajoitusehtoa ei voitu soveltaa tilanteessa, jossa asia oli ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla ja jossa vastapuoli oli pysytellyt passiivisena, ja näin toimimalla kiistänyt vaatimuksen todisteellisesti tiedoksi annetusta haasteesta huolimatta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että asiassa annettu korvauspäätös oli oikea ja vakuutusehtojen mukainen. Vakuutusyhtiön mukaan velallisen passiivista suhtautumista velkomisyrityksiin ei voitu pitää vakuutusehtojen edellyttämänä kiistämisenä.

Vakuutusyhtiö on lausunut myös, että osa riidan perusteena olevista laskuista oli syntynyt ennen kuin vakuutus oli astunut voimaan 1.1.2011. Laskut, joihin riita perustui, oli päivätty 23.9.2010, 29.10.2010, 2.11.2010, 7.12.2010, 22.1.2011 ja 30.1.2011. Ennen vakuutuksen alkamista päivättyjen saatavien osalta oikeusturva ei ollut käytettävissä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainsäädäntö

4. Korvattavat vakuutustapahtumat

4.1, Vakuutustapahtuman määritelmä

Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on

riita- ja hakemusasiassa

- riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut

voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaolo aikana.

5. Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,

1) jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa

Oikeustoimilain 36 §:n mukaan jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioonottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, voidaanko esitetty velkomus katsoa kiistetyiksi sillä perusteella, että velallinen on ollut passiivinen, jolloin tuomioistuin on antanut asiassa yksipuolisen tuomion.

Vakuutuksen ehdon mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita-asiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään. Vakuutusturvan rajoitusehdoissa todetaan erikseen, ettei kustannuksia korvata asiassa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa.

Lautakunta on vakiintuneessa käytännössään katsonut, ettei vastapuolen passiivista suhtautumista ilman nimenomaista kiistämistä voida pitää vakuutusehtojen mukaisena vakuutustapahtumana eli vaatimuksen kiistämisenä perusteen tai määrän osalta. Eräissä yksittäistapauksissa (esim. VKL 803/05 ja VKL 701/02) lautakunta on kuitenkin pääsäännöstä poiketen katsonut, että kyseisen ehtokohdan edellä kerrotun mukainen tulkinta voi johtaa oikeustoimilaissa tarkoitetulla tavalla kohtuuttomaan lopputulokseen. Näin on voitu katsoa esimerkiksi silloin, kun vastapuoli pyrkii tahallisesti ja perusteetta passiivisella käyttäytymisellään estämään vakuutetun pääsyn oikeuksiinsa, ilman että passiivisuuden syynä on esimerkiksi maksukyvyttömyys tai vaatimukseen perehtymiseen ja sen oikeellisuuden selvittämiseen tarvittava kohtuullinen aika.

Käytössään olevan selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että tapauksessa ei ole syntynyt vakuutuksen ehdoissa määriteltyä korvattavaa vakuutustapahtumaa. Vastapuolen passiivista suhtautumista ilman nimenomaista kiistämistä ei voida pitää vakuutusehtojen mukaisena vakuutustapahtumana. Lisäksi lautakunta katsoo, ettei asiassa ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden perusteella ehdon edellä sanottu tulkinta johtaisi oikeustoimilaissa tarkoitetulla tavalla kohtuuttomaan lopputulokseen.

Edellä lausutuilla perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutuksen ehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Kantola.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta