Haku

VKL 286/15

Tulosta

Asianumero: VKL 286/15 (2015)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 07.10.2015

Todennäköinen syy-yhteys Amlodipin Actavis -lääkkeen käytön ja erektiohäiriöiden pahenemisen välillä. Oliko kyse korvattavasta lääkevahingosta?

Tapahtumatiedot

A (s. 1940) sairastaa sepelvaltimotautia ja hänelle on vuonna 2005 tehty etulaskevan sepelvaltimon pallolaajennus ja laitettu metallistentti. Vuonna 2008 A:lle asetettiin lääkeainestentti suonen ahtauduttua uudelleen. Rintakipuoireiden vuoksi tehtiin 13.6.2012 varjoainekuvaus, jonka perusteella ei päädytty toimenpiteisiin. Lääkehoidon tehostamiseksi päädyttiin kuitenkin aloittamaan Amlodipin Actavis -lääkitys. Muuna lääkityksenä jatkettiin jo aiemmin käytössä olleiden beetasalpaajan ja pitkävaikutteisen nitraatin käyttöä. A:lla oli jo aiemmin esiintynyt erektiohäiriöitä, joiden hoitoon A oli käyttänyt Viagra-lääkettä. Amlodipin Actavis -lääkkeen käytön aloittamisen jälkeen A koki, että erektiohäiriöt pahenivat voimakkaasti eikä Viagra enää auttanut. Lääkevahinkoilmoituksessa 12.4.2015 A katsoi, että kysymyksessä oli Amlodipin Actavis -lääkkeen aiheuttama lääkevahinko ja haki erektiohäiriöiden pahenemisesta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että henkilövahingon tulee tullakseen korvattavaksi lääkevahinkona olla todennäköisessä syy-yhteydessä lääkkeen käyttöön. Yhtiö viittasi saamiinsa selvityksiin, joiden mukaan A:lla oli ollut erektiohäiriöitä jo pidemmän aikaa. Häiriöt olivat pahentuneet Amlodipin-lääkityksen myötä. Koska häiriö ei ollut korjaantunut lainkaan lääkkeen tauottamisen myötä, yhtiö katsoi, ettei erektiohäiriön hankaloituminen ollut todennäköisessä syy-yhteydessä lääkkeen käyttöön. Näin ollen haettua korvausta ei maksettu.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiasta. Amlodipin Actavis -lääke on aiheuttanut A:lle pysyvän haitan sukupuoliseen kanssakäymiseen. Haitta on täydellinen ja A:n oman havainnon mukaan yksinomaan em. lääkkeen aiheuttama.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineenaan korvauspäätöksessään esitettyyn.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnan käytössä olevien lääketieteellisten selvitysten mukaan A sairastaa sepelvaltimotautia ja hänelle on vuonna 2005 tehty vasemman etulaskevan sepelvaltimon pallolaajennus ja stenttaus. Vuonna 2008 todettiin stentin sisällä uudelleentukkeumaa ja asennettiin lääkeainestentti. Rintakipuoireiden vuoksi on vuosina 2009 ja 2012 tehty varjoainekuvaus, joissa suonitilanne on ollut hyvä päähaarojen osalta. Pienissä sivuhaaroissa on ollut sepelvaltimotautimuutoksia, mutta niiden osalta suonen sisäiset toimenpiteet eivät ole olleet mahdollisia suonten pienen koon vuoksi. Vuonna 2012 on entuudestaan käytössä olleiden Primaspan-, Ismox-, Bisoprolol- ja Simvastatin-lääkkeiden lisäksi päädytty lääkehoidon tehostamiseksi kokeilemaan Amlodipin-lääkettä.

Amlodipin-lääkkeen käytön aloittamisen myötä A:n erektiohäiriöt pahenivat eikä aiemmin tilanteeseen auttaneesta Viagra-lääkkeestä enää ollut vastetta. Amlodipin tauotettiin, mutta tilanne ei parantunut.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:n erektiohäiriöiden paheneminen todennäköisessä syy-yhteydessä Amlodipin Actavis -lääkkeen käyttöön.

Sovellettavat vakuutusehdot

Yleisten lääkevahinkovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2015 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut.

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

A:n tekemän lääkevahinkoilmoituksen ja Vakuutuslautakunnan käytössä olevan lääketieteellisen selvityksen mukaan A sairastaa sepelvaltimotautia, jonka johdosta on aiemmin tehty pallolaajennus ja asennettu lääkeainestentti. Vuonna 2012 lääkehoitoa on pyritty tehostamaan määräämällä jo aiemmin käytössä olleiden Primaspan-, Ismox-, Bisoprolol- ja Simvastatin-lääkkeiden lisäksi Amlodipin Actavis -lääke. A:lla on ollut erektiohäiriöitä jo ennen Amlodipin-lääkityksen aloittamista, mutta häiriöt ovat pahentuneet lääkityksen aloittamisen jälkeen eikä Viagra ole enää auttanut. Ongelmat eivät ole poistuneet, vaikka Amlodipin-lääkitys on tauotettu.

Erektiovaikeuksien taustalla on usein jokin sairaus tai niiden hoidossa käytetty lääke. Tällaisia sairauksia ovat mm. sokeritauti, verenpainetauti, verisuonten kalkkeutuminen, Parkinsonin tauti, multippeliskleroosi ja muut neurologiset häiriöt sekä eturauhasen sairaudet. Amlodipin Actavis -lääke kuuluu dihydropyridiiniryhmän kalsiumkanavan salpaajiin ja sitä käytetään kohonneen verenpaineen ja sydänlihaksen hapenpuutteesta johtuvan rintakivun (angina pectoris) hoitoon. Lääkkeen käytön harvinaisena haittavaikutuksena tunnetaan seksuaalinen kyvyttömyys.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A:lla on ilmennyt erektiohäiriön oireita jo ennen Amlodipin Actavis -lääkityksen aloittamista. Vaikka oireet ovatkin pahentuneet lääkkeen aloittamisen jälkeen, tilanne ei ole lääkkeen tauottamisen myötä parantunut. Lautakunta pitää todennäköisempänä, että erektiohäiriön pahenemisen taustalla ovat lääkitystä todennäköisemmin muut tekijät, tärkeimpänä laaja-alainen valtimonkovettumatauti. Koska todennäköinen syy-yhteys lääkityksen ja erektiohäiriön pahentumisen välillä jää selvittämättä, kyseessä ei ole lääkevahinkovakuutusehtojen tarkoittama, korvattava lääkevahinko.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norio-Timonen

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Jokelainen

Järvinen

Paakkari

Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia