Haku

VKL 286/13

Tulosta

Asianumero: VKL 286/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2013

Oliko kyseessä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika? Oliko vahinko syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti?

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön kellarissa havaittiin 19.1.2013 viemäriveden tulvimisen aiheuttama vahinko. Kellaritiloissa havaittiin 5.2.2013 uudestaan viemärivettä. Viemärin tukkeutumisen aiheuttajaksi todettiin yhden kaivon poistoputki, jonka linjan vieressä olleen puun juuret olivat tukkineet. Kunnan vesihuoltolaitos on hakenut korvausta julkisyhteisön vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on todennut 26.2.2013 päivätyssä päätöksessään, että vahingon syy ei ole ollut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillinen ja odottamaton. Viemäriliitos oli tehty vuonna 1976. Oli selvää, ettei viemärin tukkeutuminen ollut tässä tapauksessa tapahtunut äkillisesti ja odottamatta, vaan vuosien kuluessa. Vaikka varsinainen vahinko oli sinänsä syntynyt äkillisesti ja odottamattomasti, ei syy eli putkiston tukkeutuminen, ollut kuitenkaan tapahtunut äkillisesti ja odottamatta. Vahinko ei näin ollen kuulunut vastuuvakuutuksen korvauspiiriin.

Valitus

Vakuutuksenottaja on pyytänyt Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan Vakuutuslautakunnan lausuntoihin VKL 31/09, VKL 673/04, VKL 717/04 ja VKL 421/07, joissa on ollut kyse äkillisyyden arvioimisesta. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa tukos oli aiheutunut puunjuurista. Puujuurien kasvussa oli kyse vähitellen tapahtuvasta asiasta. Putkiston täyttyessä vähitellen juurista, myös tukoksen oli katsottava syntyvän vähitellen.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 3.2.11 (Kosteus ja tulviminen) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kosteudesta tai sadeveden, sulamisveden, jäteveden, meren tai vesistöjen aiheuttamasta tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti, eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa, jonka syynä on vesi- tai viemäriputken suunnittelu-, mitoitus-, tai rakennusvirhe.

Ratkaisu

Asunto-osakeyhtiön viemärin tukkeutumisen aiheuttajaksi on todettu yhdessä kaivossa ollut poistoputki, jonka linjan vieressä olleen puun juuret olivat tukkineet. Vakuutusyhtiö on todennut, että asunto-osakeyhtiössä havaittu vesivahinko oli syntynyt nopeasti. Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vahingon syy eli tukkeutuminen ollut äkillinen tai odottamaton. Tässä tapauksessa korvattavuuden edellytyksenä on siis se, että jompikumpi vaihtoehdoista on toteutunut.

Vakuutuslautakunta katsoo, että se, että puunjuuret ovat tukkineet kyseisen poistoputken, on ollut odottamatonta. Näin ollen Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään asian uudestaan.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Pesonen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia