Haku

VKL 285/14

Tulosta

Asianumero: VKL 285/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2014

Korvattava vakuutustapahtuma. Lämminvesivaraajan putoaminen. Asennusvirhe. Oliko kyseessä äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan kylpyhuoneen lämminvesivaraaja putosi seinästä. Lämminvesivaraaja oli kiinnitetty rakennuslevyyn kahdella koukulla ilman kiinnitystulppia, jolloin kiinnitykset olivat pettäneet. Kylpyhuoneen lattiarakenne oli vaurioitunut pudonneesta lämminvesivaraajasta ja lattialla oli irtovettä. Kylpyhuoneen seinäpinnoilta mitattiin normaalista poikkeavia kosteusarvoja. Korvausta korjauskustannuksista on haettu laajasta kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 25.2.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että vahinko ei ole ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton. Lämminvesivaraajan kiinnitystapa on ollut puutteellinen, minkä johdosta vahinko ei ole ennalta arvaamaton. Lisäksi asennusvirhettä koskee rajoitusehto.

Valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut 29.4.1014 päivätyssä valituksessaan tehneensä paineenalaisia asennuksia 38 vuoden ajan ja hän on asentanut useampia varaajia seiniin. WC-tilassa oli 40 vuotta vanha varaaja, joka sijaitsi metrin päässä pudonneesta varaajasta. Pudonnut varaaja ehti olla seinässä kaksi vuotta asennuksen jälkeen ennen putoamistaan. Vakuutuksenottaja oli ennen asennusta yhteydessä talon aikaisempaan omistajaan. Omistajan mukaan wc-tilan seinät oli tehty laudasta, jonka päälle oli asennettu lastulevyt ja kostean tilan muovitapetit. Vakuutuksenottaja kertoi käyttäneensä asennuksessa varaajakoukkuja, jotka oli mitoitettu kestämään 120 litraa puolet suuremman painon. 40 vuotta vanha varaaja oli myös vetoisuudeltaan 120 litraa ja se oli kiinnitetty seinään puolet ohuemmilla täkkipulteilla.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 23.5.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että äkillisyysvaatimuksella tarkoitetaan, että vahinkoon johtanut tapahtuma on ajallisesti rajattavissa ja se on myös suhteellisen lyhyt. Ennalta arvaamattomuudella tarkoitetaan, että vahinkoon johtanut tapahtuma on yleiseltä kannalta tarkasteltuna odottamaton ja ennakoimaton. Ratkaisevaa ei ole se, yllättyykö vahingonkärsijä itse tapahtumankulusta, vaan arviointi tapahtuu objektiivin perustein. Vahingosta ei myöskään tee äkillistä tai ennalta arvaamatonta se, että vahingon seuraus ilmenee äkillisesti tiettynä hetkenä, vaan korvattavuus määräytyy vahingon syyn perusteella.

Näyttövelvollisuus siitä, että vahingon on aiheuttanut nimenomaan äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma on vahinkotapauksissa aina korvauksenhakijalla. Kiinnitystapaa, jossa painava varaaja kiinnitetään pelkästään lastulevyyn, ei voida pitää asianmukaisena, vaan kysymyksessä on asennusvirhe. Varaajan takana pitäisi olla puurunko tai kannatinlauta, johon ruuvit kiinnitetään. Lisäksi se, että varaajassa oli 4 kiinnityspaikkaa, joista vain ylimmäiset kaksi olivat käytössä, osoittaa, että kyseinen varaaja olisi tullut kiinnittää neljästä kohdasta eikä vain kahdesta.

Ohjetiedostossa RT 84-10818, joka koskee putkistojen ja kanavien kannakointia todetaan kohdassa 5.1 muun muassa, että puurunkoisessa rakenteessa kannakkeet kiinnitetään ensisijaisesti runkopuihin tai niiden väliin asennettuihin tukipuihin. Ohjeessa on kyse putkistojen kannakoinnista ja jo tällöin pääsääntöisesti edellytetään kannakkeiden kiinnittämistä runkopuihin tai tukipuihin. Esillä olevassa tapauksessa 120 litran lämminvesivaraaja oli kiinnitetty kahdella koukulla ilman kiinnitystulppia suoraan lastulevyyn. Tätä asennusta ei voida pitää asianmukaisena. Sen lisäksi, että asennusvirheen aiheuttama vahinko ei ole ennalta arvaamaton, on vakuutusehtojen kohdassa 2.24 nimenomaisella rajoitusehdolla suljettu korvauspiirin ulkopuolelle asennustyövirheet sekä tällaisesta virheestä rakennukselle aiheutuneet vahingot. Näin ollen kyse ei ole ollut korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Selvitykset

10.2.2014 päivätyn kosteuskartoitusraportin mukaan lämminvesivaraaja oli pudonnut kylpyhuoneen seinältä aiheuttaen alla olevan pesukoneen vaurioitumisen. Lämminvesivaraaja oli kiinnitetty lastulevyyn kahdella koukulla ilman kiinnitystulppia ja kiinnitys oli pettänyt. Lastulevyn takana ei ollut havaittavissa lautaa kiinnityksen tukemiseksi eikä runkotolppia. Kylpyhuoneen lattiarakenne oli vaurioitunut pudonneesta lämminvesivaraajasta ja lattialla oli irtovettä. Kylpyhuoneen seinäpinnoilta mitattiin normaalista poikkeavia kosteusarvoja. Muovimaton alla oli vettä ja matto oli irti alustastaan myös seiniltä. Toimenpide-ehdotuksessa suositeltiin, että lämminvesivaraaja asennettaisiin asianmukaisesti ja vakuutuksenottaja oli tilannut asennuksen.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.

Kohdan 2.24 mukaan rakennuksen vakuutuksesta ei korvata suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä rakennukselle aiheutunutta vahinkoa.

Ratkaisu

Vakuutuksenottajan kylpyhuoneessa ollut lämminvesivaraaja oli pudonnut seinältä aiheuttaen alla olevan pesukoneen vaurioitumisen ja vesivahingon. Vakuutusyhtiö on katsonut, että puutteellisesti kiinnitetyn varaajan putoaminen seinältä ei ole ennalta arvaamaton vakuutustapahtuma ja kyse oli ollut lisäksi asennusvirheestä johtuneesta vahingosta, joka ei rajoitusehdon perusteella ole korvattava.

Vakuutuslautakunta katsoo, että ennalta arvaamattomuutta tulkitaan objektiivisesti. Kosteuskartoitusraportin mukaan lämminvesivaraaja oli kiinnitetty rakennuslevyyn kahdella koukulla ilman kiinnitystulppia ja kiinnitys oli pettänyt. Kyse on lautakunnan näkemyksen mukaan ollut puutteellisesti seinään kiinnitetyn lämminvesivaraajan putoamisesta, eikä kyseessä ole ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, vaikka lämminvesivaraaja on vakuutuksenottajan kertomuksen mukaan pysynyt asennuksessa kahden vuoden ajan. Vakuutuslautakunta pitää edellä mainituin perustein vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Sario, Uimonen, Laapotti ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia