Haku

VKL 283/16

Tulosta

Asianumero: VKL 283/16 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.05.2017

Uudelleenkäsittely asiassa VKL 46/15. Vakuutetun vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva lainvoimainen tuomio.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A:n Asunto Oy B:ssä sijaitsevan huoneiston kylpyhuoneesta valui alakerran asunnon vettä 8.4.2013. Asunto oli vahingon sattuessa vuokralaisen hallinnassa. Asunto Oy B esitti asiassa korvausvaatimuksen A:lle, joka teki vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, ettei vahinko ollut aiheutunut A:n virheestä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, mistä johtuen vahinkoa ei korvattu A:n vastuuvakuutuksesta. A valitti päätöksestä Vakuutuslautakuntaan, joka ratkaisusuosituksessaan 22.5.2015 piti vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena. Asia oli samanaikaisesti lautakunnan käsittelyssä vuokralaisen vastuuvakuutuksen osalta diaarinumerolla VKL 39/15. Asunto Oy B vaati lautakuntakäsittelyn jälkeen vahingonkorvausta A:lta oikeusteitse. Käräjäoikeus on nyttemmin jo lainvoimaisessa, 9.9.2016 päivätyssä tuomiossaan hylännyt Asunto Oy B:n kanteen katsoen, ettei A ole vahingosta korvausvastuussa.

Asiakkaan valitus

Asunto Oy B pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. Asunto Oy B katsoo, että vahinko tulee korvata joko yksin vuokralaisen vastuuvakuutuksesta tai yhteisvastuullisesti A:n ja vuokralaisen vastuuvakuutuksista. Vesivahinko on aiheutunut joko vuokralaisen huolimattomasta vedenkäytöstä tai osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvien vesieristeiden kunnossapidon laiminlyönnistä. Asunto Oy B:n valitus vuokralaisen vastuuvakuutuksesta tehdystä korvauspäätöksestä on Vakuutuslautakunnassa vireillä diaarinumerolla VKL 282/16.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että A:n korvausvastuu asiassa on ratkaistu käräjäoikeuden lainvoimaisella tuomiolla. A ei ole vahingosta korvausvastuussa eikä hän siten ole velvollinen korvaamaan Asunto Oy B:lle aiheutunutta vahinkoa. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei Vakuutuslautakunta voi ottaa asiassa A:n korvausvelvollisuuden osalta käräjäoikeuden lainvoimaisesta tuomiosta poikkeavaa kantaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko Asunto Oy B:lle aiheutunut vesivahinko korvata A:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Asunto-osakeyhtiölain (22.12.2009/1599) 24 luvun 2 §:n mukaan osakkeenomistajan on korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla tämän lain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla 4 tai 5 luvun säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä osakkeenomistajan kunnossapitovastuusta tai muutostyöstä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei osakkeenomistaja osoita menetelleensä huolellisesti. Sama koskee vahinkoa, joka on aiheutettu 11 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella.

Jos osakkeenomistaja on 1 momentissa tarkoitetulla tavalla aiheuttanut yhtiön kunnossapitovastuulla olevan rakenteen tai laitteen vioittumisen siten, että toisen osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston sisäosat vahingoittuvat, yhtiön on korjattava tämän huoneiston sisäosat siten kuin yhtiön kunnossapitovastuusta säädetään 4 luvun 2 §:ssä. Vahingon aiheuttaneen osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle kustannukset, jotka aiheutuvat toisen huoneiston korjaamisesta.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen maksaminen vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vakuutettu on korvausvastuussa kyseisestä vahingosta. Nyt käsillä olevassa tapauksessa käräjäoikeus on lainvoimaisessa, 9.9.2016 annetussa tuomiossaan katsonut, ettei vakuutettu A ole korvausvastuussa Asunto Oy B:lle aiheutuneesta vesivahingosta. A:n korvausvastuun puuttuessa vahinko ei voi tulla korvattavaksi A:n vastuuvakuutuksesta. Vakuutuslautakunta pitää näin ollen vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Korpiola
Rantala
Rusanen
Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia