Haku

VKL 282/13

Tulosta

Asianumero: VKL 282/13 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2013

Vakuutuksesta korvattava vahinko. Oliko vakuutuksenottaja näyttänyt auton anastuksen tapahtuneen varkausvakuutuksen ehtojen määrittelemällä tavalla?

Tapahtumatiedot

Ravintolan omistama pakettiauto ilmoitettiin anastetun 23.4.–25.4.2012 pysäköintialueelta. Ravintolan toiminnan lakkaamisen jälkeen pakettiauto oli ollut ravintolan omistajan pojan käytössä ja pakettiautossa oli vahinkohetkellä vielä ravintolan irtainta omaisuutta. Ajoneuvo oli ollut pysäköintipaikalla 9.4.2012 alkaen ja sen vasemman takarenkaan ilmoitettiin olleen puoliksi tyhjä eikä auto ollut käynnistynyt. Poliisille asiasta ilmoitettiin 1.5.2012. Auto löydettiin 25.5.2012 toiselta kadulta. Auton ilmoitettiin havaitun kadonneen uudelleen 1.6.2012. Autoa yritettiin etsiä muun muassa kaupungin rakennusviraston siirtoalueilta, mutta sitä ei löytynyt. Kun autoa ei löytynyt, auton anastuksesta tehtiin 30.7.2012 vahinkoilmoitus auton varkausvakuutusyh­tiöön.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on päätöksessään 30.10.2012 todennut, että ajoneuvo oli anastettu ensimmäisen kerran 23.4.2012 ja se oli tuolloin ollut kateissa yli kuukauden. Auto löytyi ja se vietiin uudelleen 25.5.–1.6.2012. Ajoneuvossa oli ollut arvokasta omaisuutta 6 000 euron arvosta. Vahingosta ilmoitettiin vakuutusyhtiölle vasta 30.7.2012. Vakuutusyhtiö on lausunut, ettei riittävän luotettavaa näyttöä ajoneuvon anastuksesta ja sen vaurioista vahinkojen jälkeen ollut saatu. Vakiintuneen korvauskäytännön mukaan näyttövelvollisuus korvattavasta vahinkotapahtumasta oli korvausta vaativalla. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, ettei se saamiensa selvitysten perusteella voinut korvata vahinkoa varkausturvasta.

Vakuutuksenottajan saatettua asian vakuutusyhtiön sisäiseen muutoksenhakuelimeen se on ilmoittanut, ettei asiaa voitu ottaa käsittelyyn, sillä sen ratkaisu edellytti henkilötodistelua.

Valitus

Auto oli vakuutettu varkauden varalta. Poliisille tehtiin katoamisilmoitus kahdesti ja kaupungilta kysyttiin oma-aloitteisesti mahdollisista siirroista. Vakuutusyhtiöön oltiin yhteydessä useasti. Vakuutuksenottajan mukaan asian hoidosta oli tullut ylimääräisiä kuluja neuvottelukuluina ja poliisin ilmoituskuluina sekä matkakuluina yhteensä 70 euroa. Vakuutuksenottajan velvollisuutena ei ollut vartioida autoa. Auton avain oli vakuutuksenottajan hallinnassa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vedonnut aikaisemmin esittämäänsä. Vakuutustapahtuma oli jäänyt epäselväksi, eikä vakuutusyhtiö ollut saanut riittävää näyttöä siitä, että ajoneuvo olisi viety anastamalla. Kun otetaan lisäksi huomioon vakuutuksenottajan esittämä mahdollisuus pysäköinninvalvonnan ehkä suorittamasta ajoneuvon siirrosta, katoaminen ei ollut vakuutuksesta korvattava vahinko.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Autovakuutuksen ehtojen kohdan 3.2 mukaan varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys, kun vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja lukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä, ajoneuvon lukitsemiseen käytettävät avaimet on poistettu ajoneuvosta ja luvattoman käytön estämiseksi tarkoitettu laite tai ohjauslukko on käytössä. Lukitusvaatimus koskee kaikkia ajoneuvoja.

Ratkaisu

Nyt kyseessä olevassa pakettiautossa on ollut sen katoamishetkellä varkausvakuutus. Auton on ilmoitettu olleen vahinkohetkellä sellaisessa kunnossa, ettei sillä ole kyetty ajamaan. Auto on ollut ensin kadoksissa noin kuukauden, minkä jälkeen se on löytynyt ja jälleen muutaman päivän jälkeen kadonnut. On esitetty, että kaupunki olisi siirtänyt autoa. Auton anastamisesta on ilmoitettu vakuutusyhtiöön runsaat kolme kuukautta ensimmäisen ja kaksi kuukautta viimeisen katoamisen jälkeen. Autossa on ilmoitettu olleen vahinkohetkellä noin 6 000 euron arvosta ravintolan tavaroita. Auton avaimia on ollut yksi, jonka on ilmoitettu olevan auton omistajan edustajan hallussa.

Varkausvakuutuksesta korvataan ajoneuvon rikoslain mukainen varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys, kun ajoneuvo on teon tapahtumahetkellä ollut lukittu. Korvauksen hakijan tulee osoittaa, että on tapahtunut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma.

Vakuutuksenottaja ei ole esittänyt mitään uusia selvityksiä ajoneuvon vakuutusehtojen mukaisesta anastuksesta. Kun kyseessä on ollut selvityksen mukaan vaikeasti käyntiin saatava ajoneuvo, jota on siirretty jo ennen anastus­epäilyä, Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole osoittanut pakettiauton kadonneen anastustarkoituksessa vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla. Tämän vuoksi vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on pidettävä vakuutus­ehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Pesonen ja Sarpakunnas sekä varajäsen Vainio. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia