Haku

VKL 28/14

Tulosta

Asianumero: VKL 28/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2014

Näädän aiheuttamat vahingot. Korvausmäärä. Näyttö korvausmäärästä. Miltä osin kohde oli siivottavissa? Päivänarvokorvauksen ja jälleenhankinta-arvokorvauksen maksaminen.

Tapahtumatiedot

Näätä tunkeutui talven 2012–2013 aikana savupiipun kautta vakuutuksenottajan kalastustukikohtana pitämään mökkiin. Korvauksia näädän aiheuttamista vahingoista haettiin kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö on korvannut rakennuksen vahingoista päivänarvon mukaisesti 5 123,30 euroa vähennettynä 150 euron omavastuulla. Jälleenhankinta-arvon mukaisena korvauksena vakuutusyhtiö on pitänyt 7 390 euroa ja päivänarvoprosenttina 70 %. Vakuutusyhtiö maksoi irtaimistovahingosta 2 348 euroa ja toisessa erässä 1 773,87 euroa. Yhteensä on irtaimistosta korvattu 4 121,87 euroa. Vakuutusyhtiö on katsonut siivousliikkeen arvioon perustuen, että rakennuksen kalusteet ja kiinteät sisusteet ovat olleet puhdistettavissa.

Valitus

Vakuutusyhtiön toimeksiannosta kuivausyritys teki vahinkoarvion paikan päällä. Vahinkotarkastaja teki asiasta kertakorvaustarjouksen 5 645 euroa. Arvion vahingon laadusta vakuutusyhtiö oli lähettänyt siivousyritykselle, jonka mielipide vaikutti korvausmäärään. Vakuutuksenottaja esitti omana korvausvaatimuksenaan 19 907 euroa, mistä merkittävämmät erät olivat tarvikkeiden edestakainen kuljetus ja varastointi saneerauskohteessa sekä majoittuminen kenttäolosuhteissa. Irtaimistoa ja kalustoa korvattaessa ei ole otettu huomioon rakennustekniikkaa. Siivousfirman raportissa mainitaan mm. takan pesu. Muuraukseen imeytyneen nestemäisen ulosteen hajuhaitta poistuu vain purkamalla tulisija eli takka. Vakuutuksenottajalla on rajallinen oikeus maastossa liikkumiseen moottoriajoneuvolla kesäkelin aikana. Vakuutuksenottaja pitää moitittavana, että vakuutusyhtiö on käyttänyt ulkopuolista siivousyritystä asiantuntijana, vaikka vahingon laadun ja korjaustarpeen vakuutusyhtiö on antanut kuivausyrityksen arvioitavaksi. Vakuutuksenottajan korvausvaatimus on vielä 4 276,70 euroa, joka muodostuu entisöinnin kustannuserästä 5 720 ja muista menoista 3 500 euroa, eli kokonaisvaatimus on 9 220 euroa, mistä tulee vähentää jo aiemmin korvattu määrä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vahinkokartoituksen jälkeen kartoitusraportti on toimitettu siivousliikkeelle, joka on ollut yhteydessä vakuutuksenottajaan ja kartoittajaan. Siivousliikkeen edustaja katsoi kohteen olevan siivottavissa, sillä hän oli hoitanut lukuisia vastaavanlaisia tapauksia. Siivous kestäisi kahden henkilön työnä yhteensä noin 20 tuntia ja lisäksi matkat ja materiaalit. Vakuutuksenottajalle ehdotettiin, että paikka käytäisiin siivoamassa ja jos siivoaminen ei onnistu, sovittaisiin tarvittavat jatkotoimet. Tämä ei käynyt vakuutuksenottajalle. Tämän jälkeen annettiin kertakorvausehdotus kokonaiskustannuksiksi eli yhteensä 5 795 euroa omavastuulla vähennettynä. Kun tämä ei käynyt, vakuutusyhtiö suoritti rahamääräiset korvaukset sekä rakennuksen että irtaimiston osalta.

Rakennus on ollut siivoamalla puhdistettavissa / korjattavissa ja näin ollen vakuutuksenottajan vaatimat entisöintiin liittyvät varastointi-, majoitus- ym. sekä kuljetuskustannukset sisältyvät vakuutusyhtiön tekemään laskelmaan. Myös takan puhdistus ja pesu ovat sisältyneet laskelmaan. Siivousalan edustaja on kokenut siivous- ja puhdistusalan ammatinharjoittaja ja ammattilainen.

Asiantuntijan arvioihin perustuvan, siivouskustannukset täysimääräisesti kattavan laskelman mukaan rakennuksen palauttamisesta ennalleen aiheutuu 7 319 euron kustannukset, joista vakuutusyhtiö on korvannut päivänarvokorvauksena 5 123 euroa. Loppuosa rakennusvahingosta voidaan maksaa siivous-, korjaus- ym. töiden valmistuttua tositteita vastaan. Vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottajan vaatimille tarkemmin erittelemättömille 3 500 euron muille kuluille ei löydy vakuutussopimuksen mukaisia korvausperusteita. Vahingoittuneet irtaimisto ja kalusteet on korvattu ehtojen edellyttämässä laajuudessa. Lisäkorvausta niiden osalta ei ole aihetta maksaa.

Vakuutuksenottajan lisävastine

Vakuutuksenottaja epäilee, että siivousyrityksen asiantuntemus ohittaa saneeraukseen perehtyneen yrityksen näkemyksen korjaustarpeista vahinkokohteessa. Siivousliikkeen työaika viittaa ”pintapuolisesti” tehtävään siivoukseen ilman saneerausta. Saneerauksessa tehtävän työn määrä kertautuu uudisrakentamiseen verrattuna. Tarvikkeiden edestakainen kuljetus on merkittävä kustannuserä, jota ei ole riittävästi huomioitu.

Vakuutusyhtiön lisävastine

Kohteen siivous- ja korjaustarpeet on päätetty nimenomaan kartoitusraportin perusteella ja niitä on tarkennettu siivousliikkeen ja kartoitusyrityksen välisessä keskustelussa. Korjausten vaatimaa työaikaa ei ole rajattu pelkkään siivoukseen, vaan korjauslaskelma on laadittu siitä lähtökohdasta, että alapohja puretaan, tarkastetaan ja korjataan / uusitaan tarvittavassa laajuudessa. Kyseessä olevan eläimen tuottaman jätteen laadun takia korjauskustannukseen on laskettu kartoituksen mukaisesti lattiat / eristeet 23 m2:n alalta sekä kaapistoista puolet. Takan purkaminen ei asiantuntijan mukaan ollut tarpeen. Riittävänä toimenpiteenä korvataan lian poistaminen, tiilipinnan ylitasoitus (3 kertaa) ja seinän kapselimaalaus (2 kertaa), jotka käyvät ilmi liitteen laskelmasta. Matkakustannuksia on laskettu tarvittavassa laajuudessa eli 332 kilometrin matkalle moottorikelkan ja reen käytön perusteella ja 1,01 + 0,07 euroa/km. Tämä summa riittää korvaukseksi matkakustannuksista. Vakuutusyhtiö katsoo korvanneensa rakennukselle aiheutuneet vahingot vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Kotivakuutuksen ehtojen kohdan 3.2 mukaan perusturva korvaa kohdissa 3.2.1–3.2.12 luetellut suoranaiset esinevahingot.

Vakuutusehtojen kohdan 3.2.10 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on syntynyt villieläimen tunkeutumisesta sisälle asuinhuoneistoon.

Ehtojen kohdan 6.4.2 mukaan vahingosta maksetaan uudishinnan mukainen korvaus, kun omaisuuden nykyhinta on vähintään puolet uudishinnasta.

Uudishinnan mukainen korvaus edellyttää, että vahingoittunut omaisuus kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta joko korjataan tai samalle sijaintipaikalle rakennetaan tai irtaimen omaisuuden tilalle hankitaan uutta samanlaatuista ja samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta. Jos rakentaminen viivästyy viranomaisten toimenpiteen johdosta, viivästysaika lisätään kahden vuoden määräaikaan.

Uudishinnan mukainen korvaus maksetaan seuraavasti:

- ensin maksetaan nykyhinnan mukainen korvaus

- uudishinnan ja nykyhinnan mukaisen korvauksen erotus maksetaan uudishinnan edistymisen mukaan, kun vakuutusyhtiö on saanut selvityksen edellä mainituista jälleenhankintatoimenpiteistä ja nykyhinnan mukainen korvaus on käytetty jälleenhankintaa

- uudishinnan mukainen korvaus maksetaan enintään toteutuneiden kustannusten mukaisena.

Ratkaisu

Näätä on vaurioittanut vakuutuksenottajan mökin irtaimistoa ja rakenteita ulosteella, noella ja kuivaruoat tuhoamalla. Vahinko on tarkastettu ja arvioitu vahingon määrä. Kiistaa on vielä kiinteistön siivoamisen ja korjaamisen kuluista.

Kotivakuutuksesta korvataan suora esinevahinko. Siltä osin, kuin vahingot saadaan korjattua siivoamisella ja pesemällä, ovat tällaiset siivoamis- ja pesemiskulut korvattavia vahingonkorvauskuluja. Jos esineen korjaus on tarpeen, silloin korvataan korjauskuluja. Jos kyseessä on jälleenhankinta-arvokohde, korvataan vahingot hankkimalla uutta vahingoittuneen esineen sijaan. Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus maksetaan, kun vahingoittunut esine korjataan tai vahingoittuneen esineen tilalle hankitaan uusi vastaava esine.

Kyseessä olevassa tapauksessa vakuutuksenottaja ei ole suostunut siihen, että ammattisiivoajat ja –korjaajat tulisivat siivoamaan ja korjaamaan vahingoittunutta rakennusta. Sen sijaan vakuutuksenottaja on esittänyt, ettei siivoaminen ole riittävä korjaustoimenpide. Vakuutusyhtiö on esittänyt, että se korvaa jälleenhankinta-arvon mukaisen korvauksen sen jälkeen, kun vakuutusyhtiölle on esitetty selvitys jälleenhankintatoimenpiteistä. Lisäksi vakuutusyhtiö on todennut, että jos siivous ei ole kaikilta osin riittävä toimenpide, katsotaan ja arvioidaan se, miten korjaus tulisi tehdä. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut korvaavansa korjauslaskelmassaan myös matkakuluja runsaan 300 kilometrin osalta kilometrikorvauksena. Vakuutuksenottaja ei ole esittänyt tarkempia selvityksiä omien vaatimusten perusteeksi. Aiheutuneita korjauskuluja ei ole esitetty Vakuutuslautakunnalle. Vakuutuslautakunta katsoo saamansa kirjallisen asiakirja-aineiston perusteella, että vakuutusyhtiö on arvioinut vahingon korvaamista vakuutusehtojen mukaisesti eikä yhtiön päätöstä ole syytä muuttaa.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia