Haku

VKL 281/10

Tulosta

Asianumero: VKL 281/10 (2010)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.11.2010

Ympäristövahinko Rajoitusehdon tulkinta Käsiteltävän, huolehdittavan tai muutoin haltuunotetun taikka -uskotun omaisuuden vahinko

Vakuutuksenottaja teki malmikairauksia kallioperästä. Joulukuun 13.–14. välisenä yönä 2007 timanttikairauskoneen pyöritysyksikkö rikkoutui, minkä seu­rauksena 250–300 litraa hydrauliikkaöljyä valui maahan. Öljy imeytettiin turpeeseen ja imeytysmattoihin sekä öljyinen lumi poistettiin paikalta välittömästi vahingon havaitsemisen jälkeen. Öljyntorjuntatoimenpiteet katsottiin tuolloin talviolosuhteissa riittäviksi.

Lumien sulettua 8.4.2008 havaittiin kairausalueen viereisessä purossa öljyä
veden pinnalla. Öljy oli päässyt sulamisvesien mukana puron kautta läheiseen lampeen. Torjuntatoimet aloitettiin tällöin välittömästi pelastuslaitoksen ja ympäristökeskuksen kanssa.
 
Korvausta haetaan toiminnan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö on korvannut vesistön puhdistukseen liittyvät kulut. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen rajoitusehtoon perustuen niiltä osin kuin vahinko on aiheutunut kairausalueelle eli maaperälle. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut korvaavansa joulukuussa 2007 tehtyjä torjuntatoimenpiteitä välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakuluina, vaikka nämä kustannukset ovat koskeneet maaperän puhdistusta. Perusteena tälle on se, että näillä torjuntatoimenpiteillä on pyritty estämään öljyn leviäminen myös kairausalueen ulkopuolelle.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnön mukaan ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 7 §:n mukaan korvausvelvollisuus on, silloinkin kun vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuudesta, sillä jonka harjoittamasta toiminnasta ympäristövahinko johtuu. Vahinko aiheutui työkoneen äkillisen rikkoutumisen aiheuttamasta öljyn vuotamisesta maaperään. Vakuutusehtojen kohdan 201.2 ”Rajoitukset – Ympäristövahinko” -kohdan perusteella vakuutus korvaa äkillisestä ja odottamattomasta tapahtumasta aiheutuvan maaperän pilaantumisen.
 
Vakuutusyhtiön päätöksessä on katsottu, että kyseinen maa-alue olisi haltuun uskottua omaisuutta. Lausuntopyynnön mukaan tähän vahinkoon ei sovellu hallussa ja huolehdittavana olevaa omaisuutta koskeva rajoitusehto. Maaperää ei voi luovuttaa, eikä se voi olla työn kohteena samalla tavalla kuin irtain esine, etenkin kun puhutaan ympäristövahingosta. Ehtokohta on myös ristiriidassa ympäristövahinkojen korvaamista koskevan ehdon kanssa.
 
Jos edellä mainitun rajoitusehdon voidaan missään tilanteessa katsoa koskevan maaperää, kyseessä on enemminkin vahingontorjunta- ja suojausvelvoitteen alaisena oleva omaisuus. Vahingontorjunta- ja suojausvelvoitteen alaisena tämä vahinko tulisi kuitenkin korvata, koska vahinko on vakuutuksenottajan toiminnan luonne huomioiden ollut ennalta arvaamaton, sillä on erittäin poikkeuksellista, että koneesta pääsee tällä tavalla vuotamaan öljyä. Lisäksi vahingon tapahtuessa tehty työsuoritus itsessään ei aiheuttanut vahinkoa, koska itse työsuorituksessa ei tapahtunut virheitä. Hallussa ja huolehdittavana olevaa omaisuutta koskeva ehto on rajoitusehto, joten sitä on sopimusoikeudellisten tulkintaperiaatteiden mukaan tulkittava suppeasti.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on vahinko, jonka syynä on äkillinen ja odottamaton tapahtuma ja joka on todettu kuuden kuukauden sisällä vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta. Näin ollen vahinko on lähtökohtaisesti korvattavissa.
 
Vahinko on aiheutunut kairattavalle alueelle eli maaperälle sekä kairattavan alueen ulkopuolella sijainneelle vesistöalueelle. Vakuutusyhtiö on korvannut ne kustannukset jotka koskevat vesistön puhdistuskuluja. Lisäksi välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakuluina on luvattu korvata joulukuussa 2007 tehtyjä toimenpiteitä.
 
Maaperä, jota vakuutuksenottaja on kairannut, on ollut vahinkohetkellä vakuutuksenottajan käsiteltävänä, hyödyksi käytettävänä ja muutoin toiminnan kohteena. Ottaen huomioon vakuutukseen sisältyvä "Käsiteltävän, huolehdittavan tai muutoin haltuunotetun taikka -uskotun omaisuuden vahinko" rajoitusehto, ei vahinko ole korvattavissa vakuutuksesta niiltä osin kuin vahinko kohdistuu kairausalueelle.
 
Rajoitusehdossa ei ole rajattu sen soveltuvuutta vain irtaimeen omaisuuteen. Tämän vuoksi sitä voidaan soveltaa sekä kiinteään että irtaimeen omaisuuteen. Esimerkiksi lautakunnan ratkaisussa VKL 755/05 on katsottu, että nyt puhut­tavan rajoitusehdon kanssa vastaavansisältöinen haltuun uskotun omaisuuden rajoitusehto soveltuu sekä pellolla kasvaviin kasveihin että itse maapohjaan. Lausunnonpyytäjän väite siitä, että rajoitusehtoa ei voitaisi soveltaa maaperälle aiheutuneisiin vahinkoihin, on perusteeton. Maaperä on yhtä lailla luovutettavissa ja voi olla työn kohteena ja käsiteltävänä, vaikkei se olisikaan irtaimen omaisuuden tavoin siirrettävissä.
 
Lausunnonpyytäjä on myös esittänyt väitteen siitä, että toiminnan vastuuvakuutuksen yllä mainitut "Käsiteltävän, huolehdittavan tai muutoin haltuunotetun taikka -uskotun omaisuuden vahinko" ja "Ympäristövahinko" rajoitusehdot olisivat ristiriidassa keskenään. Lausunnonpyytäjä ei ole yksilöinyt ensinnäkään sitä, millä tavoin se katsoo mainitut rajoitusehdot ristiriitaisiksi keskenään ja toiseksi sitä, millä tavoin väitetty ristiriitaisuus tässä nimenomaisessa tapauksessa vaikuttaa. Tämän vuoksi väitteeseen rajoitusehtojen ristiriitaisuudesta on mahdotonta vastata täsmällisesti.
 
Vakuutusyhtiön mukaan mainitut rajoitusehdot eivät ole ristiriidassa keskenään. Kyseessä on kaksi erillistä rajoitusehtoa. Samaan vahinkoon voi osittain tai kokonaan soveltua useita eri rajoitusehtoja. Vakuutusehtoja kirjoitettaessa on mahdotonta ennakoida sitä, minkälaisia vahinkoja vakuutukseen tullaan vuosien kuluessa ilmoittamaan. Ehtoja ei voida kirjoittaa siten, että vain yksi rajoitus­ehto soveltuisi kuhunkin mahdolliseen vahinkotyyppiin.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa ole vakuutusehtoihin perustuvaa syytä korvata maaperälle aiheutunutta vahinkoa vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyynnön täydennysmahdollisuus
 
Lausunnonpyytäjälle on annettu mahdollisuus täydentää lausuntopyyntöä vakuutusyhtiön vastineen johdosta. Tätä mahdollisuutta ei ole käytetty.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutusehtojen kohdan 201.2 ”Käsiteltävän, huolehdittavan tai muutoin haltuunotetun taikka -uskotun omaisuuden vahinko” -ehdon mukaan vakuutusturva ei korvaa seuraavia vahinkoja:
 
Vahinko kohdistuu omaisuuteen, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutuksenottajan tai tämän työntekijän
 
-          hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä
-          tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, säilytettävänä, kuljetettavana tai muulla tavoin käsiteltävänä, huolehdittavana tai toiminnan kohteena
-          suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huo­mioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työ­suorituksen luonne tai sen välitön vaikutuspiiri tai
 
"Ympäristövahinko" -kohdan mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu
 
-          tärinästä, melusta, lämmöstä, hajusta, valosta, säteilystä, savusta,
noesta, pölystä, höyrystä tai kaasusta
-          ilman, maaperän, rakennuksen, vedenottamon, vesistön tai pohjaveden saastumisesta tai pilaantumisesta taikka
-          muusta vastaavasta häiriöstä.
 
Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on äkillinen ja odottamaton tapahtuma edellyttäen, että vahinko on todettu kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.
 
 
 
Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton kun se perustuu esimerkiksi
 
-          hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen
-          toistuviin tapahtumiin
-          jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin.
 
Välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakuluja korvataan vain tilanteissa, joissa välitön vaara uhkaa jonkun muun kuin vakuutuksenottajan omaisuutta esimerkiksi ympäristöä pilaavien aineiden kulkeutuessa pohjaveden tai maaperän kautta omalta maalta muualle.
 
Korvattavia toimenpiteitä ovat vain ne välittömät toimenpiteet, joilla vakuutuksesta korvattavan jonkun toisen omaisuutta uhkaavan vahingon välitön uhka on saatu poistetuksi.
 
Ympäristövahingon satuttua voidaan joutua tekemään välittömän vaaran torjuntaa laajempia toimenpiteitä syntyneen tilanteen loppuun hoitamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi saastuneiden maamassojen kuljettaminen, syntyneiden ongelmajätteiden hävittäminen tai neutralointi. Näistä syntyneitä kustannuksia ei korvata vastuuvakuutuksesta torjuntakuluina siinäkään tapauksessa, että ne perustuvat viranomaisten pakottavien määräysten mukaisiin toimenpiteisiin.
 
”Vakuutusmäärä”-kohdan mukaan välittömästi uhkaavan vahingon kohtuulli­silla torjuntakustannuksilla tarkoitetaan ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vahingon uhka, mutta ei tätä pidemmälle ulottuvia jälkitoimia, ellei vakuutusyhtiön kanssa erikseen toimenpiteistä sovita.
 
Ratkaisusuositus
 
Tapauksessa on kiistaa malmikairauksesta aiheutuneen ympäristövahingon
korvauskustannuksista siltä osin kun vahinko on aiheutunut kairausalueelle. Vakuutusyhtiön mukaan tämä maa-alue on ollut vakuutuksenottajan käsiteltävänä, huolehdittavana tai muutoin haltuunotettuna. Lausuntopyynnön mukaan rajoitusehtoa ei tulisi tapauksessa soveltaa.
 
Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä käy ilmi, että lausunnonpyytäjä on tehnyt kairaustöitä kiinteistöllä, jolle on valunut hydrauliikka­öljyä timanttiporasta. Lautakunta toteaa, että maa-alue, jolle öljy on valunut, on ollut vahingon tapahtuessa vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla vakuutuksen­ottajan toiminnan kohteena. Tällaista vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksesta. Vakuutusehdoissa ehdon sovellettavuuden edellytykseksi ei ole asetettu sitä,
että kyseessä olisi irtain omaisuus.
 
Lausunnonpyytäjän mukaan ympäristövahinkoa koskeva rajoitusehto on ristiriidassa käsiteltävän, huolehdittavan tai muutoin haltuunotetun taikka -uskotun omaisuuden vahinkoa koskevan ehdon kanssa. Lautakunta katsoo, että tapauksessa ristiriitaa ehtojen soveltamisessa ei ole.
 
Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on
vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Löppönen, Pesonen ja Piipari sekä varajäsenet Heiskanen ja Paloranta. Sihteerinä toimi Mäenpää.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia