Haku

VKL 280/16

Tulosta

Asianumero: VKL 280/16 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 06.02.2017

Vaatimusten perusteena oleva tapahtuma. Irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Irtisanomisen kohdistuminen vakuutettuun.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu irtisanottiin 26.4.2016 tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla opettajan tehtävästään. Vakuutettu haki oikeusturvaetua irtisanomista koskevaan riitaan. Vakuutettu oli pitänyt irtisanomista laittomana mm. sillä perusteella, että hän oli opettajista ansioitunein.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen ja katsonut, ettei se seikka, johon riita perustui, ollut syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutus oli alkanut syksyllä 2015. Työntekijäliiton oikeusturvavakuutus oli ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa vähemmän kuin kaksi vuotta. Riidan perusteena on ollut ennen vakuutuksen alkamista ilmoitettu yliopiston rahoituksen väheneminen ja tästä seurannut yhteistoimintamenettely, jonka lopputuloksen vakuutettu oli irtisanottu.

Asiakkaan valitus

Vakuutettu on lausunut valituksessaan, että irtisanomisesta on yliopistossa päätetty tosiasiassa aikaisintaan vuoden 2016 aikana, ei vielä yhteistoimintaneuvotteluissa. Tuotannolliset ja taloudelliset perusteet ovat olleet käsillä aikaisintaan vuonna 2016, eivät vielä vuonna 2015. Riidan perusteena ei ole irtisanomisperusteena mainittu tuotannollinen tai taloudellinen seikka ja vähentämistarve sinänsä vaan irtisanomisen kohdentuminen vakuutettuun.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että yliopiston rahoituksen vähentämispäätös on se tosiseikka, johon yliopiston myöhemmät henkilöstövähennykset olivat perustuneet. Ilman rahoituksen vähenemistä yhteistoimintaneuvotteluja ei olisi käynnistetty eikä vähennyksiä toteutettu. 22.9.2015 tehdyssä neuvotteluesityksessä oli viitattu taloudelliseen ja tuotannolliseen tilanteeseen. Kaikki neuvottelumenettelyn piirissä olevat henkilöt ovat irtisanomisuhan alaisia siihen saakka kunnes vähentämistoimenpiteet konkretisoituivat. Irtisanomispäätöksen tekemisajankohdalla ei ole irtisanomisen perusteen kannalta merkitystä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, olivatko ne seikat, joihin esitetty vaatimus perustui, syntyneet vakuutuksen voimassaoloaikana.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 10.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvataan vain asiat, jotka liittyvät vakuutetun työsuhteeseen taikka virkamiehenä toimimiseen.

Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita-asiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin asiassa esitetty vaatimus, kiistäminen, työ- tai virkasuhteen päättämisilmoitus, syyte taikka epäilty rikos perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka vakuutettu on ollut vakuutettuna tällä vakuutuksella.

Jos edellytyksenä asian saattamiselle käräjäoikeuden tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta katsoo, että irtisanomisen peruuttamista koskevien vaatimusten perusteena oli vakuutettuun kohdistunut irtisanominen, josta hänelle oli ilmoitettu 26.4.2016. Riita koski irtisanomisen kohdentumista vakuutettuun. Koska oikeusturvavakuutus oli tullut voimaan syksyllä vuonna 2015, vaatimusten perusteena ollut tapahtuma oli syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana, eikä vakuutusyhtiöllä ole oikeutta evätä korvausta mainitsemallaan perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä myöntämään oikeusturvaedun riitaan.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Rusanen

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Hirviniemi

Karimäki

Korpiola

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia