Haku

VKL 280/15

Tulosta

Asianumero: VKL 280/15 (2015)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 16.10.2015

Lentokentän turvatarkastajien lakko. Lennolta myöhästyminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu J.A. oli palaamassa lentäen Düsseldorfista Tukholman kautta Suomeen 29.1.2015. Turvatarkastajien lakon vuoksi hän ei päässyt lennolleen Düsseldorfissa eikä jatkolennolle Tukholmassa. Korvausta uuden lennon hankkimisesta ja muista aiheutuneista kustannuksista haetaan matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa, koska sen mukaan matka ei ole peruuntunut tai keskeytynyt. Matka peruuntuu, kun vakuutettu estyy lähtemästä kotimaastaan esimerkiksi äkillisen ja vakavan sairauden vuoksi matkallensa. Matka keskeytyy, kun vakuutettu joutuu matkallaan sairaalahoitoon tai joutuu palaamaan kotimaahansa lääketieteellisen pakottavuuden vuoksi.

Kyseessä on matkalta myöhästyminen, joka korvataan ainoastaan silloin kun vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva- tai junamatkansa alkamispaikkaan julkisen kulkuneuvon tai matkanjärjestäjän järjestämän kuljetuksen myöhästymisen takia, joten lennolta myöhästyminen ja jatkolennoilta myöhästyminen eivät tule vakuutuksesta korvattavaksi tästäkään ehtokohdasta.

Asiakkaan valitus

Lento myöhästyi ja myöhemmin peruuntui, koska matkustajat eivät päässeet koneeseen turvatarkastajien lakon vuoksi. Vakuutusyhtiön tulisi korvata peruutuksesta aiheutuneet kulut. Lento peruuntui, vaikka lentoyhtiö ei myönnäkään tätä. J.A:n mukaan kyseistä lentoa ei lennetty lainkaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa korvauspäätöksessään esittämänsä. Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että odottamiskorvausta voidaan vakuutuksesta maksaa, jos vakuutettu joutuu lennon tai muun julkisen kulkuneuvon myöhästymisen tai ylivarauksen vuoksi odottamaan alkuperäiseen matkasuunnitelmaan kuuluvaa lentoa tai muuta kulkuneuvoa yli neljä tuntia. Tapauksessa J.A:lle aiheutuneita kustannuksia ei voida korvata myöskään odottamiskorvauksena, koska alkuperäistä lentoa ei peruttu ja korvattu uudella vastaavalla lennolla vaan J.A. joutui odottamaan uutta itsenäisesti järjestettyä lentoa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, ovatko lentokentän turvatarkastajien lakosta johtuneesta lennolle pääsyn estymisestä aiheutuneet vahingot vakuutuksesta korvattavia.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 10 mukaan vakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen eli kotimaasta matkalle lähdön estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti vakuutetun omasta tai hänen lähiomaisensa äkillisestä vakavasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Vakuutusehtojen kohdan 11 mukaan vakuutuksesta korvataan matkan keskeytyminen enintään kohdassa 4.2 mainittuun vakuutusmäärään asti, kuitenkin enintään alkuperäisen matkan hinta. Vakuutetun matka katsotaan keskeytyneeksi, jos

- vakuutettu joutuu pakottavasti palaamaan jo alkaneelta matkalta ennenaikaisesti kotimaahansa vakuutetulle itselleen tai hänen kotimaassa olevalle lähiomaiselle aiheutuneen vakavan äkillisen tapaturman, sairauden tai kuoleman vuoksi. Vakuutettu joutuu pakottavasti matkan aikana sairaalahoitoon äkillisen vakavan tapaturman tai sairauden vuoksi.

- Vakuutetun mukana matkustava lähiomainen joutuu pakottavasti matkan aikana äkillisen vakavan tapaturman tai sairauden vuoksi sairaalahoitoon, tai kuolee.

- Vakuutetun mukana matkustava lähiomainen joutuu pakottavasti palaamaan jo alkaneelta matkalta ennenaikaisesti kotimaahansa hänelle itselleen aiheutuneen vakavan äkillisen tapaturman, sairauden tai kuoleman vuoksi, ja vakuutettu palaa tämän mukana kotimaahansa.

Vakuutusehtojen kohdan 14 mukaan vakuutusturva koskee tilannetta, jossa vakuutettu joutuu lennon tai muun julkisen kulkuneuvon myöhästymisen tai ylivarauksen vuoksi odottamaan alkuperäiseen matkasuunnitelmaan kuuluvaa lentoa tai muuta kulkuneuvoa yli neljä (4) tuntia. Korvauksena maksetaan tarpeelliset ja kohtuulliset elanto- ja mahdolliset majoituskulut enintään vakuutusmäärään asti. Korvauksesta vähennetään maksuhyvitys tai korvaus, jonka vakuutettu on tai olisi peruuntumisen syyn ilmetessä oikeutettu saamaan matkanjärjestäjältä tai kuljetusyhtiöltä.

Vakuutetun on hankittava lentoyhtiöltä, liikennöitsijältä tai matkanjärjestäjältä todistus myöhästymisestä ja myöhästymisen syystä. Vahinkoilmoitukseen on liitettävä alkuperäiset tositteet sekä selvitys matkan varauksista ja varauksien vahvistamisista.

Ostokset on tehtävä ja yöpymisen on tapahduttava myöhästymisen aikaan siinä matkakohteessa, jossa myöhästyminen tapahtui.

Vakuutusehtojen kohdan 15 mukaan vakuutuksesta korvataan matkalta myöhästyminen tai jatkoyhteydeltä myöhästyminen ulkomailla sekä kotimaassa ulkomaille suuntautuvan lentomatkan yhteydessä, jos vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva- tai junamatkansa alkamispaikkaan julkisen kulkuneuvon tai matkanjärjestäjän järjestämän kuljetuksen myöhästymisen takia tai liikenneonnettomuuden kohdistuessa sellaiseen yksityiseen kulkuneuvoon, jossa vakuutettu matkustaa. Vakuutuksesta korvataan kohtuulliset ylimääräiset ja välttämättömät matka- ja majoituskustannukset. Kulut korvataan kohdassa 4 mainittuun vakuutusmäärään asti, kuitenkin enintään alkuperäisen matkan hinta.

Matkalta tai jatkoyhteydeltä myöhästymisestä aiheutuvia kuluja ei korvata, jos vakuutettu ei ole matkan tai jatkoyhteyden alkamispaikalla kuljetusyhtiön kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta on saanut ristiriitaista selvitystä siitä, onko J.A:n lento Düsseldorfissa perutettu. J.A. mukaan lento peruttiin, mutta lentoyhtiön toimittamasta todistuksesta ei käy ilmi, että lento olisi peruttu. Lautakunta ei pidä uskottavana, että lentoyhtiö olisi perunut lennon, mutta väittäisi asiakkailleen, että lento on lennetty. Lautakunta katsoo siksi, että lentoa ei ole peruttu.

Vakuutusehdoissa on lueteltu vakuutuksesta korvattavat vakuutustapahtumat. Ehtojen mukaan tällaisia ovat esimerkiksi matkalle lähdön estyminen Suomesta, matkan keskeytyminen, matkalta myöhästyminen ja lennon tai muun kulkuneuvon odotus.

Lautakunta toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa ei ole kyse matkalle lähdön estymisestä eli matkan peruuntuminen. Kyse ei myöskään ole matkan keskeytymisestä.

Vakuutusehtojen mukaan odottamiskorvauksen edellytyksenä on se, että vakuutettu joutuu lennon tai muun julkisen kulkuneuvon myöhästymisen tai ylivarauksen vuoksi odottamaan alkuperäiseen matkasuunnitelmaan kuuluvaa lentoa tai muuta kulkuneuvoa yli neljä tuntia. Nyt käsillä olevassa tapauksessa kysymys ei ole ollut siitä, että J.A. olisi joutunut odottamaan lentoaan vaan siitä, että J.A. ei päässyt lennolle lainkaan. Tämän vuoksi J.A:lle aiheutunut vahinko ei tule korvattavaksi myöskään odottamiskorvauksena.

Vakuutusehtojen mukaan matkalta myöhästyminen korvataan, jos myöhästyminen johtuu julkisen kulkuneuvon myöhästymisestä tai liikenneonnettomuuden kohdistuessa sellaiseen yksityiseen kulkuneuvoon, jossa vakuutettu matkustaa. Vakuutusehdoissa ei mainita, että matkalta myöhästyminen korvattaisiin, jos myöhästyminen johtuu turvatarkastajien lakosta tai muusta vastaavasta olosuhteesta. Tämän vuoksi J.A:lle aiheutunut vahinko ei vakuutusehtojen mukaan tule korvattavaksi myöskään matkalta myöhästymisenä.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta