Haku

VKL 280/13

Tulosta

Asianumero: VKL 280/13 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.11.2013

Vakuutusehtojen tulkinta. Vakuutetun työhön ja elinkeinotoimintaan liittyvä asia.

Tapahtumatiedot

R.P. Ky:n kioski ryöstettiin uhaten kioskin myyjänä toiminutta A.P:tä teleskooppipatukalla ja taittoveitsellä. A.P. oli rikosasiassa asianomistajana ja hän oli esittänyt yksityisoikeudelliset vaatimukset. A.P. oli R.P. Ky:n äänetön yhtiömies

A.P. haki oikeusturvaetua rikosasiaan kotivakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on todennut 15.4.2013 päivätyssä korvauspäätöksessä, että asiaan ei voida myöntää oikeusturvaetua kotivakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta, sillä asia liittyy vakuutetun elinkeinotoimintaan.

Vakuutusyhtiö oli myöntänyt asiaan 8.10.2012 oikeusturvaedun R.P. Ky:n yritysvakuutuksesta.

Valitus

A.P. oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta asiassaan.

A.P. on todennut valituksessaan, että oikeudenkäynnin kohteena on ollut häneen itseensä kohdistuneen rikoksen aiheuttama henkinen kärsimys. Asiassa esitetyt vaatimukset eivät liity kommandiittiyhtiöön millään tavalla. Yhtiölle ei ole aiheutunut vahinkoa, eikä yhtiö ole esittänyt asiassa korvausvaatimusta.

A.P. on todennut, että äänetön yhtiömies ei ole yhtiön osakas eikä hän omista yhtiöstä minkäänlaista osuutta. A.P. on antanut yritykseen pelkästään muodollisen rahapanoksen. A.P. on todennut, että hänen asemansa yhtiön äänettömänä yhtiömiehenä on vähäinen ja olemassa vain siksi, että kommandiitti yhtiön edellytys kommanditäärin mukanaolosta toteutuisi. Lisäksi A.P. on todennut, että häneen kohdistunut väkivalta, ei liittynyt millään tavalla tulonhankkimistoimintaa. A.P. on katsonut, että oikeusturvaetu olisi pitänyt myöntää kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta, eikä yhtiön yritysvakuutuksesta.

A.P. on todennut myös, että korvatessaan asiamiehen laskun yritysvakuutuksesta on vakuutusyhtiö vähentänyt korvauksesta yritysvakuutuksen omavastuun ja laskun arvonlisäveron osuuden. A.P. on todennut, että asiamies on toiminut asiassa ainoastaan A.P:n avustajan eikä asiamiehellä ole ollut minkäänlaista toimeksiantoa R.P. Ky:ltä. A.P. on todennut, että hän ei ole äänettömänä yhtiömiehenä elinkeinoharjoittaja eikä hänellä ole mahdollisuutta vähentää alv-osuutta verotuksessaan. R.P. Ky:llä ei ole mahdollisuutta vähentää alv-osuutta verotuksessaan, sillä asiamiehen lasku ei liity liiketoimintaan mitenkään.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan, että yritystoiminnassa mukana olemisen olennainen tarkoitus on saada toiminnasta hyötyä. Se, realisoituuko toiminasta voittoa, ei vakiintuneen korvauslinjauksen mukaan ole merkityksellistä arvioitaessa sitä, onko kyseessä yritys- tai ansiotoiminta. Riittää, että osallistuu toimintaan, jonka tarkoitus on tuottaa hyötyä. Koska A.P. on äänetön yhtiömies, kioskitoiminta on hänen yritys- ja ansiotoimintaansa riippumatta siitä, työskenteleekö hän itse yrityksessä tai ei.

A.P:lle on myönnetty oikeusturvaetu yrityksen vakuutuksesta, koska kotivakuutuksesta yritystoimintaan liittyvää oikeusturvaa ei rajoitusehdon vuoksi voida myöntää. Rikos on kohdistunut yritykseen: kioskin rahat on yritetty ryöstää käyttämällä uhkailua. A.P:tä ei ole yritetty ryöstää yksityishenkilönä.

Vakuutusyhtiö on todennut, että asiassa on vähennetty yrityksen vakuutusehtojen mukainen omavastuu ja että korvauksesta on voitu vähentää alv-osuus, sillä lasku on liittynyt yrityksen toimintaan.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

5 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,

2) joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen tai aikaisempaan työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kyse siitä, voidaanko oikeusturvaetu evätä sillä perusteella, että asia liittyy vakuutetun elinkeinotoimintaan.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että R.P. Ky:n kioski ryöstettiin uhaten kioskin myyjänä toiminutta A.P:tä teleskooppipatukalla ja taittoveitsellä. A.P. oli myös R.P. Ky:n äänetön yhtiömies. A.P. oli rikosasiassa asianomistajana ja hän oli esittänyt asiassa yksityisoikeudelliset vaatimukset. Vakuutusyhtiö katsoi että, asia liittyi vakuutetun elinkeinotoimintaan eikä myöntänyt asiaan oikeusturvaetua.

Lautakunta on aiemmassa ratkaisukäytännössään katsonut, ettei vakuutetun joutumista pahoinpitelyrikoksen uhriksi työsuorituksen yhteydessä tai työpaikalla voida pitää työhön tai ansiotoimintaan liittyvänä, ellei kyseiseen toimintaan liity merkittävästi kohonnut väkivallan kohteeksi joutumisen riski. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun ravintolan vahtimestari joutuu pahoinpidellyksi poistaessaan asiakasta ravintolasta. Kyseisen rajoitusehdon soveltaminen edellyttää lautakunnan käsityksen mukaan siten sitä, että rikos liittyy kiinteästi vakuutetun työtehtäviin. Se, että henkilöllä on ammattinsa vuoksi tavanomaista suurempi vaara joutua työssään rikoksen uhriksi, ei sinällään ole riittävä peruste oikeusturvaedun hylkäämiselle.

Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö on katsonut, että asia liittyy A.P:n elinkeino toimintaan, sillä A.P. on kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies. Lautakunta katsoo, että yhtiömiehenä tai myyjänä olemiseen ei liity merkittävästi kohonnut väkivallan kohteeksi joutumisen riski. Lautakunnan näkemyksen mukaan nyt kyseessä oleva rikos ei liity kiinteästi A.P:n toimintaan yhtiömiehenä tai kioskin myyjänä. Lautakunta katsoo, että rikosasia, jossa vakuutettua on uhattu väkivallalla ja jossa vakuutettu on esittänyt asianomistajana yksityisoikeudelliset vaatimukset, on vakuutetun yksityiselämään liittyvä asia. Lautakunta toteaa myös, että A.P:llä tai R.P. Ky:llä ei ole tässä tapauksessa mahdollisuutta vähentää asiamiehen laskun alv-osuutta verotuksessaan. Siten korvauksesta ei tule tehdä alv-vähennystä.

Edellä olevan vuoksi Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutetulta tule evätä kotivakuutuksen oikeusturvaetua vakuutusyhtiön esittämällä perusteella.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Kantola.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia