Haku

VKL 279/15

Tulosta

Asianumero: VKL 279/15 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.10.2015

Palveluntarjoajan vastuu. Tuottamus. Liukastuminen puiseen askelmaan uimahallin höyrysaunassa. Liukuesteiden puuttuminen. Oliko uimahallin ylläpitäjä korvausvastuussa vahingosta?

Tapahtumatiedot

A (s. 1958) oli 7.4.2015 uimahallin höyrysaunassa. Kun A lähti laskeutumaan lauteilta ja astui puulla päällystetylle välitasolle, hänen jalkansa luisti alta ja oikea käsi osui matalaan kiviseinämään. A loukkasi vahingon seurauksena oikean olkapäänsä. A:n henkilövahingosta haettiin korvausta uimahallin ylläpitäjän vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, ettei tapauksessa ollut osoitettu, että vahinko olisi aiheutunut vakuutuksenottajan tai tämän palveluksessa olevan henkilön tuottamuksesta. Vahinkoilmoituksen tietojen mukaan A oli laskeutunut alas saunan lauteilta ja liukastunut viimeisellä portaalla, siis aiheuttanut vahingon omalla toiminnallaan. Kyseessä oli tapaturmainen vahinko, josta uimahallin ylläpitäjälle ei syntynyt korvausvastuuta. Näin ollen vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A ei pudonnut lauteilta, vaan laskeutui lauteilta erittäin varovasti alas puulla päällystetylle välitasolle, jolloin A:n jalka lähti alta tason liukkauden vuoksi.

A katsoo, että uimahallin ylläpitäjä on vahingosta korvausvastuussa, koska kulkutasoja ei ole päällystetty liukumisen estävillä materiaaleilla. Höyrysaunassa ylin askelma on kiveä ja seuraava, noin 25 cm alempana oleva taso on puuritilällä päällystetty. Koska höyrysauna on jatkuvasti kostea, myös puu on kosteaa ja liukasta. Siihen voi myös ihmisten jaloissa tulla saippuaa, joten olisi ehdottoman tärkeää, että se olisi päällystetty liukuesteellä.

A:n onnettomuuden jälkeen ja hänen vaatimuksestaan taso on nyt päällystetty liukuesteellä. A on myöhemmin keskustellut muiden höyrysaunan käyttäjien kanssa ja saanut kuulla, että liukastumisia on samassa saunassa tapahtunut runsaasti. A vaatii uimahallin ylläpitäjän vastuuvakuutuksesta korvausta vahingosta aiheutuneista kuluista sekä yhä jatkuvasta kivusta ja särystä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiassa. Yhtiö toteaa, että uimahallissa yleensäkin ja myös saunatiloissa lattiat ovat olosuhteista johtuen aina jossain määrin kosteat, mikä aiheuttaa liukkautta. Kaikki materiaalit ovat kosteina liukkaampia kuin kuivina. Toisaalta, vaikka lattia olisi kuiva, märällä jalalla voi liukastua. Uimahallin asiakkaiden on tämän vuoksi noudatettava asianmukaista huolellisuutta ja varovaisuutta.

Uimahallin höyrysaunan askelman materiaalina oli tässä tapauksessa käytetty kosteisiin tiloihin tarkoitettua puuritilää, joka ei märkänäkään ole erityisen liukas. Yhtiö katsoo, ettei höyrysaunan rakenteissa ole mitään puutteita tai vikoja, eikä vahingon tapahtumiselle ole muutenkaan ilmennyt saunatilan kunnosta tai uimahallin henkilökunnasta johtuvaa syytä. Myös siivouksesta on huolehdittu asianmukaisesti. Sauna siivotaan päivittäin ja lisäksi tilojen siisteyttä tarkkaillaan päivän aikana. Vahinkopäivänä saunan siivoamisessa tai sen siisteydessä ei havaittu mitään poikkeuksellista. Kukaan muu ei kyseisenä päivänä liukastunut saunassa eikä vakuutuksenottajalla ole myöskään tiedossa aiempia liukastumisia tai aiempia ilmoituksia liukkauteen liittyen.

Yhtiö katsoo vakuutuksenottajan tehneen kaiken voitavansa siisteyden ylläpitämiseksi ja liukkauden torjumiseksi. Kyseessä on ollut tapaturmainen vahinko, josta ei synny uimahallin ylläpitäjälle korvausvastuuta ja joka ei siten kuulu korvattavaksi vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle uimahallin ylläpitäjälle tilaisuuden esittää kannanottonsa asiassa. Vakuutuksenottajan puolesta on ilmoitettu lautakunnalle, ettei vakuutuksenottajalla ole asiaan lisättävää.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko uimahallin ylläpitäjä korvausvastuussa A:n 7.4.2015 sattuneesta henkilövahingosta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 201.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Oikeuskäytännössä on palvelujen tarjoajalla katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että palvelua voidaan turvallisesti käyttää. Vastuusta vapautuakseen palveluntarjoajan tulee osoittaa, että se on riittävästi huolehtinut tilojen turvallisuudesta.

Vakuutuslautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan A on liukastunut höyrysaunan puisella askelmalla laskeutuessaan lauteilta. A on katsonut, että askelma olisi tullut päällystää liukuestemateriaalilla vahinkojen estämiseksi. Vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan askelma on ollut materiaaliltaan kosteisiin tiloihin tarkoitettua puuritilää. Tilat siivotaan päivittäin ja niiden kuntoa tarkkaillaan päivän aikana. Uimahallin ylläpitäjän tiedossa ei ole aiempia kaatumisia tai valituksia saunan askelmien liukkaudesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että uimahalleissa ja niiden saunatiloissa lattia on olosuhteista johtuen aina jossain määrin kostea hallin käytön aikana. Kosteana kaikki lattiamateriaalit ovat aina jossain määrin liukkaampia kuin kuivina. Täysin asianmukaisestikaan toimien ei pystytä täysin poistumaan liukastumisen riskiä tiloista, joissa lattiat ovat jatkuvasti märkiä. Vakuutuslautakunta katsoo sille esitetyn selvityksen perusteella, että uimahallin ylläpitäjä on huolehtinut tilojen siisteydestä asianmukaisesti, minkä lisäksi saunan askelmissa on käytetty materiaalina kosteisiin tiloihin tarkoitettua puuritilää. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei A:n henkilövahinko ole aiheutunut uimahallin ylläpitäjän tai sen työntekijöiden tuottamuksesta eikä uimahallin ylläpitäjä siten ole A:n henkilövahingosta korvausvastuussa. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:

Eskuri
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta