Haku

VKL 278/14

Tulosta

Asianumero: VKL 278/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2014

Putken jäätymisestä aiheutunut rikkoutuminen. Vakuutetulle omaisuudelle sen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta aiheutunut vahinko. Oliko vahingon syynä ohjeiden vastainen asennus tai käyttö tai huollon laiminlyönti?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli poistanut vettä vesikiertoisesta lämmitysjärjestelmästä aika ajoin, mistä asiassa hankitun asiantuntijalausunnon mukaan seurasi veden puutteellinen kiertäminen lämmitysputkistossa ja putken jäätyminen. Putki rikkoutui jäätymisen seurauksena ja tästä aiheutunut vuotovahinko huomattiin 11.12.2013. Korvausta korjauskuluista on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut 30.10.2013 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei korvausta voida suorittaa, sillä vahinko on aiheutunut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla lämmitysjärjestelmän oikean käyttötavan ja yleisten käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä ja huollon laiminlyönnistä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut 10.3.2014 päivätyssä valituksessaan vahingon erittäin todennäköisesti aiheutuneen jäätymisestä ja että kyseessä on näin ollen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta aiheutunut vahinko. Vakuutuksenottaja katsoo, että putkistosta päästetyt vesimäärät ovat pieniä eikä veden poistamisen ole näytetty olevan putken jäätymisen syynä. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella ei voida väittää vakuutuksenottajan toiminnan olleen käyttöohjeiden vastaista tai että se olisi johtanut paineen alenemiseen lämmitysjärjestelmässä. Tarkastusmuistion mukaan LVI-asentaja oli todennut lämmitysputkiston vajaatäytön, mutta vakuutuksenottajan mukaan vajaatäyttö voi johtua myös siitä, että vettä on poistunut järjestelmästä putken halkeamisen vuoksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön on katsonut 8.7.2014 päivätyssä vastineessaan, että on yleisesti tiedossa, että lämmön pysyminen tasainen rakennuksessa edellyttää, että verkoston painetta seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa vettä on välillä lisättävä. Jos paine vähenee jatkuvasti, on asiaa tuntemattoman kiinteistönomistajan syytä kutsua alan ammattilainen selvittämään ja tarvittaessa korjaamaan vika.

Veden poistaminen lämmitysjärjestelmästä johtaa järjestelmän paineen laskuun ja vedenkierron häiriöön, mikä aiheuttaa putken tai patterin jäähtymisen tai jopa jäätymisen. Vakuutusyhtiö toteaa, ettei tietoa poistetuista vesimääristä ole.

Vakuutusyhtiö katsoo, että paine lämmitysjärjestelmässä on veden poistamisen myötä alentunut, mikä on johtanut lämmitysjärjestelmän toimivuuden heikkenemiseen ja sen seurauksena putki on jäätynyt ja rikkoutunut ja vesi on päässyt valumaan lämmitysverkostosta rakenteisiin. Yleisen elämänkokemuksen mukaan lämmitysputkessa oleva pieni ylipaine ei johda halkeamiseen muutoin kuin veden jäätyessä. Jos lämmitysputkessa kiertää jatkuvasti lämmintä vettä, ei putki voi jäätyä.

Vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko on aiheutunut lämmitysjärjestelmän oikean käyttötavan ja yleisten käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä ja huollon laiminlyönnistä. Se, ettei omistaja asu kiinteistössä, ei oikeuta häntä olemaan huolehtimatta omistamansa kiinteistön lämmitysjärjestelmän toimivuudesta. Tilannetta ei myöskään muuta se seikka, että kiinteistön omistaja on kertonut noudattaneensa talon edellisen omistajan ohjeita. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei kyseessä ole rajoitusehdon perusteella vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma, eikä kyseistä vahinkoa voida pitää myöskään arvaamattomana.

Selvitykset

20.12.2012 päivätyn tarkastusmuistion mukaan veden lisäyksen yhteydessä vettä oli vuotanut laajennusosan ulkoseinästä. Laajennusosan putkisto poistettiin käytöstä ja lämmitys alkoi toimia. Vuodenvaihteen jälkeen pesutilojen lattiat avattiin ja kartoitettiin. Lämpöputki oli jäätynyt ilmeisesti vajaatäytön ja siitä seuranneen huono vedenkierron takia. Edellinen omistaja oli opastanut vakuutuksenottajaa muun muassa poistamaan vettä lämmitysjärjestelmästä aika ajoin. Entinen omistaja oli myös kertonut poistaneensa vettä putkistosta talon myynnin jälkeen.

2.7.2014 päivätyn vahinkotutkimusraportin mukaan rakennuksen laajennusosan lämmityksessä oli todettu ongelmia joulukuussa 2012. LVI-liike oli käynyt tarkastamassa järjestelmän ja todennut, ettei vesi kierrä laajennusosan putkistoissa. Syynä on ollut verkoston vajaa täyttö. Lämpöverkoston täytön yhteydessä LVI-asentaja oli havainnut veden tulevan ulos sokkelista saunan kohdalta laajennusosassa. Laajennusosan lämpökierto oli suljettu vuodon havaitsemisen yhteydessä. Nyt remonttiliike oli purkanut saunan ja pesuhuoneen lattiarakenteen pohjabetonilaatalle. Vuoto on ollut saunan lattiarakenteessa olevassa lämpöputkessa. Rautaputki on laajennut ja haljennut, mikä viittaa putken jäätymiseen.

Vakuutuslautakunnalle on lisäksi toimitettu valokuvia muun muassa rikkoutuneesta putkesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko putken rikkoutuminen johtunut sen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta vai onko kyse ollut rajoitusehdon mukaisesta vahingosta, jonka syynä on ohjeiden vastainen asennus tai käyttö tai huollon laiminlyönti.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.2.11 (Rikkoutuminen) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle sen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta sekä koneen ja laitteen joutumisesta epäkuntoon jännitevaihtelusta tai muusta syystä teknisestä viasta aiheutunut vahinko muista kuin kohdissa 5.2.1-5.2.4 ja 5.2.7-5.2.8 mainituista syistä.

Ehtokohdan 5.4.4 (Asennus- ja käyttövirhe) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka syynä on ohjeiden vastainen asennus tai käyttö tai huollon laiminlyönti. Vakuutuksesta ei korvata myöskään vahinkoa, joka on aiheutettu asettamalla esine alttiiksi liian kovalle rasitukselle tai lämmölle.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja on kertonut valituksessaan poistaneensa putkistosta vettä ja lisäksi 20.12.2012 päivätyssä tarkastusraportissa hänen kerrotaan maininneen myös kiinteistön entisen omistajan poistaneen vettä putkistosta talon myynnin jälkeen. Vakuutuslautakunta katsoo sille toimitetun selvityksen, erityisesti vahinkoraporttien perusteella, että vahinko on aiheutunut kun putki on rikkoutunut jäätymisen seurauksena. Jäätyminen on johtunut putken vajaatäytöstä ja näin ollen kyse on ollut rajoitusehdon mukaisesta putken huollon laiminlyönnistä eikä vahinkoa myöskään voida pitää objektiivisesti arvioiden ennalta arvaamattomana. Vakuutuslautakunta toteaa lisäksi, ettei kotivakuutuksesta voida vakuutusehtojen mukaan suorittaa korvausta kuluista, jotka ovat syntyneet asiamiehen käytöstä Vakuutuslautakunnassa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta