Haku

VKL 278/13

Tulosta

Asianumero: VKL 278/13 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2013

Riidan syntyminen. Vakuutuksen voimassaoloaika. Samaan konsulttisopimukseen perustuvat kolme eri laskua. Oliko asia riitautunut kokonaisuudessaan jo silloin, kun vaatimus oli yhden laskun osalta kiistetty?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja K Oy:n ja asunto-osakeyhtiön välillä oli riitaa 10.2.2012 päivättyyn konsulttisopimukseen perustuvasta konsulttityön laskutuksesta. Konsulttisopimuksen mukaan konsulttityön kokonaishinta laskutettiin erissä sitä mukaa kuin työ edistyi. K Oy oli vaatinut laskujensa 1429, 1451 ja 1485 maksamista. Asunto-osakeyhtiö oli kiistänyt laskun 1451 ennenaikaisena 23.8.2012. Laskut 1485 ja 1429 asunto-osakeyhtiö oli kiistänyt 6.9.2012. K Oy:n oikeusturvavakuutus oli ollut voimassa vakuutusyhtiö A:ssa 1.12.2011–31.8.2012 ja vakuutusyhtiö B:ssä 1.9.2012 alkaen.

K Oy haki oikeusturvaetua vakuutusyhtiö A:ssa voimassa olleesta oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö A on lausunut 5.10.2012 päivätyssä korvauspäätöksessä, että oikeusturvaetu myönnettiin asiaan vain siltä osin, kun riita koski laskua 1451, joka oli kiistetty vakuutuksen voimassaoloaikana 23.8.2012. Muiden laskujen osalta kiistäminen oli tapahtunut vakuutuksen päättymisen jälkeen. Koska lasku 1451 oli kiistetty sillä perusteella, että lasku oli ennenaikainen, ei vastapuolen reklamaatiota voitu katsoa kiistämiseksi muiden laskujen osalta. Siten oikeusturvaetua ei voitu myöntää laskujen 1429 ja 1485 osalta.

Valitus

K Oy on lausunut, että asunto-osakeyhtiö oli riitauttanut laskut osittain vakuutuksen ollessa voimassa vakuutusyhtiö A:ssa ja osittain vakuutuksen ollessa voimassa vakuutusyhtiö B:ssä. K Oy:n mukaan joko kummankin tai toisen vakuutusyhtiön tuli myöntää asiaan oikeusturvaetu siten, että etu tai edut kohdistuvat riitaan kokonaisuudessaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö A on toistanut vastineessa korvauspäätöksessä esitetyn. Lisäksi vakuutusyhtiö A on todennut, että vakuutusyhtiö B oli tehnyt asiassa kielteisen korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiö B:n mukaan asia oli riitautunut kokonaisuudessaan silloin, kun K Oy:n vakuutus oli ollut voimassa vakuutusyhtiö A:ssa.

Vakuutusyhtiö A:n käsityksen mukaan toisen vakuutusyhtiön kanta oli se, että jos riidan peruste, esimerkiksi sopimus, on syntynyt edellisen vakuutusyhtiön aikana ja sen vakuutuksen aikana on syntynyt riita, kaikki siitä perusteesta myöhemmin syntyneet riidat tulee myös käsitellä edellisen vakuutusyhtiön vakuutuksesta. Vakuutusyhtiö A:n mukaan oli erotettava tilanne, milloin jokin riita kuului samaan vahinkoon saman vakuutusyhtiön sisällä ja se, milloin asia riitautui. Vakuutusyhtiö A:n mukaan ei ole perusteltua, että uusi riita korvataan vakuutuksesta, joka on jo päättynyt. Vakuutusyhtiö A on katsonut, että tapauksessa oli kysymys joidenkin laskujen osalta sellaisesta riidasta, joka oli kiistetty vasta vakuutusyhtiö B:n vakuutuksen aikana. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö A ei voinut myöntää oikeusturvaetua koko asiaan.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Oikeusturvavakuutuksen yleiset ehdot

105.3 Oikeusturvavakuutuksen korvaussäännöt

Vahinkotapahtuma

Asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, tulee olla kysymys syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Vaatimus katsotaan olevan riitautettu silloin, kun asiassa on esitetty yksilöity vaatimus, joka on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Kysymyksessä on yksi vahinkotapahtuma silloin, kun kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella tai vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Vahinkotapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaoloaika

Vakuutusturvasta korvataan vakuutusturvan voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat.

Riita- ja hakemusasiassa vahinkotapahtuma on syntynyt, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Ratkaisu

K Oy oli tehnyt asunto-osakeyhtiön kanssa 10.2.2012 päivätyn konsulttisopimuksen ja veloittanut sittemmin työstään asunto-osakeyhtiötä laskuillaan 1429, 1451 ja 1485. Asunto-osakeyhtiö oli 23.8.2012 kiistänyt velkomuksen laskun 1451 osalta ja 6.9.2012 laskujen 1429 ja 1435 osalta. K Oy:llä on ollut vakuutusyhtiö A:ssa oikeusturvavakuutus ajalla 1.12.2011–31.8.2012. Asiassa on kysymys siitä, onko laskujen riitauttaminen ollut sellainen yksi vakuutustapahtuma, että K Oy:llä on oikeus saada oikeusturvaetu koko asiassa eli myös vasta oikeusturvavakuutuksen päättymisen jälkeen riitautettujen laskujen 1429 ja 1485 osalta.

Vakuutuslautakunta toteaa K Oy:n ja asunto-osakeyhtiön välisen riidan koskevan sitä, onko K Oy:n työsuoritus ollut sopimuksen mukainen vai ei. Vakuutusyhtiö A:n oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 103.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutusturvan voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat. Riita-asiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty perusteeltaan tai määrältään. Saman ehtokohdan mukaan kysymyksessä on yksi vahinkotapahtuma muun muassa, kun vakuutetulla on useita riita-asioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Vakuutuslautakunta katsoo, että K Oy:n konsulttityön laskutusta koskevat riitaisuudet muodostavat sellaisen edellä selostetuissa vakuutusehdoissa tarkoitetun kokonaisuuden, että se muodostaa yhden vahinkotapahtuman. Vahinkotapahtuma on sattunut, kun K Oy:n saaminen on kiistetty perusteeltaan 23.8.2012 eli K Oy:n oikeusturvavakuutuksen ollessa voimassa vakuutusyhtiö A:ssa. Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö A myöntää K Oy:lle oikeusturvaedun asiassa kokonaisuudessaan eli myös laskujen 1429 ja 1485 osalta.

Vakuutusyhtiö B:n osalta tapausta on käsitelty ratkaisusuosituksessa VKL 276/13.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Nyyssölä, Pesonen ja Sarpakunnas sekä varajäsen Vainio. Sihteerinä toimi Kantola.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia