Haku

VKL 276/15

Tulosta

Asianumero: VKL 276/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 17.11.2015

Vahingonkorvaus. Vakuutusehtojen tulkinta ja rajoitusehdot. Katoaminen vai varkaus.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli huomannut Tallinnassa kauppakeskuksen elokuvateatterin lippukassalla, että hänen käsilaukustaan oli hävinnyt pussukka / tavarapussi, jossa oli ollut puhelin, lompakko sisältäen käteistä rahaa, kaksi hajuvesipulloa ja pankki- ym. kortteja. Asiakas oli aluksi etsinyt tavarapussia olettamaltaan putoamispaikalta kauppakeskuksen edestä ulkoa, mutta lopulta löytänyt sen kauppakeskuksen infopisteestä. Katoamisen yhteydessä tavarapussin sisältö oli kadonnut lukuun ottamatta em. kortteja.

Asiakas haki korvausta vahingosta kotivakuutuksesta.  Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään 8.4.2015 todennut että, asiakkaan kertomien tietojen mukaan mitään äkillistä ja normaalista poikkeavaa tilannetta ei ole ollut, mistä pussukan menettäminen olisi voinut johtua. Pelkkä asiakkaan olettamus pussukan varkaudesta tällaisessa tilanteessa ei riitä näytöksi siitä, että vahinko olisi aiheutunut varkaudesta. Lisäksi asiakas on kertonut, että pussukka on voinut myös pudota käsilaukusta ja siten joutua kateisiin. Tässä tapauksessa on jäänyt luotettavasti selvittämättä, miten vahinko on tapahtunut, joten yhtiö ei ole voinut maksaa korvausta vahingosta.

Asiakkaan valitus

Valituksessaan asiakas toteaa, että hän on vahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen yhteydessä vahinkotapahtuman tarkennuksessa avoimesti kertonut, että hän oli istunut ystäviensä kanssa ulkona penkeillä tupakalla ennen teatterin lippukassalle menoa. Ulkona oli ollut samaan aikaan paljon muita ihmisiä. Asiakas pitää mahdollisena, että pussukka oli pudonnut hänen käsilaukustaan, kun hän oli noussut penkiltä. Ympärillä oli kuitenkin ollut niin paljon ihmisiä, ettei asiakas voi pitää pussukan putoamista lainkaan varmana tai todennäköisenä.

Vakuutusehdoissa äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko määritellään sellaiseksi, joka syntyy nopeasti ja samalla ilman ennakko-oireita sattuvan tapahtuman seurauksena, eikä vahinkoa normaalilla huolellisuudella ja ennakoinnilla ole voitu välttää. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti, yleisen elämänkokemuksen, tapahtumankulun poikkeuksellisuuden ja korvauksenhakijan toiminnan perusteella.

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa asiakas on kärsinyt vakuutusehtojen mukaisen äkillinen ja ennalta arvaamattoman välittömän esinevahingon, jonka syynä on ollut varkaus tai sen yritys. Vakuutustapahtumaa ei voida pitää sellaisena, ettei sitä voitaisi määritellä. Tapahtuma-aika, -paikka ja -olosuhteet ovat asiakkaan aiemmin esittämällä tavalla käyneet luotettavasti ilmi. Asiakas ei ole ainoastaan pystynyt yksilöimään vahingon aiheuttanutta henkilöä väenpaljouden vuoksi ja tämän takia hän ei ole voinut sulkea pois pussukan putoamismahdollisuutta. Putoamista on kuitenkin pidettävä erittäin epätodennäköisenä. Vahinkoa on pidettävä vakuutusehdoissa mainitulla tavalla nopeasti ja samalla ilman ennakko-oireita sattuneen tapahtuman seurauksena, jota ei normaalilla huolellisuudella ja ennakoinnilla ole voitu välttää. Asiakas oli myös pyrkinyt minimoimaan vahingon laajuuden välittömillä toimillaan pussukan katoamisen huomattuaan. Näin ollen asiakas on vaatinut valituksessaan, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon 10.3.2015 korvaushakemuksesta ilmenevällä tavalla.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään (esim. VKL 506/11) pitänyt ratkaisevana omaisuuden menettämisen ensisijaista syytä. Jos omaisuuden menettämisen ensisijaisena syynä voidaan pitää katoamista tai unohtamista, ei menettämisestä ole tehnyt korvattavaa se, että omaisuus myöhemmin on voinut joutua esimerkiksi epärehellisen löytäjän haltuun. Tässä tapauksessa on kyse siitä, onko omaisuuden menettämisen ensisijainen syy varkaus ja onko tämä mahdollinen varkaus kyetty yksilöimään riittävällä tarkkuudella.

Asiakkaan kertoman mukaan häntä ei ole kohdannut mikään äkillinen, normaalista poikkeava tilanne, mistä omaisuuden menettäminen olisi voinut johtua. Pelkkä olettamus pussukan varkaudesta tai asiakkaan jälkikäteinen päättelyketju siitä, mitä sille on täytynyt tapahtua, ei riitä näytöksi siitä, että vahinko olisi aiheutunut varkaudesta. Lisäksi asiakas on itsekin todennut, että pussukka on voinut pudota käsilaukusta ja siten joutua kateisiin. On siis epäselvää, millä tavoin vakuutettu on menettänyt omaisuuden.

Myös vahingon muut olosuhteet ovat jääneet epäselviksi. Ei ole tietoa, milloin asiakas oli viimeisen kerran todennut pussukan olevan hänen käsilaukussaan, joten ei voida päätellä, millä aikavälillä vakuutettu oli sen menettänyt. Vakuutettu vain olettaa, että pussukka on voitu varastaa tai se on voinut pudota hänen ollessaan ulkona ennen elokuvan alkamista. Se, että pussukka oli jo ehditty tuoda infopisteeseen vakuutetun mentyä sinne viittaa siihen, että vakuutettu oli menettänyt pussukan jo jonkin aikaa ennen kuin hän oli huomannut sen puuttuvan.

Asiakkaalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vahinko. Tässä tapauksessa riittävää näyttöä ei ole esitetty. Omaisuuden menettämisen alkuperäinen syy ja muut vahingon olosuhteet ovat jääneet epäselviksi. Määrittelemättömäksi jääneet vahingot on rajattu kotivakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, joten kotivakuutus ei korvaa vahinkoa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, onko asiakkaan tavarapussin väliaikainen hallinnan menetys ja tästä johtunut omaisuuden menettäminen varkausvahingon seurausta.

Sovellettavat vakuutusehdot

3.4 Varkaus- ja ilkivaltaturva

Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on varkaus tai sen yritys

4 Vakuutusturvien yleiset rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

12) omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta

21) vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä; kuten esimerkiksi varkausvahinkoa, jonka tapahtuma-aikaa, -paikkaa ja olosuhteita ei voida tarkoin määritellä

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton esinevahinko, jonka syynä on varkaus tai sen yritys. Sen sijaan omaisuuden katoamisesta aiheutuneet vahingot on rajoituslausekkeella rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Menettämisvahinkoja koskevassa ratkaisukäytännössään Vakuutuslautakunta on pitänyt merkityksellisenä menettämisen ensisijaista syytä. Silloin, kun korvauksen hakija voi osoittaa vahingon ensisijaisena syynä olleen vakuutuksesta korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma tai varkaus, ei katoamista koskevaan rajoitukseen ole voitu vedota tehokkaasti, vaikka menetetty esine sittemmin olisikin jäänyt kadoksiin. Jos taas menettämiseen ensisijaisena syynä voidaan pitää katoamista tai unohtamista, ei menettämisestä ole tehnyt korvattavaa se, että esine myöhemmin on voinut joutua esimerkiksi epärehellisen löytäjän haltuun.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Menettämisvahinkoja koskevan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön mukaan korvauksen hakijan on voitava osoittaa, millä tavalla hän on menettänyt omaisuuden. Korvauksen hakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä esineelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, millä tavalla esine on menetetty.

Asiakas oli menettänyt käsilaukussaan säilyttämänsä tavarapussin ollessaan ystäviensä kanssa tupakoimassa ulkona lähellä kauppakeskusta. Asiakkaan mukaan on mahdollista, että tavarapussi oli pudonnut penkiltä nousemisen yhteydessä. Tavarapussin putoamista edellä kuvatun tilanteen yhteydessä asiakas ei kuitenkaan voi pitää varmana tai todennäköisenä, koska tuolloin hänen ympärillään oli ollut paljon ihmisiä.  Asiakas oli huomannut katoamisen elokuvateatterin lippukassalla ja välittömästi lähtenyt etsimään sitä kauppakeskuksen ulkoalueelta, josta sitä ei ollut löytynyt. Seuraavaksi asiakas oli mennyt kauppakeskuksen infopisteeseen, josta tavarapussi oli löytynyt. Asiakas oli tarkastanut tavarapussin sisällön ja todennut, että sieltä oli hävinnyt puhelin, lompakko ja kaksi hajuvesipulloa. Pankki- ym. kortit olivat olleet tallella.

Helsingin poliisilaitokselle 9.3.2015 tehdyssä rikosilmoituksessa on samansisältöinen tapahtumien kuvaus kuin vakuutusyhtiölle tehdyssä vahinkoilmoituksessa. Rikosilmoituksessakaan ei ole tarkkaa selvitystä siitä, kuinka asiakkaan epäilemä varkausvahinko olisi tapahtunut.

Esitetyllä selvityksellä asiakas ei ole pystynyt selvittämään tavarapussinsa todennäköistä menettämistapaa, vaan käsitys tavarapussin varastamisesta hänen käsilaukustaan perustuu ainoastaan jälkikäteiseen päättelyyn. Vakuutuslautakunta toteaa, että arvioitaessa kokonaisuutena kauppakeskuksen edessä ulkona ollutta tapahtumaolosuhdetta, asiakas on voinut menettää tavarapussinsa myös muulla tavalla kuin varkauden johdosta. Asiassa ei voida todeta, että todennäköisenä tavarapussin menettämisen syynä olisi varkaus. Asiakas ei siten ole näyttänyt, että kysymys olisi korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena eikä suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Ylitapio

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia