Haku

VKL 276/13

Tulosta

Asianumero: VKL 276/13 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2013

Riidan syntyminen. Vakuutuksen voimassaoloaika. Samaan konsulttisopimukseen perustuvat kolme eri laskua. Oliko asia riitautunut kokonaisuudessaan silloin, kun vaatimus oli yhden laskun osalta kiistetty?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja K Oy:n ja asunto-osakeyhtiön välillä oli riitaa 10.2.2012 päivättyyn konsulttisopimukseen perustuvasta konsulttityön laskutuksesta. Konsulttisopimuksen mukaan konsulttityön kokonaishinta laskutettiin erissä sitä mukaa kuin työ edistyi. K Oy oli vaatinut laskujensa 1429, 1451 ja 1485 maksamista. Asunto-osakeyhtiö oli kiistänyt laskun 1451 ennenaikaisena 23.8.2012. Laskut 1485 ja 1429 asunto-osakeyhtiö oli kiistänyt 6.9.2012. K Oy:n oikeusturvavakuutus oli ollut voimassa vakuutusyhtiö A:ssa 1.12.2011–31.8.2012 ja vakuutusyhtiö B:ssä 1.9.2012 alkaen.

K Oy haki oikeusturvaetua vakuutusyhtiö B:ssä voimassa olleesta oikeudenkäyntikuluvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö B on lausunut 29.11.2012 ja 3.5.2013 päivätyissä päätöksissään, että vakuutusehtojen mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma muun muassa silloin, kun vakuutetulla on useita riita-asioita, jotka perustuvat samaan oikeustoimeen, tai kun kanteet koskevat samaa asiaa. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa laskutus perustui kokonaisuudessaan 10.2.2012 tehtyyn konsulttisopimukseen. Vaikka kysymyksessä oli kolme eri laskua, kyseessä oli kuitenkin yksi riita-asia, joka perustui yhteen oikeustoimeen, ja yksi vakuutustapahtuma. Vakuutusehtojen mukaan vakuutustapahtuma syntyy, kun asiassa esitetyt vaatimukset kiistetään. Tässä tapauksessa vaatimukset oli laskun 1451 osalta kiistetty ensimmäisen kerran 23.8.1012. K Oy:n oikeusturvavakuutus oli alkanut vakuutusyhtiö B:ssä vasta 1.9.2012. Sen vuoksi asiassa aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voitu suorittaa sanotun vakuutuksen nojalla.

Valitus

K Oy on lausunut, että asunto-osakeyhtiö oli riitauttanut laskut osittain vakuutuksen ollessa voimassa vakuutusyhtiö A:ssa ja osittain vakuutuksen ollessa voimassa vakuutusyhtiö B:ssä. K Oy:n mukaan joko kummankin tai toisen vakuutusyhtiön tuli myöntää asiaan oikeusturvaetu siten, että etu tai edut kohdistuvat riitaan kokonaisuudessaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on toistanut vastineessa korvauspäätöksissä lausutun.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Oikeudenkäyntikuluvakuutus

2 Oikeudenkäyntikuluvakuutuksen käsitteitä

Vakuutustapahtuma

Riita- ja hakemusasiassa:

- riidan syntyminen.

Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty.

4 Korvattavat vahingot

Oikeudenkäyntikuluvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutustapahtumasta vakuutetulle aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, kun vakuutustapahtuma on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana ja asia voidaan välittömästi saattaa vakuutuksen voimassaoloalueella käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.

6 Oikeudenkäyntikuluvakuutuksen korvaussäännökset

6.4 Oikeudenkäyntikuluvakuutuksesta korvattava määrä

6.4.1 Oikeudenkäyntikuluvakuutuksesta korvattava enimmäismäärä

Oikeudenkäyntikuluvakuutuksesta korvataan yhdessä vakuutustapahtumassa sekä yhdelle vakuutuskaudelle kohdistuneissa useissa vakuutustapahtumissa yhteensä enintään yksi vakuutusmäärä.

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella tai vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Vakuutetun asioissa on kyse yhdestä vakuutustapahtumasta myös silloin, kun kanteet on yhdistetty tai ne tulisi yhdistää oikeudenkäynnissä niiden johtuessa olennaisesti samasta perusteesta tai niiden koskiessa samaa tai samaan yhteyteen kuuluvaa asiaa.

Ratkaisu

K Oy oli tehnyt asunto-osakeyhtiön kanssa 10.2.2012 päivätyn konsulttisopimuksen ja veloittanut sittemmin asunto-osakeyhtiötä työstään laskuilla 1429, 1451 ja 1485. Asunto-osakeyhtiö oli 23.8.2012 kiistänyt saamisvaatimukset laskun 1451 osalta. K Oy:n oikeusturvavakuutus vakuutusyhtiö B:ssä alkoi 1.9.2012. Sen jälkeen asunto-osakeyhtiö oli 6.9.2012 kiistänyt K Oy:n velkomuksen myös laskujen 1429 ja 1485 osalta. Asiassa on kysymys siitä, onko kysymyksessä sellainen vakuutustapahtuma, että K Oy on oikeutettu saamaan korvausta oikeudenkäyntikuluistaan vakuutusyhtiö B:ltä.

Vakuutuslautakunta toteaa K Oy:n ja asunto-osakeyhtiön välisen riidan koskevan sitä, onko K Oy:n työsuoritus ollut sopimuksen mukainen vai ei. Vakuutusyhtiö B:n oikeudenkäyntikuluvakuutuksen ehtojen kohdan 6.4.1 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma muun muassa, kun vakuutetulla on useita riita-asioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, tai kun kanteet on yhdistetty oikeudenkäynnissä tai ne tulisi yhdistää niiden johtuessa olennaisesti samasta perusteesta tai niiden koskiessa samaa tai samaan yhteyteen kuluvaa asiaa. Samojen vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan riita eli vakuutustapahtuma on syntynyt, kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty. Vakuutuslautakunta katsoo, että K Oy:n konsulttityön laskutusta koskevat riitautukset muodostavat sellaisen vakuutusehtojen kohdassa 6.4.1 tarkoitetun yhteenkuuluvan kokonaisuuden, että niitä tulee käsitellä yhtenä vakuutustapahtumana. Tämän mukaisesti vakuutustapahtuma on sattunut 23.8.2012 asunto-osakeyhtiön kiistäessä laskun 1451. Kun tämä on tapahtunut ennen kuin oikeudenkäyntikuluvakuutus tuli voimaan vakuutusyhtiö B:ssä, Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö B:n korvauksen epäävä ratkaisu on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutusyhtiö A:n osalta tapausta on käsitelty ratkaisusuosituksessa VKL 278/13.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Nyyssölä, Pesonen ja Sarpakunnas sekä varajäsen Vainio. Sihteerinä toimi Kantola.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia