Haku

VKL 276/04

Tulosta

Asianumero: VKL 276/04 (2004)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 04.10.2004

Koulukuljetusten kilpailuttaminen Laki julkisista hankinnoista Onko kyse julkisen vallan käytöstä?

Vakuutuksenottajana oleva K:n kunnan sivistystoimenlautakunta pyysi 15.5.2001 päivätyllä tarjouspyynnöllä paikallisilta taksiautoilijoilta tarjouksia koulukuljetusten hoitamiseksi kouluvuonna 2001 – 2002.  

Taksiautoilija M.P. katsoi hävinneensä tarjouskilpailun kunnan tekemän virheen vuoksi. Pitäen kuntaa korvausvelvollisena aiheutuneesta vahingosta, M.P haastoi sen Ä:n käräjäoikeuteen vaatien 4.922 euron taloudellisen vahinkonsa korvaamista. Kunta piti korvausvaatimusta perusteettomana ja oli sitä mieltä, että se tulee kiistää myös käräjäoikeudessa. Vahinkoilmoituksellaan 28.10.2003 kunnan asiamies P.N. pyysi vakuutusyhtiötä vahvistamaan kunnalle vastuuvakuutusedun.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Päätöksessään 18.12.2003 vakuutusyhtiö toteaa tutustuneensa vahinkoa koskeviin asiakirjoihin. K:n kunta on haastettu oikeuteen sen johdosta, että M.P. katsoo hävinneensä tarjouskilpailun kunnan virheen vuoksi. M.P. on mielestään joutunut tarjouksessa epäedulliseen asemaan, koska hän ei ole aikaisemmin osallistunut tarjouskilpailuun, eikä tarjousten pyytäjä ole antanut oikeaa tietoa asiaan vaikuttavista seikoista.
 
Kunnan vastuuvakuutus korvaa henkilö- ja esinevahingot sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutetut varallisuusvahingot. Tässä tapauksessa on kysymys tarjouskilpailun järjestämisestä. Tällainen toiminta ei vakuutusyhtiön käsityksen mukaan ole julkisen vallan käyttämistä, vaikka onkin katsottu, että opetustoimeen voi liittyä julkisen vallan käyttöä. Kaikki viranomaistoiminta ei ole julkisen vallan käyttämistä. Kuljetusjärjestelyt ovat tyypil­linen esimerkki toiminnasta, joka ei ole julkisen vallan käyttämistä.
 
Tämä tapaus ei ole vakuutusehtojen korvauspiirissä ja täten korvausvaatimusta vastaan puolustautumisesta aiheutuneet oi­keudenkäyntikulut eivät ole vakuutuksesta korvattavia.
 
Jatkokäsittely
Kirjeellään 24.2.2004 kunnan asiamies P.N. toteaa vakuutusyhtiön toimittaneen 18.12.2003 päivätyn päätöksen, jossa yhtiö on todennut, ettei kunnan vastuuvakuutuksesta voitaisi suorittaa korvausta sen vuoksi, että tarjouskilpailun järjestäminen ei ole julkisen vallan käyttämistä.
Nyt puheena olevassa tapauksessa vahinko on syntynyt tarjouskilpailun järjestämisen seurauksena. Kunnan velvollisuus järjestää tarjouskilpailu perustuu lakiin julkisista hankinnoista, jossa kunnalle ja muille julkiseen valtaan kuuluville hankintayksiköille on asetettu velvollisuus järjestää hankinta mainitussa laissa määrättyä menettelyä noudattaen.
 
Koska tarjouskilpailun järjestäminen on kunnan lakisääteinen velvollisuus, on tarjouskilpailun järjestämisessä kyseessä julkisen vallan käyttäminen. On syytä huomioida, että tarjouskilpailun järjestämisvelvollisuutta ei ole millään muilla tahoilla kuin ns. hankintayksiköillä, joiksi luetaan valtio, kunnat, seurakunnat ja muut hankintalainsäädännössä tarkemmin eritellyt yksiköt.
 
Koska kyseessä on ollut julkisen vallan käyttämisen seurauksena kuntaan esi­tetty vahingonkorvausvaatimus, kuuluu nyt puheena oleva tapaus vakuutus­ehtojen piiriin. Mikäli ehtokohdan sisällöstä ja vakuutuksen piiriin kuuluvista vahingoista syntyy epäselvyyttä, jää tulkinnanvaraisuus ehtojen laatijan eli vakuutusyhtiön vahingoksi. Mainituilla perusteilla asia pyydetään käsittelemään uudelleen ja myöntämään vakuutusetu.
 
Päätöksessään 12.3.2004 vakuutusyhtiö toteaa harkinneensa asiaa uudestaan. Yhtiön käsityksen mukaan tarjouskilpailu ei ole julkisen vallan käyttämistä. Vaikka kunnalta edellytetäänkin tiettyä määrämuotoisuutta hankinnassa, se ei vielä riitä tekemään toiminnasta julkisen vallan käyttämistä. Julkisen vallan käyttäminen on normaalisti sellaista toimintaa, jolla puututaan yksilön oikeuksiin ja joita yksinomaan julkisyhteisö voi tehdä. Esimerkkeinä tällaisista toiminnoista voi mainita katu- ja viemärimaksujen vahvistamisen, kaavoitusasiat ym. vastaavat. Vakuutusyhtiö katsoo siis edelleen, että tapaus ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 15.4.2004 kunnan asiamies P.N. pyytää lautakunnan kannanottoa asiassa ja kertaa tapahtumatiedot.
 
K:n kunta on kiistänyt vahingonkorvauksen Ä:n käräjäoikeudelle toimittamallaan vastauksella.
 
K:n kunnalla on ollut vastuuvakuutus vakuutusyhtiössä, jolle kunta on tehnyt vahinkoilmoituksen siltä varalta, että kunta joutuisi suorittamaan korvausta M.P:lle. Vakuutusyhtiö on antanut 18.12.2003 päivätyn päätöksen, jossa se toteaa, että korvausta ei voitaisi suorittaa vastuuvakuutuksesta, koska tarjouskilpailun järjestämisessä ei ole kysymys julkisen vallan käyttämisestä, josta korvausta voitaisiin vakuutusehtojen mukaan suorittaa
 
K:n kunta on toimittanut vakuutusyhtiölle 24.2.2004 päivätyn uudelleenkäsittelypyynnön, jolla kunta on pyytänyt asian uudelleenkäsittelyä ja vastuuvakuutusedun myöntämistä. Vakuutusyhtiö on antanut uudelleenkäsittelypyyntöön 12.3.2004 päivätyn päätöksen, jonka mukaan kyseessä oleva tapaus ei kuuluisi vakuutuksen korvauspiiriin.
 
Asiamies pyytää Vakuutuslautakunnalta lausuntoa siitä, kuuluuko nyt puheena oleva tapaus vastuuvakuutuksen korvauspiiriin. K:n kunnan käsityksen mukaan tapaus tulee korvata vastuuvakuutuksesta, koska tarjouskilpailun järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä ja siinä on kyse julkisen vallan käyttämisestä.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 31.5.2005 vakuutusyhtiö toteaa, että sen käsityksen mukaan tapauksessa ei ole kyse julkisen vallan käytöstä. Yhtiö liittää kannanottonsa mukaan T:n yliopiston hallinto-oikeuden professori H.K:n lausunnon, joka tukee yhtiön kan­taa. Korvausta ei näin ollen olisi maksettava.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Lainkohdat, vakuutusehdot
 
Vahingonkorvauslaki
 
5. luku 1. §
Vahingonkorvaus käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta. Milloin vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla tai julkista valtaa käytettäessä taikka milloin muissa tapauksissa on erittäin painavia syitä käsittää vahingonkorvaus hyvityksen myös sellaisesta taloudellisesta vahingosta, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.
 
Julkisista hankinnoista annettu laki
 
8. §, Vahingonkorvaus
Joka tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai EY:n lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisella menettelyllä aiheuttaa ehdokkaalle, tarjoajalle tai toimittajalle vahinkoa, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
 
Kun vahingonkorvausvaatimus koskee tarjousmenettelystä aiheutuneita kuluja, korvauksen tuomitsemiseksi riittää, että ehdokas tai tarjoaja näyttää toteen 1 momentissa tarkoitetun virheellisen menettelyn ja sen, että virheettömässä menettelyssä hänellä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.
 
Vastuuvakuutusturvaehto 203. Julkisyhteisön vastuu. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2002 alkaen
 
Kohta 203.1, Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esivahingon sekä julkistaa valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella, ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse kunnan julkisista hankinnoista annetun lain nojalla järjestetystä koulukuljetusten kilpailuttamisesta ja julkisen vallan käytöstä.
 
Vakuutuksenottaja K:n kunta on kilpailuttanut taksiautoilijoilta koulukuljetusten järjestämisestä lukuvuodeksi 2001 – 2002. Taksiautoilija M.P on katsonut kunnan ratkaisseen tarjouskilpailun virheellisesti ja kärsineensä tämän vuoksi taloudellista vahinkoa. Tätä M.P. on vaatinut käräjäoikeudessa korvattavaksi.
 
Kunta on vastuuvakuutuksensa perusteella pyytänyt vakuutusyhtiön kannanottoa asiaan. Kunnan vastuuvakuutus kattaa julkista valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon. Vakuutusyhtiön mukaan koulukyyditysten järjestämisessä ei ole kyse julkisen vallan käytöstä.
 
Kantansa tueksi yhtiö on hankkinut hallinto-oikeuden professori H.K:n lausunnon asiaan. Lausunnon yhteenvedossa todetaan: ”Julkiseen hankintaan kuuluvan tarjouskilpailun järjestäminen koulukuljetuksista ei ole vahin­gonkorvauslain 5 luvun 1 §:n tarkoittamaa julkisen vallan käyttöä.
 
Julkisten hankintojen perustavoitteet ovat samat kuin yksityisessä yritystoiminnassa. Palvelun hankkijana kunta toimii tasa-arvoisessa asemassa suhteessa palvelun toimittajaan. Kyse ei ole sellaisesta yksipuolisesta julkisyhteisön arvovallan käyttämisestä, joka on tyypillistä vahingon­korvauslain tarkoittamalle julkisen vallan käytölle. Kanta on hyvin perusteltavissa korkeimman oikeuden oikeuskäytännöllä. Kuntalain tulkinnassa on vanhastaan lähdetty siitä, että puhtaat tosiasialliset palvelut voidaan hankkia yksityisoikeudellisin toimin.
 
Painava peruste esitetyn kannan tueksi on julkisista hankinnoista annetun lain 8 §:n erityinen vahingonkorvaussäännös perusteluineen. Laajan korvausvastuun perustava säännös otettiin la­kiin sen vuoksi, että julkista hankintamenettelyä ei katsottu vahingonkorvauslain tarkoittamaksi julkisen vallan käytöksi”.
 
Lausunnossa esitettyjen perusteiden mukaan lautakunta katsoo, ettei kunnan järjestämä tarjouskilpailu koulukuljetuksista ole vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n tarkoittamaa julkisen vallan käyttöä. Kilpailusta aiheutuvaa taloudellista vahinkoa tulee arvioida julkisista hankinnoista annetun lain 8 §:n vahingonkorvaussäännöksen mukaan, jonka lautakunta ei katso kuuluvan julkisen vallan käytön piiriin. Näin ollen lautakunta katsoo vakuutusyhtiön epäävän päätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Henriksson ja Kallioinen sekä varajäsen Nieminen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia