Haku

VKL 275/14

Tulosta

Asianumero: VKL 275/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.03.2015

Lakipykälät: 73, 74

Korvattava vahinko. Olivatko vuonna 2009 ja sen jälkeen havaitut omakotitalon vahingot seurausta aiemmista kotivakuutuksesta korvattavista vahingoista tai olivatko kosteusvahingot seurausta aiemmin korvattujen vahinkojen puutteellisesta korjaamisesta? Kenellä on näyttövelvollisuus vahinkojen syystä? Korvausvaatimuksen esittämisen sekä kanneoikeuden vanhentuminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja on havainnut vuoden 2009 lopulla laajoja kosteusvaurioita omakotitalonsa kylpyhuoneessa ja saunatiloissa. Vakuutuksenottaja teki vaurioiden vuoksi vahinkoilmoituksen kotivakuutusyhtiöönsä. Tämän jälkeen tiloissa tehtiin kosteuskartoitus, jonka mukaan kosteusvauriot olivat seurausta kylpyhuoneen puutteellisesta vedeneristyksestä. Lämminvesivaraajasta tullut ylivuoto oli päässyt lattiamaton alle ja seinäjuoksuun, minkä seurauksena seinärakenteita oli kastunut. Vedeneristystä ei ollut korjattu vastaamaan uutta tilannetta sen jälkeen, kun lämminvesivaraajan paikka oli vaihdettu kylpyhuoneeseen. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö katsoi, ettei kosteusvahinkoa voitu pitää ennalta arvaamattomana vuotovahinkona. Vakuutuksenottaja teki uuden vahinkoilmoituksen pesuhuoneen kosteudesta ja ulkoseinän reunan lahosta maaliskuussa 2011, sillä vakuutuksenottaja katsoi vahinkojen aiheutuneen ainakin osittain siitä, että vakuutusyhtiö oli 1990 luvulla ja 2000 luvun vahinkojen yhteydessä määrännyt korjaukset tehtäväksi liian kevyesti pintaremonttina ja tämä oli edesauttanut kosteusvahingon syntymistä. Vakuutuksenottajan talossa tehtiin vauriokartoitus homekoiran avulla toukokuussa 2011 sekä uusi vahinkokartoitus syyskuussa 2011. Vakuutusyhtiö ei muuttanut aiempaa kielteistä korvauspäätöstä.       

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja katsoo, että vahingot tulee ainakin osittain korvata kotivakuutuksesta. Vesivahinkoa 1990 luvulla ei ole kunnolla korjattu eikä korvauksia maksettu. Vakuutusyhtiö kilpailutti halvimman yrityksen töihin. Tuolloin tehtiin vain pintaremontti. Vuonna 2008 vesivaraaja meni rikki ja vesi meni seinän väliin. Kosteusvahingon kulut ovat maksaneet kymmeniä tuhansia eikä vakuutusyhtiö ole korvannut edes osittain korjauskuluja. Vakuutusyhtiö ei ole myöskään maksanut asumisen kuluja, kun vakuutuksenottaja on joutunut muuttamaan pois remontin alta.  

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on aluksi käynyt lyhyesti läpi vakuutusyhtiön käsittelyssä olleita kotivakuutukseen ilmoitettuja vahinkoja:

- Vuonna 1992 on ollut myrskyvahinko, mistä aiheutui asuinrakennuksen peltikattoon kattovaurioita, jotka korvattiin. Keittiökaappien vaurioista ei tuolloin ilmoitettu
- Vuonna 2000 on ilmoitettu paineastian kalvon rikkoutumisesta. Tämä johtui asiantuntijan lausunnon mukaan kulumisesta eikä korvausta maksettu.
- Vuonna 2002 on ilmoitettu varasto-autokatososan peltikaton vuodosta. Tuolloin ilmoitettiin, että katto oli vuotanut vuosittain ja vakuutuksenottaja oli korjannut kattoa paikkaamalla ja kattonauloja kiinni lyömällä. Tätä kattovuotoa ei katsottu korvatavaksi. Vakuutuksenottaja katsoi, että nämä vauriot olivat tulleet vuonna 1992 samalla kuin asuinrakennuksen kattovauriot. Tuolloin oli vaurioitunut myös keittiötä ja makuuhuoneen kattoa. Myöskään lämminvesivaraajan ja varaajan putkistojen korjauksia ei ollut täysin korvattu.
- Vuonna 2003 on ilmoitettu ukkosen aiheuttamasta pakastinvahingosta ja kaivon pumpun vahingosta, jotka on korvattu.
- Vuonna 2004 on ilmoitettu lämminvesivaraajan vahingosta, joka oli korvattu. Muista vahingoista ei ole ilmoitettu.
- Vuonna 2005 on ilmoitettu vesipumpun ja paisuntasäiliön putken korjauksesta. Putken korjaus korvattiin, muttei pumpun vauriota, sillä korjaajan lausunnon mukaan pumpun laakerit olivat kuluneet. Rakenteille aiheutuneista vahingoista ei ole ilmoitettu.
- Joulukuussa 2009 on ilmoitettu pesuhuoneen seinän vakavista rakenteiden kosteusvauroista. Tuolloin vakuutuksenottaja on ilmoittanut, että vuonna 2004 tapahtuneen vesivaraajan vahinkojen korjauksen yhteydessä oli vakuutusyhtiö ottanut halvimmat työmiehet eikä pesuhuoneen seinää ollut korjattu asianmukaisesti. Vakuutusyhtiö ilmoittaa, ettei sille ole vuonna 2004 ilmoitettu vuotovahingosta. Tammikuussa 2010 on kiinteistössä tehty kosteuskartoitus, jossa on todettu, että vahinko on aiheutunut pesuhuoneen puutteellisesta vedenerityksestä ja että kosteusvaurio on ollut pitkäaikainen. Kosteuskartoittaja piti todennäköisenä, että kosteusvauriot olivat jatkuneet vuoden syksystä 2005 asti, jolloin lämminvesivaraaja oli asennettu nykyiseen paikkaan edellisen vesivahingon seurauksena. Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutuksenottaja on itse tilannut pesuhuoneen 2004-2005 korjauksen, joka on tehty puutteellisesti. Vakuutusyhtiölle ei ole ilmoitettu aiempien vuotojen yhteydessä vuotovahingoista. Vakuutusyhtiö on tehnyt vuonna 2009 havaittujen vahinkojen osalta kielteisen korvauspäätöksen, sillä vahingot ovat seurausta pesuhuoneen puutteellisesta vedeneristyksestä eikä kyseessä ole vakuutusehtojen mukainen ennalta arvaamaton vuotovahinko.
- Maaliskuussa 2011 on ilmoitettu pesuhuoneen lattian ja ulkoseinän kosteus- ja lahovaurioista. Vakuutuksenottaja katsoi, että vahingot olivat ainakin osittain seurausta vakuutusyhtiön hankkimien halvimpien korjausporukoiden huonosta työstä. Myös peltikaton korjaus oli aikanaan tehty huonosti. Vakuutusyhtiö teki asiasta kielteisen korvauspäätöksen, sillä vahinko oli aiheutunut puutteellisesta vedeneristyksestä. Tämän jälkeen vahinkokohteessa tehtiin syyskuussa 2011 vahinkokartoitus. Vakuutusyhtiö on ollut yhteydessä puhelimitse korjauksia tehneeseen yritykseen sekä vahinkokartoittajaan. Vakuutuksenottajalta on myös pyydetty lisäselvitystä, mutta vastauksia kysymyksiin ei ole saatu.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan ilmoittanut korvanneensa vuoden 1992 myrskyn aiheuttamat vahingot ehtojen mukaisesti. Autokatoksen vesikatteelle ei ole osoitettu aiheutuneen tuolloin vahinkoa. Kattorakenteiden virheellisestä korjauksesta on ilmoitettu vasta 2011, joten vaateet ovat tältä osin vanhentuneita. Myrskyn yhteydessä vahingoittuneiden keittiökaappien vahingoista on ilmoitettu vakuutusyhtiöön vasta vuonna 1999. Vuoden 1992 vahingon asiakirjoja ei ole enää käytettävissä. Vuonna 2012 keittiön seinä on jouduttu uusimaan seinän alareunan kosteuden vuoksi. Ylhäältä päin eli vesikatolta valuneita kosteuden aiheuttamia vauriojälkiä ei ollut nähtävissä korjaajalta saatujen tietojen mukaan. Tämä osoittaa yhtiön mukaan, että seinän vauriot ovat seurausta pesu- ja roiskevesistä.

Vuonna 2004 aiheutunut lämminvesivaraajan rikkoutuminen on korvattu. Rikkoutumisesta aiheutuneesta vesivahingosta ei ole ilmoitettu vakuutusyhtiölle vuoden kuluessa vahinkojen havaitsemisesta. Vakuutuksenottaja kertoo korjauksia aikanaan tehdyn, joten hän on ollut tietoinen vahingoista. Korvausvaatimus on tältä osin vanhentunut. Vuoden 2008 vesivaraajan vahingosta ei ole myöskään ilmoitettu ajoissa, joten korvausvaatimus on myös tältä osin vanhentunut. Varaajan aiheuttama kosketusvahinko on ollut seurausta vahinkotarkastusten mukaan puutteellisista veden eristyksistä, joten korvauspäätös on ollut kielteinen eikä sitä ole syytä muuttaa.

Vakuutusyhtiölle ei ole ilmoitettu vuoden 1992 myrskyvahinkoa lukuun ottamatta rakenteille aiheutuneista vesivahingoista ennen kuin 2009. Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vuotovahinkoja eikä ole teettänyt mitään vuotovahinkokorjauksia vakuutuksenottajan asuinrakennuksen pesutiloissa tai korvannut vahinkoja muissakaan huonetiloissa. Kiinteistössä todetut kosteus- ja mikrobivauriot ovat aiheutuneet rakennusvirheistä ja kosteudesta eivätkä vahingot ole korvattavia vuotovahinkoja.

Korvauspäätösten kanneajat ovat kuluneet umpeen muiden kuin 11.9.2011 tehdyn korvauspäätöksen osalta.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei sen aiempia korvauspäätöksiä ei ole syytä muuttaa. 

Selvitykset

 Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössään muun muassa seuraavat asiakirjat:

- 5.1.2010 päivätty kosteuskartoitusraportti
- 31.5.2011 tehty vauriokartoitus koulutetun homekoiran avulla
- 4.10.2011 päivätty vahinkokartoitusraportti

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, ovatko vuonna 2009 ja 2011 havaitut kosteus ja vuotovauriot seurausta vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vuotovahingosta. Asiassa on myös kysymys siitä, koska mahdollisista vuotovahingoista on ilmoitettu vakuutusyhtiölle. Kysymys on lisäksi vakuutuksenottajan näyttövelvollisuudesta korvattavan vuotovahinkotapahtuman tapahtumisesta ja siitä, onko asia joltain osin vanhentunut.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 73 §:n mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta.

Jos korvausvaatimusta ei esitetä 1 momentissa säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Vakuutussopimuslain 74 §:n mukaan kanne vakuutuksenantajan tekemän korvausta koskevan päätöksen taikka vakuutuksenottajan, vakuutetun tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun asemaan vaikuttavan muun päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon vakuutuksenantajan päätöksestä ja tästä määräajasta. Vanhentumisen keskeytymisestä sen johdosta, että asia saatetaan vireille kuluttajariitalautakunnassa, Vakuutuslautakunnassa tai muussa kuluttajariitoja ratkaisevassa elimessä, säädetään velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 11 §:ssä.

Kotivakuutuksen ehtojen kohdan 15.9 mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasuta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut arvaamattomasti ja suoraan
- rakennuksen omasta kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta, höyry-, kaasu- taikka öljyputkistosta…

Vakuutuksesta ei korvata …
- vahinkoa, joka johtuu kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä tai hajusta…

Kotivakuutuksen ehtojen kohdan 25.10 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut, kun myrsky on rikkonut rakennusta tai rakennusta ja siinä olevaa irtaimistoa.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja katsoo, että hänen asuinrakennuksensa sauna-, kylpy- ja makuuhuonetiloissa havaitut kosteusvauriot ovat ainakin osittain seurausta lämminvesivaraajan vahingoista vuosilta 2004 ja 2008. Osittain vahingot ovat vakuutuksenottajan mukaan seurausta vuonna 1992 sattuneesta myrskyn aiheuttamasta kattovuodosta. Vakuutuksenottajan mukaan vahingot ovat osittain myös seurausta siitä, että vakuutusyhtiön määräyksestä edellä mainitut vuotovahingot on korjattu siten huonosti, että kosteusvauriot ovat päässeet sauna-, kylpy-, ja makuuhuonetilojen rakenteisiin.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, ettei sille ole ilmoitettu vuoden 2004 tai vuoden 2005 lämminvesivaraajan ja vesipumpun ja paisunta-astian vahingon yhteydessä vuotovahingoista. Joulukuun lopussa 2009 on vakuutuksenottaja ollut ensimmäisen kerran yhteydessä vakuutusyhtiöön pesuhuoneen rakenteissa havaittujen pahojen kosteusvaurioiden yhteydessä. Vakuutusyhtiö on lisäksi ilmoittanut, ettei se ole korvannut koskaan vakuutuksenottajan pesuhuoneen vuotovahingon korjauskuluja.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevista asiakirjoista ei ilmene, että vakuutusyhtiölle olisi ilmoitettu pesuhuone-saunatilojen vuotovahingoista. Kun vuonna 2009 on ilmoitettu mahdollisista 2004-2005 sattuneista vuotovahingoista, joita papereiden mukaan on korjattu noiden vahinkojen jälkeen, on korvausvaatimus esitetty vakuutusyhtiölle yli vuoden kuluessa siitä, kun mahdollinen vuotovahinko on tapahtunut, kun vahinkoa on korjattu ja kun vakuutuksenottaja on saanut tiedon tuosta vuotovahingosta. Tämän vuoksi korvausvaatimus on vanhentunut. Vuonna 2011 ilmoitettujen samoja tiloja koskevat kosteusvahingot lienevät seurausta samasta syystä kuin kaksi vuotta aiemmin havaitut kosteusvahingot, sillä asiakirjoista ei ilmene, että aiemmin havaittuja kosteusvahinkoja olisi vuosien 2009 ja 2011 välissä korjattu. Asiassa ei ole mitään näyttöä siitä, että vuonna 1992 korjatusta kattovahingosta olisi aiheutunut saunan-, pesuhuoneen tai makuuhuoneen alapohjan ja seinien alaosan kosteusvaurioita edes osittain, sillä seinien yläosissa tai kattorakenteissa ei ole näkynyt vuotovaurioita eikä tällaisista vahingoista ole muutakaan näyttöä. Korvausvaatimukset myös tältä osin on esitetty liian myöhään.

Varasto-autotallin katon vuodoista on annettu kielteinen päätös 28.7.2002. Kun tästä asiasta ei ole valitettu kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vakuutuksenottaja on saanut tuon päätöksen tiedoksi, on vakuutuksenottaja menettänyt kanneoikeutensa asiassa.

Lopputulos

Sauna-, pesuhuone ja makuhuoneen kosteusvahingot eivät ole korvattavia vakuutuksenottajan kotivakuutuksesta, sillä korvausvaatimukset on esitetty liian myöhään, joten ne ovat vanhentuneet. Varasto-autotallin korvauspäätöksestä on valitettu liian myöhään, joten kanneoikeus on tältä osin vanhentunut. Vakuutusyhtiön korvauspäätökset ovat täten kaikilta osin asianmukaisia.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Snellman

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta