Haku

VKL 275/13

Tulosta

Asianumero: VKL 275/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.10.2013

Myymälän vastuu Asiakkaan liukastuminen kaupan lattialle pudonneisiin arvontakuponkeihin

Tapahtumatiedot                                          

Vahingonkärsinyt A.A. (synt. 1979) liukastui lokakuussa 2012 klo 13.20 ison hypermarketin makeishyllyn vieressä olevasta arvontalipuketelineestä pudonneiden kuponkien aiheuttamaan liukkauteen. Kaatumisen yhteydessä A.A. loukkasi jalkansa.

A.A. haki korvausta henkilövahingostaan kauppaliikkeen vastuuvakuutuksesta.

 

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen ja totesi, ettei yhtiölle toimitettujen asiakirjojen perusteella voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen vakuutuksenottajan tuottamuksesta. Saadun selvityksen mukaan makeisosasto siivotaan joka ilta eli siivous oli tehty vahinkoa edeltävä iltana sulkemisajan jälkeen. Henkilökunta ei ollut havainnut lattialla mitään erityistä siivoustarvetta vahinkopäivänä. Lisäksi vartija oli tarkastanut vahinkopaikan, mutta ei ollut havainnut mitään näkyvää syytä liukastumiseen. Asiassa ei ole osoitettavissa mitään kiinteistön kunnossapidon laiminlyöntiä, minkä vuoksi vakuutuksenottajalle ei ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta. Koska vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus ei ole vakuutuksenottajan korvausvelvollisuutta laajempi, ei vahinkoa voida korvata vastuuvakuutuksen perusteella. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on tapaturmaluonteinen vahinko.

A.A. haki muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja totesi, että kaupan lattialla oli ollut arvontakuponkitelineestä pudonneita arvontakuponkeja.  A.A:n mukaan kaupan vartija oli kerännyt kupongit lattialta liukastumisen jälkeen.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa uuden korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiö totesi, että vahingon ei voida katsoa edelleenkään johtuvan vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan tuottamuksesta. Vakuutusyhtiö totesi, että A.A:n kauppamatkalla mukana ollut puoliso oli alun perin kertonut, että lattialla oli liukas kohta, johon A.A. oli liukastunut. Puolison kertomuksen mukaan lattialla oli myös roskia. Vakuutusyhtiö totesi, että A.A. ei ole pystynyt selvittämään, mihin hän on liukastunut. Edelleen vakuutusyhtiö totesi, että vahinkopaikalla käyneen vartijan mukaan makeisosaston lattialta oli löytynyt telineestä pudonneita arvontakuponkeja 1−2 kappaletta. Kuponkien putoamista ei oltu henkilökunnan toimesta huomattu ennen vahingon tapahtumista, joten niitä ei oltu tiedetty poistaa lattialta. Lisäksi vakuutusyhtiö totesi, että kupongit on pudottanut mahdollisesti joku toinen asiakas juuri ennen vahinkoa.

 

Valitus

A.A. on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytä Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassaan.

A.A. toteaa, että vakuutusyhtiö on perustellut kantaansa sillä, että vakuutuksenottajalla ei olisi tuottamusta siivousten laiminlyönnissä. A.A. toteaa, että tuottamusvastuu on liukastumisvahingoissa erityisen ankaraa. Tässä tapauksessa tuottamus perustuu A.A:n mukaan siihen, että kaupan taholta arvontakuponkiteline oli sijoitettu siten väärään paikkaan, että telineestä putoavat lehtiset saattavat aiheuttaa kyseessä olevan liukastumisvahingon. Tuottamusperusteinen vastuu on tässä tapauksessa syntynyt siinä vaiheessa, kun ei ole varmistuttu siitä, että kuponkitelineestä ei pääse tippumaan irrallisia kuponkeja lattialle.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että oikeuskäytännössä on katsottu ammattimaisen palveluksen tarjoajalla olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että ettei hänen käyttämänsä tilat taikka liiketoiminta muutoin aiheuta vaaraa palvelusten käyttäjille. Liikkeenharjoittajan on huolehdittava, että asiakkaat voivat liikkua liikehuoneistossa turvallisesti. Vastuu ei ole ankaraa, tuottamuksesta riippumatonta, vaan se edellyttää huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Korostunut huolellisuusvelvollisuus merkitsee sitä, että palveluntarjoajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava, että vahinko on tapahtunut syystä, johon hän ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa.

Vakuutusyhtiö toteaa, että pelkästään se, että myymälässä on ollut arvontalipuketeline tai lipukkeita on ollut lattialla, ei synnytä vakuutuksenottajalle korvausvastuuta.  Vakuutuksenottajalta saadun selvityksen mukaan liikkeen siivous ja puhtaanapito on asianmukaisesti järjestetty. Tilat siivotaan joka ilta siivousliikkeen toimesta. Lisäksi myymälässä on päiväsiivooja, joka valvoo ja siivoaa tiloja klo 11−17 välisenä aikana. Irtoroskien siivoaminen on lisäksi koko osastolla työskentelevän henkilökunnan työtehtäviin ja vastuualueeseen kuuluva asia.

Vahinkoilmoituksen mukaan A.A. on kaatunut klo 13.20 eli silloin, kun liikkeessä on ollut erityinen päiväsiivooja. Vakuutuksenottajalta saadun selvityksen mukaan henkilökunta ei ole havainnut makeisosastolla erityistä siivoustarvetta, eikä henkilökunnalla ole ollut tietoa lattialla olevista arvontalipukkeista ennen A.A:n kaatumista. Infopisteen työtekijän saatua tiedon kaatumisesta, on paikalle pyydetty siivooja.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutuksenottaja on osoittanut toimineensa riittävän huolellisesti, eikä puhtaanapitoa ole laiminlyöty. Varmuudella ei voida sanoa, että lipukkeet olisivat itsellään tippuneet telineestä lattialle, vaan saattaa olla, että joku toinen asiakas on tiputtanut lipukkeet lattialle. Koska henkilökunta ei ole havainnut lipukkeita ennen kaatumista, saattaa olla, että lipukkeet ovat joutuneet lattialle vain hetkeä ennen liukastumista. Vahinkoa ei olisi voitu välttää sellaisella vakuutetun toiminnalla, jota siltä voitaisiin kohtuudella odottaa tällaisissa tilanteissa. Sattunut vahinko on tapaturma, eikä vakuutuksenottaja ole siitä korvausvastuussa. Siten vahinkoa ei voida korvata vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutuksenottajan vastine                                           

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden antaa asiassa vastineensa. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut lautakunnalle, ettei sillä ole asiassa lisättävää.

 

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössä seuraavat selvitykset:                                           

 • A.A:n valitus Vakuutuslautakunnalle 7.5.2013
 • vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle 16.10.2012
 • vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.10.2012
 • A.A:n valitus vakuutusyhtiölle 26.10.2012
 • vakuutuksenottajan lisäselvitys vakuutusyhtiölle (sähköposti) 30.10.2012
 • vakuutuksenottajan myymälän siivoamista koskevat viestit vakuutusyhtiölle
 • vakuutusyhtiön uusi korvauspäätös 30.10.2012
 • A.A:n E-lääkärinlausunto 16.10.2012
 • A.A:n sairauskertomustekstit 16.10.2012−7.2.2013
 • vakuutusyhtiön vastine 19.7.2013
 • vakuutuskirja ja vakuutusehdot

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään muuta johdu

Vakuutusehto

Vastuuvakuutuksen ehdon 201.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- tai esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaa korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, onko A.A:lle sattunut henkilövahinko korvattava vakuutuksenottajan toiminnan vastuuvakuutuksesta, kun A.A. oli liukastunut makeisosastolla lattialle pudonneisiin arvontakuponkeihin.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa korvauspäätöksen, jonka mukaan kauppaliikkeen ei voida katsoa olevan vastuussa A.A:n kärsimästä vahingosta. A.A:n mukaan tuottamus perustuu siihen, että kaupan taholta arvontalipuketeline oli sijoitettu siten väärään paikkaan, että telineestä putoavat lehtiset saattavat aiheuttaa kyseessä olevan liukastumisvahingon.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti joko tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että korvausvelvollinen on aiheuttanut toiselle vahingon huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään tai virheellään. Yleisölle palveluja tarjoavalla yrityksellä on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että sen liiketiloissa voi turvallisesti liikkua. Palvelujen tarjoajalla on näyttötaakka siitä, että se on asianmukaisesti huolehtinut liiketilojensa kunnosta ja puhtaanapidosta.

Lautakunnan käsityksen mukaan yksin sitä, että makeisosastolla on ollut kuponkiteline, josta on pudonnut arvontakuponkeja lattialle, ei voida pitää sellaisena seikkana, jonka perusteella vakuutuksenottajan voitaisiin katsoa olevan A.A:n henkilövahingosta korvausvastuussa. Asiassa on siten kysymys siitä, onko myymälä osoittanut huolehtineensa makeisosaston kunnosta ja puhtaanapidosta huolellisesti ja asianmukaisesti. Vakuutuksenottajan ilmoituksen mukaan makeisosasto siivotaan joka ilta. Osasto oli siten siivottu vahinkopäivää edeltävänä iltana kaupan sulkemisen jälkeen. Lisäksi myymälässä on päiväsiivooja, joka siivoaa ja valvoo tiloja klo 11.00 −17.00. Vakuutuksenottajan mukaan irtoroskien siivoaminen on myös koko osastolla työskentelevän henkilökunnan työtehtäviin ja vastuualueeseen kuuluva asia.

Suurissa hypermarketeissa, joissa liikkuu paljon asiakkaita, päätyy lattialle usein erilaisia roskia, jotka aiheuttavat merkittävän liukastumisriskin ja edelleen riskin henkilövahinkojen aiheutumisesta. Tässä tapauksessa makeisosastolle oli sijoitettu arvontakuponkiteline. Lautakunnan käsityksen mukaan on ennakoitavissa, että kuponkitelineestä voi pudota lattialle kuponkeja. Edellä kuvatun riskin vuoksi palveluntarjoajan tulee huolehtia siitä, että lattioiden siisteyden seuranta ja siivous on tehokkaasti järjestetty myös liikkeen aukioloaikana.

Vakuutuslautakunnan vakiintuneessa käytännössä (esimerkiksi VKL 4/13) on katsottu, että riittävä vahingonvaaran torjunta kysymyksessä olevissa olosuhteissa edellyttää tilanteen aktiivista valvontaa. Lautakunnan käsityksen mukaan ei ole riittävää, että isossa hypermarketissa on yksi päiväsiivooja, joka valvoo ja siivoaa koko myymälää. Lautakunta toteaa lisäksi, ettei tässä tapauksessa käytettävissä olevasta selvityksestä ilmene tarkemmin se, miten päiväsiivooja on huolehtinut nimenomaan makeisosaston lattian puhtaanapidosta tai se, kuinka paljon osastolla on ollut henkilökuntaa. Lautakunta katsoo myös, ettei edellä kuvatun liukastumisriskin torjumiseksi ole riittävää, että lattialle pudonneisiin vahingonvaaraa aiheuttaviin esineisiin puututaan vain silloin, kuin niitä muun osastotyön yhteydessä havaitaan.

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella ei voida todeta, että vakuutuksenottaja on näyttänyt huolehtineensa myymälätilojen puhtaana- ja kunnossapidosta riittävän huolellisesti ja asianmukaisesti. Lautakunta katsoo siten, että vakuutuksenottaja on vastuussa A.A:lle aiheutuneesta vahingosta.

Lautakunta suosittaa, että A.A:n henkilövahinko korvataan kauppaliikkeen vastuuvakuutuksesta.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Kantola.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta