Haku

VKL 275/09

Tulosta

Asianumero: VKL 275/09 (2011)

Vakuutuslaji: Lisäeläkevakuutus

Ratkaisu annettu: 22.11.2011

Lisäeläkkeen määrä ja yhteensovitus. Vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuneen työeläkeosan yhteensovittaminen lisäeläkkeen kanssa.

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjä (s. 11.10.1939) oli työssä työnantajan palveluksessa ajoilla 7.12.1966 – 29.6.1967 ja 1.7.1967 – 30.9.1974 sekä 16.5.1977 – 30.9.2001. Työsuhteidensa perusteella hän kuului myös työnantajan eläkesäätiön A-osaston toimintapiiriin.

Lausunnonpyytäjä jäi 1.10.2001 työeläkelakien mukaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, jonka määrä oli eläkepäätöksen 22.10.2001 mukaan 1.114,10 euroa/kk. Päätöksellä 19.8.2002 eläkesäätiö myönsi lausunnonpyytäjälle myös eläkesäätiön A-osaston (lisäeläketurvan) mukaisen vanhuuseläkkeen ilmoittaen lisäeläkkeen määräksi 342,37 euroa/kk.

Eläkkeelle siirtymisen jälkeen lausunnonpyytäjä oli vielä muussa työssä. Päätöksellä 15.12.2008 eläkesäätiö myönsi hänelle tästä vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä TyEL 13 §:n 3 momentin mukaisesti karttuneena työeläkkeenä 100,54 euroa/kk 1.12.2008 alkaen. Työeläkelakien mukaiseksi vanhuuseläkkeeksi tuli nyt yhteensä 1.399,63 euroa/kk.

Eläkesäätiön päätös

Lisäeläkkeen osalta eläkesäätiö totesi 15.12.2008 antamassaan päätöksessä laskeneensa myös lausunnonpyytäjän lisäeläkkeen uudelleen 1.12.2008 alkaen, koska hänelle oli myönnetty enemmän lakisääteistä eläkettä. Eläkesäätiö ilmoitti lisäeläkkeen uudeksi määräksi 284,61 euroa/kk. Lausunnonpyytäjän eläkkeiden yhteismäärä ei muuttuisi.

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä pyytää eläkesäätiön päätöksestä lautakunnan lausuntoa. Hänen eläkkeidensä yhteismäärä ei ole yhteensovituksen jälkeen muuttunut (vaikka uutta eläkettä on myönnetty).

Eläkesäätiön vastine

Eläkesäätiön mukaan lausunnonpyytäjän eläke on yhteen sovitettu/rajoitettu säätiön sääntöjen 12 §:n ja lähes 50 vuotta noudatetun käytännön mukaisesti. Asiaan ei liity mitään poikkeavaa.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Eläkesäätiön sääntöjen sovellettavat kohdat

Asiaan sovellettavien eläkesäätiön vuodelta 2007 olevien sääntöjen 6 §:n 1 momentin mukaan A-osaston mukaista vanhuuseläkettä karttuu 11/60 prosenttia jokaiselta täydeltä eläkkeeseen oikeuttavalta kuukaudella. Näin laskettu kokonaiskarttumisprosentti saa kuitenkin olla enintään 66. Sääntöjen 6 §:n 2 momentin mukaan eläkkeen määrä on kokonaiskarttumisprosentin osoittama määrä samaan työsuhteeseen perustuvasta työntekijäin eläkelain (jäljempänä TEL) 31.12.2004 voimassa olleiden säännösten mukaan laskettavasta eläkepalkasta. Jos työntekijä on ollut useammassa kuin yhdessä työsuhteessa työnantajaan, eläkepalkkana käytetään viimeisen työsuhteen edellä tarkoitetulla tavalla laskettua palkkaa.

Lisäeläkkeen rajoittamista koskevan sääntöjen 12 §:n 1 momentin mukaan A-osaston mukaisesta vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeestä vähennetään muut samaan työsuhteeseen perustuvat eläkkeet. Tällaisia eläkkeitä ovat:

- TyEL:n, TyELVPL:n, TEL:n ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (jäljempänä TaEL) mukainen eläke
- ulkomaisen lainsäädännön perusteella maksettava, kotimaisiin virka- tai työ-eläkkeisiin rinnastettava eläke.

12 §:n 2 momentin mukaan A-osaston mukainen vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke sekä muut eläkkeet ja korvaukset, joihin eläkkeensaaja on oikeutettu muun kuin vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella, yhdistetään, jos niiden yhteismäärä on suurempi kuin 66 prosenttia 6 §:n mukaisesta palkasta, siten että ylimenevä osa vähennetään 1 momentin mukaisesti vähennetystä A-osaston mukaisesta eläkkeestä. Työkyvyttömyyseläkettä yhdistettäessä 66 prosentista tehdään ensin 7.3 §:ssä mainitut kokonaiskarttumisprosentin vähennykset. Tällaisia muita eläkkeitä ja korvauksia ovat:

- TyEL:n, TyELVPL:n, TEL:n, TaEL:n, maatalousyrittäjän eläkelain (jäljempänä MYEL), maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanolain (jäljempänä MYELVPL), yrittäjän eläkelain (jäljempänä YEL), yrittäjän eläkelain voimaanpanolain (jäljempänä YELVPL), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (jäljempänä LEL) sekä näihin verrattavien eläkelakien mukainen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke,
- laissa valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta tarkoitettuun eläketurvaan perustuva vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke,
- sairausvakuutuslain mukainen päiväraha,
- tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke,
- korvauksen saajan vamman johdosta liikennevakuutuslain perusteella tuleva jatkuva korvaus,
- TyEL:n 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettuun eläketurvaan perustuva vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke
- ulkomaisen lainsäädännön perusteella maksettava, kotimaisiin virka- tai työ-eläkkeisiin rinnastettava eläke.

12 §:n 3 momentin mukaan A-osastosta suoritettavan eläkkeen määrää ei kuitenkaan vähennetä, kun jonkin muun tässä pykälässä mainitun etuuden määrää palkkatason muutosten tai siihen verrattavan muun syyn johdosta korotetaan, eikä myöskään silloin, kun lakisääteiseen työeläkkeeseen tehdään TyEL:n 81 §:n mukainen kertakorotus. 12 §:n 4 momentin mukaan edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut eläkkeet ja korvaukset otetaan huomioon siitä lukien, kun henkilö saa niitä, kuitenkin viimeistään 63 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, jos näiden sääntöjen mukainen lisäeläke on myönnetty ennen 63 vuoden täyttämistä.

Asian arviointi

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön siihen, että hänen vanhuuseläkkeensä kokonaismäärä ei ole muuttunut, vaikka hänelle on myönnetty 1.12.2008 alkaen TyEL:n 13 §:n 3 momentin mukainen vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttunut lakisääteinen eläke. Lausunnonpyytäjän eläkkeiden kokonaismäärä ei ole muuttunut 1.12.2008 lukien, koska eläkesäätiö on vähentänyt 1.12.2008 alkanutta uutta lakisääteistä työeläkeosaa vastaavan määrän lausunnonpyytäjälle myöntämästään A-osaston mukaisesta työnantajan lisäeläkkeestä.

Lautakunta toteaa, että työntekijän oikeus saada lisäeläkettä eläkesäätiöstä perustuu aina ensisijaisesti eläkesäätiön sääntöihin. Vapaaehtoisessa lisäeläkkeessä on kysymys lakisääteisen eläketurvan täydentämisestä ja lisäeläkkeen määrä sovitetaan yhteen työntekijälle kuuluvan lakisääteisen eläketurvan kanssa eläkesäätiön säännöissä määrätyllä tavalla. Tämän mukaisesti lisäeläkettä maksetaan vain siltä osin kuin työntekijä ei saavuta eläkesäätiön säännöissä määriteltyä kokonaiseläkkeen tasoa – tässä tapauksessa sääntöjen 6 §:n 1 momentissa mainittua 66 %:n mukaista eläkettä – jo lakisääteisen eläkejärjestelmän kautta.

Tässä tapauksessa eläkesäätiön sääntöjen 12 §:n 2 momentissa on määrätty, että A-osastosta maksettava lisäeläke on yhdistettävä muihin lausunnonpyytäjälle maksettaviin lakisääteisiin eläkkeisiin, joihin myös nyt kysymyksessä oleva vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttunut työeläkeosa kuuluu. Sääntökohdan mukaan yhdistettävien eläkkeiden ja korvausten yhteismäärä ei saa ylittää sääntöjen mukaista 66 %:n eläketasoa eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluneen työsuhteen perusteella lasketusta eläkepalkasta.

Jo lausunnonpyytäjän lisäeläkettä vuonna 2002 myönnettäessä lisäeläkkeen määrää oli eläkelaskelman mukaan sääntöjen 12 §:n 2 momentin nojalla jouduttu rajoittamaan, jotta kokonaiseläkkeen sääntöjen mukainen 66 %:n yläraja ei ylity. Näin ollen lausunnonpyytäjälle myöhemmin maksettava yhdistettäviin eläkkeisiin kuuluva eläke tulisi edelleen suoraan alentamaan eläkesäätiön maksaman lisäeläkkeen määrää. Sääntöjen 12 §:n 4 momentin perusteella yhdistettävät eläkkeet ja korvaukset otetaan huomioon niiden maksamisesta lukien. Poikkeuksena lisäeläkettä vähentäviin eläkemuutoksiin on sääntöjen 12 §:n 3 momentissa mainittu vain eräät eläkkeiden indeksi- ja tasokorotuksiin verrattavat tilanteet, joista ei nyt ole kysymys.

Selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo, että eläkesäätiö on menetellyt sääntöjensä mukaisesti, kun se on vähentänyt lausunnonpyytäjälle 1.12.2008 alkaen myönnettyä työeläkeosaa vastaavan määrän lausunnonpyytäjälle maksettavasta lisäeläkkeestä. Näin ollen lausunnonpyytäjän lisäeläke on eläkesäätiön sääntöjen mukaisesti oikein laskettu.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Rissanen sekä jäsenet Kauppila, Korpiola, Lehti ja Rauhamaa.
Sihteerinä toimi Isokoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia