Haku

VKL 274/16

Tulosta

Asianumero: VKL 274/16 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 01.03.2017

Riidan syntyminen. Yhdistyksen hallituksen päätöksen moittiminen. Oliko kyse asiasta, joka oli saatettavissa välittömästi käräjäoikeuden ratkaistavaksi?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan yhdistyksen jäsenet Aja B ovat vaatineet yhdistyk­sen hallituksen erästä joukkuevalintaa koskeneen 3.7.2016 tehdyn päätöksen kumoamista ja heidän hyväksymistään joukkueeseen. A ja B vetosivat vaatimuksiensa perusteina yhdistyslain 32 §:n mukaiseen pätemättömyyteen ja 33 §:n mukaiseen mitättömyyteen. Yhdistys kiisti A:n ja B:n vaatimukset kaikilta osin.

Vakuutuksenottaja on hakenut oikeusturvaetua asiaan. Vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt oikeusturvaetua. Vakuutusyhtiö on katsonut 1.9.2016 päivätyssä korvauspäätöksessään, että asiassa oli sinänsä esitetty perusteeltaan yksilöity vaa­timus yhdistyksen päätöksen oikaisemisesta, minkä yhdistys oli kiistänyt. Tämä riita ei kuitenkaan ollut saatettavissa välittömästi käräjäoikeuden käsiteltäväksi, vaan asian riitauttaminen edellytti käräjäoikeudessa nostettavaa kannetta. Asi­assa ei siten voitu myöntää oikeusturvaetua.

Asiakkaan valitus

Asiakas on lausunut, että jäsenet olivat riitauttaneet yhdistyksen päätöksen. Asi­assa oli myönnettävä oikeusturvaetu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että asiassa oli kyse yhdistyksen sisäisestä riitelystä. Yleisen elämänkokemuksen perusteella ei ollut tavatonta, että yhdistyksissä oli jäsenistön välisiä kiistoja ja yhdistyksen hallituksen päätöksistä oltiin eri mieltä. Se, että yhdistyksen jäsen uhkasi nostaa yhdistyksen päätöstä vastaan moitekanteen, ei vielä ollut oikeusturvavakuutusehtojen mukainen korvattava vakuutustapahtuma. Kyseessä oli vasta tyytymättömyyden ilmoitus, ei asian varsinainen riitauttaminen. Yhdistyksen kokouksen päätökset voivat riitautua vakuutusehto­jen edellyttämällä tavalla vasta päätöksestä nostettavalla moitekanteella.

Kysymyksessä oli ollut tavallinen yhdistyksen hallituksen kokouksen päätöksen moiteasia, johon oikeusturvaetu olisi myönnetty, jos joku yhdistyksen jäsenistä sellaisen moitekanteen olisi nostanut. Oikeusturvahakemus oli siis ollut ennenai­kainen. Asian selvittämisestä aiheutuneet asianajokulut eivät myöskään olleet oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaisia välttämättömiä kuluja. Vakuutusyhti­ön mukaan olisi kestämätöntä, että oikeusturvavakuutus olisi käytettävissä lakimiespalkkioiden korvaamiseen yhdistyksen ja yhdistyksen jäsenten välisissä erimielisyyksissä. Tämä tarkoittaisi sitä, että yhdistyksellä voisi olla jatkuvasti palkattuna lainoppinut henkilö, jonka kulut korvattaisiin oikeusturvavakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko asiassa syntynyt vakuutusehtojen edel­lyttämä riita ja onko itse asia sellainen, joka voidaan vakuutusehtojen edellyttä­mällä tavalla saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Yhdistyslain 32 §:n 1 momentin mukaan yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia yhdistyksen päätöstä yhdistystä vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten tämän lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut pää­töksen tekemiseen. (29.6.2016/497)

Yhdistyslain 32 §:n 2 momentin mukaan kanne on pantava vireille kolmen kuu­kauden kuluessa päätöksen tekemisestä tai, jos päätös on tehty ilman kokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätöstä kos­keva pöytäkirja on päivätty. Jollei kannetta nosteta määräajassa, päätöstä on pi­dettävä pätevänä. (16.7.2010/678).

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. Vakuutus koskee vakuutuskirjassa vakuutetuksi merkittyä toimintaa ja yritysturvan ajoneuvovakuutuksella vakuutettujen moottoriajoneuvojen käyttöä.

Vakuutusehtojen kohdan 3 mukaan vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä voimassaoloalueella. Jos vakuutuskirjaan merkitty voimassaoloalue on Suomi, vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan riita- ja hakemusasiassa korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja mää­rältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään. Vakuutusehtojen kohdan 6 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

6.1 (Riita- ja hakemusasiassa) vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kulut korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden kä­siteltäväksi.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksesta on tarkoitus korvata vakuutetun välttämättömät asianajokulut vakuutusehtojen tarkoittamassa vakuutustapahtumassa. Riita-asioissa vakuutustapahtumana on riidan syntyminen. Vakuutuk­sen käyttämisen edellytyksenä on myös, että asia olisi välittömästi saatettavissa käräjäoikeudessa käsiteltäväksi.

Tapauksessa on ollut yhtäältä kyse yhdistyksen jäsenten vaatimuksesta, että yh­distyksen hallituksen erästä joukkuevalintaa koskeva päätös kumottaisiin ja toi­saalta siitä, että päätöstä muutettaisiin siten, että joukkueeseen eräiden muiden asemesta valittaisiin A ja B. Hallitus on kieltäytynyt muuttamasta päätöstään. Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa on esitetty yksilöity ja kiistetty vaati­mus, joten riita on syntynyt.

Mitä sitten tulee siihen kysymykseen, onko kyseessä asia, joka voidaan välittö­mästi saattaa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa, yhdistyksen hallituksen päätös, kun hallitus käyttää sille uskottua yhdistystä sitovaa päätösvaltaa, voidaan oi­keudessa laillisuusperusteella moitteenvaraisena kumota tai julistaa mitättö­mäksi. Sitä vastoin sen seikan ratkaiseminen, onko A ja B joidenkin muiden sijas­ta valittava kyseiseen joukkueeseen, ei kuulu käräjäoikeuden toimivaltaan vaan se kuuluu yhdistysautonomian piiriin. Kun käräjäoikeuden asialliseen toimival­taan kuuluu kuitenkin hallituksen päätöksen kumoaminen laillisuusperusteella, mikä avaa mahdollisuuden toisenlaisen päätöksen tekemiseen, Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseessä on asia, jonka ratkaiseminen kuuluu vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla käräjäoikeuden toimivaltaan. Näin ollen kyseessä on korvattava vakuutustapahtuma.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä myöntämään oikeusturvaedun ja suorittamaan vakuutusehtojen mukaan määräytyvän korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas
Sjögren
Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia