Haku

VKL 274/15

Tulosta

Asianumero: VKL 274/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 18.01.2016

Vakuutusehtojen tulkinta. Luonnon poikkeuksellisten olosuhteiden aiheuttama vahinko. Paikallisen säähavaintoaseman myrskyksi tai kovaksi tuuleksi luokittelema tuuli.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön kahden rivitalorakennuksen tuulenpuoleisten lappeiden katteet olivat irronneet tuulen vaikutuksesta 17.4.2014. Korvausta katon vahingoista oli haettu kiinteistövakuutuksesta.

Puuskatuulen nopeus oli vahinkopaikkakuntaa lähimmän lentoaseman säähavaintoasemalla 17.4.2014 korkeimmillaan 18,0 m/s ja Siilikarin mittausasemalla 17,8 m/s.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 5.5.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä ei ollut korvattava vakuutustapahtuma, koska kymmenen minuutin keskituulen nopeus vahinkopaikkakunnalla ei ollut yltänyt esitetyn selvityksen perusteella ehtojen tarkoittamaksi kovaksi tuuleksi tai myrkyksi. Vakuutusyhtiön mukaan vahinkoon oli myös vaikuttanut se seikka, että huopakate oli teknisen käyttöikänsä lopussa. Vakuutuksesta ei korvata esineen ikääntymisestä tai puutteellisuudesta johtuvaa vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen katolle aiheutuneista vahingoista. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut, että korvauksia oli maksettu vuonna 2013 puuskatuulen aiheuttamasta vahingosta, vaikka keskituulen nopeus ei yltänyt kovaksi tuuleksi tai myrkyksi. Luonnonilmiön vaarallisuus määritellään ja siitä varoitetaan Ilmatieteenlaitoksen internet-sivujen mukaan maa-alueella puuskanopeuden mukaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 29.6.2015 päivätyssä vastineessaan, että jos paikallinen puuskatuuli tai trombi olisi ollut niin voimakas, että se olisi repinyt rakennuksen huopakatteen irti, olisi se aiheuttanut lähiympäristöön myös muuta vahinkoa, tyypillisesti puustovahinkoja. Vahinkotarkastuksen yhteydessä ei havaittu lähiympäristön muita rakennusvaurioita tai puustovahinkoja. Vuonna 2013 Ilmatieteen laitos oli antanut varoituksen vahinkopäivänä, eikä kyseinen tapaus ole verrattavissa nyt puheena olevaan tapaukseen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamasta paikallisen säähavaintoaseman myrskyksi tai kovaksi tuuleksi luokittelemasta tuulesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan OM235 (Luonnonilmiö) vakuutus korvaa luonnon poikkeuksellisten olosuhteiden aiheuttaman vahingon. Tällaisia poikkeuksellisia olosuhteita ovat

- paikallisen säähavaintoaseman myrskyksi tai kovaksi tuuleksi luokittelema tuuli

Vakuutusehtojen kohdan OM230 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka syntyyn on selvä syy-yhteys viranomaismääräysten laiminlyönnillä tai kohteen suunnittelu-, valmistus-, rakenne-, perustamis- tai asennusvirheellä, työvirheellä, käyttövirheellä, keskeneräisyydellä, puutteellisuudella tai ikääntymisellä.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan luonnonilmiövakuutus korvaa luonnon poikkeuksellisten olosuhteiden aiheuttaman vahingon. Tällaisia poikkeuksellisia olosuhteita ovat ehtojen mukaan paikallisen säähavaintoaseman myrskyksi tai kovaksi tuuleksi luokittelema tuuli. Ehdoissa merkitystä on annettu sille seikalle, että kyseessä tulee olla paikallisen säähavaintoaseman myrskyksi tai kovaksi tuuleksi luokitteleman tuulen aiheuttama vahinko.

Vakuutuslautakunta toteaa, että Ilmatieteen laitoksen internetsivujen mukaan tuulen mittaaminen ja tuuliasteikot on sovittu kansainvälisesti. Perinteisesti tuulta on mitattu 10 minuutin keskiarvona, jolloin yksittäisien puuskien vaikutus on pieni. Myrskytuuli puhaltaa, kun kymmenen minuutin keskituuleksi on mitattu vähintään 21 metriä sekunnissa. Kova tuuli on kyseessä kun keskituulen nopeus on vähintään 14 m/s.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella 10 minuutin keskituulen nopeus vahinkopaikkakuntaa lähimmillä säähavaintoasemilla saaristossa oli korkeintaan 12.6 metriä sekunnissa ja maa-alueella sijaitsevalla lentokentällä korkeintaan 9,8 metriä sekunnissa. Koska tässä tapauksessa keskituulen nopeus paikallisilla säähavaintoasemilla vahinkopäivänä ei ollut ylittänyt 14 metriä sekunnissa, ei kyseessä ollut korvattava poikkeuksellisen tuulen aiheuttama vahinko, eikä vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta vahingosta.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei se seikka, että vakuutusyhtiö oli vuonna 2013 suorittanut korvauksen myrskyvahinkona, vaikuta asian arviointiin. Vahinkopäivänä 5.11.2013 Ilmatieteen laitos oli antanut myrskyvaroituksen ja päivä oli tilastoitu myrskypäiväksi.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia