Haku

VKL 274/13

Tulosta

Asianumero: VKL 274/13 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2013

Lakipykälät: 9

Riidan syntyminen. Vakuutuksen voimassaoloaika. Saneeraus- ja uudisrakennushanketta koskeva riita.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan K.P. Oy:n kiinteistöllä oli suoritettu saneeraus- ja uudisrakennushanke. Hankkeesta oli sovittu vuonna 2008 ja käyttöönottokatselmus oli pidetty 15.3.2010. Rakentamiseen liittyvistä virheistä oli reklamoitu vastaavaa työnjohtajaa ja valvojaa T.T. Ky:tä sekä rakentajaa K.U. Oy:tä useasti vuosina 2009, 2010, 2011 ja 2012. Valvoja ja rakentaja olivat kiistäneet vaatimukset vuodesta 2010 alkaen. K.P. Oy:n oikeusturvavakuutus oli alkanut 3.2.2011. K.P. Oy on hakenut asiassa oikeusturvaetua.

Vakuutusyhtiön päätös 15.3.2013

Vakuutusyhtiö on lausunut korvauspäätöksessään, ettei oikeusturvaetua voitu myöntää, koska vakuutuksenottajan vaatimukset perustuivat ennen vakuutuksen alkamista tehtyyn sopimukseen ja koska asia oli riitautunut ennen kuin vakuutus oli ollut voimassa kahta vuotta.

Valitus

K.P. Oy on lausunut, että virheet, joista riita syntyi, havaittiin vasta helmikuussa 2013 ja että kiistävät vastaukset oli saatu vasta tämän jälkeen. Lisäksi K.P. Oy on lausunut, että vakuutusyhtiön edustaja oli ilmoittanut etukäteen oikeusturvavakuutuksen olevan voimassa. Lisäksi puhelimessa oli keskusteltu siitä, minkälaisia summia vakuutus kattoi. K.P. Oy on lausunut, että vakuutusyhtiöltä saatujen tietojen jälkeen asiaa oli uskallettu lähteä viemään eteenpäin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessa, että riidan perusteena oli ennen vakuutuksen voimaantuloa ja viimeistään ennen 15.3.2010 pidettyä käyttöönottokatselmusta tehdyt virheet ja laiminlyönnit. Lisäksi T.T. ja K.U. olivat kiistäneet vastuunsa keväästä 2010 alkaen suullisesti ja myöhemmin vuonna 2012 kirjallisesti. Koska vakuutus ei ollut voimassa riidan perusteen syntyessä eikä kahta vuotta riidan syntyessä, ei oikeusturvaetua voitu myöntää. Lisäksi vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutusyhtiön edustajan vastauksella vakuutuksenottajan tiedusteluun oikeusturvavakuutuksen voimassaolosta oli otettu kantaa ainoastaan siihen, oliko K.P. Oy:llä oikeusturvavakuutus vai ei. Kantaa ei otettu siihen, myönnetäänkö asiaan oikeusturvaetu.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 9 §

Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista

Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Vakuutusehdot

Vakuutusehdon 4.1 kohdan mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma. Jos tämä vakuutus kuitenkin on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai kiistäminen perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko riita syntynyt ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Lautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan K.P. Oy:n kiinteistöllä on suoritettu saneeraus- ja uudisrakennushanke. Hankkeesta oli sovittu 2008 ja käyttöönottokatselmus oli pidetty 15.3.2010. Vastaavana työnjohtajana ja valvojana toimi T.T. Ky ja urakoitsijana K.U. Oy. Reklamaatioita rakennustyön virheistä ja työn valvonnasta oli tehty vuosina 2009, 2010, 2011, 2012 ja vielä 2013. Vahinkoilmoituksen mukaan vastapuolet olivat kiistäneet vastuunsa ensi kerran vuonna 2010 ja sen jälkeenkin ainakin vuonna 2012. K.P. Oy:n oikeusturvavakuutus oli alkanut 3.2.2011.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. Ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma.

Tässä tapauksessa virheistä ja laiminlyönneistä on yksilöidysti reklamoitu useaan kertaan vuosina 2009−2013. Lautakunta katsoo, että asiassa esitetyt reklamaatiot ovat vakuutusehdoissa määriteltyjä perusteeltaan ja määrältään yksilöityjä vaatimuksia. Lautakunta katsoo, että asiassa syntyneet riitaisuudet muodostavat kiinteästi yhden kokonaisuuden ja että kyseessä on siten yksi riita. Käytössään olevan selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa riita on syntynyt silloin, kun vastapuolet ovat kiistäneet vastuunsa virheistä ja laiminlyönneistä vuonna 2010. Koska riita on syntynyt ennen vakuutuksen voimaantuloa, ei asiaan tule vakuutusehtojen perusteella myöntää oikeusturvaetua.

Vakuutuksenottaja on esittänyt myös, että vakuutusyhtiön edustaja oli ilmoittanut etukäteen oikeusturvavakuutuksen olevan voimassa. Lisäksi puhelimessa oli keskusteltu siitä, minkälaisia summia vakuutus kattaa. Vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutusyhtiön edustajan vastauksella oli otettu kantaa ainoastaan siihen, oliko K.P. Oy:llä oikeusturvavakuutus vai ei. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä käy ilmi, että vakuutusyhtiön edustajan sähköpostissa on todettu ainoastaan, että K.P. Oy:llä on oikeusturvavakuutus. Lautakunta toteaa, että vakuutuksenottaja ei ole esittänyt selvitystä siitä, että vakuutusyhtiö olisi antanut puhelimessa suullisen korvauspäätöksen ja myöntänyt asiaan oikeusturvaedun.

Edellä mainittuun viitaten Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Pesonen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Kantola.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia