Haku

VKL 272/07

Tulosta

Asianumero: VKL 272/07 (2007)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 19.12.2007

Viemäriputken irtoaminen mattotöiden yhteydessä Vakuutuksenottajan tuottamus

Vakuutuksenottaja R Oy:n vahinkoilmoituksen 12.2.2007 ja vakuutusyhtiön tarkastuskertomuksen 15.2.2007 mukaan vakuutuksenottaja teki 7.2.2007 mattotöitä lausunnonpyytäjä O-säätiön palvelutalon huoneessa 308. Lattialistat ja matto poistettiin. Oletettavasti maton ja listan poiston yhteydessä huoneen keittiöaltaalta lähtevä viemäri oli irronnut pystyviemäristä. Tämän vuoksi yläkerrassa käytetty vesi oli mennyt kanaalia myöten alas aiheuttaen vaurioita alakerran kahteen huoneistoon. 

Vahinkotarkastuksessa oli havaittu altaan viemäristä, että sen liittyminen pystyviemäriin oli jäänyt asennusvaiheessa noin 10 vuotta sitten vajaaksi, ja se oli vain yhden kolmasosan siitä mitasta, mitä sen olisi pitänyt olla pystyviemärin liittymäkappaleen sisällä. Tarkastuslausunnon mukaan, jos viemäri olisi ollut asennettuna oikein, se ei olisi irronnut paikaltaan mattoa ja listaa pois otettaessa, eikä vahinkoa näin ollen olisi tapahtunut.
 
Tapausasiakirjoissa oli runsaasti valokuvia viemäristä ja vahinkopaikalta.
 
Korvausta vesivahingosta haettiin vakuutuksenottaja R Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Päätöksessään 26.2.2007 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot ja vahinkotarkastuksessa tehdyt havainnot.
 
Vakuutusehdon 201 kohdan 201.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Tässä tapauksessa ei vakuutusyhtiölle toimitettujen asiakirjojen mukaan voida katsoa vahingon aiheutuneen R Oy:n tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön huolimattomuudesta ja laiminlyönnistä mattotyötä tehdessä. Vahinko on aiheutunut rakennusvirheestä, mistä vakuutuksenottaja ei ole ollut tietoinen. R Oy:lle ei näin ollen voida katsoa syntyneen lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta, ja vakuutuksenottajan korvausvastuun puuttuessa vakuutusyhtiö ei voi maksaa korvausta vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 18.4.2007 lausunnonpyytäjä O-säätiön toiminnanjohtaja L.T. kertaa tapahtumatiedot.
 
Vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä perustellaan sillä, että vahinkotarkastuksessa oli havaittu altaan viemäristä, että sen liittyminen pystyviemäriin oli jäänyt asennusvaiheessa 10 vuotta sitten vain yhteen kolmasosaan siitä mitasta, mitä sen olisi pitänyt olla pystyviemärin liittymäkappaleen sisässä.
 
O-säätiön palvelutalo on valmistunut vuonna 1984, eli talo on valmistunut 23 vuotta sitten, jolloin myös viemäriputket on asennettu pystyviemäriin. Tänä aikana talossa ei ole ollut minkäänlaisia vesivuotoja, ei huoneistossa 308 eikä muissakaan huoneistoissa.
 
Lausunnonpyytäjä katsoo, että vesivahinko on aiheutunut R Oy:n mattotyön asentajan tekemästä työstä, koska hänen tekemänsä työn yhteydessä viemäriputki on irronnut pystyviemäristä eikä asentaja ole laittanut sitä uudelleen paikoilleen.
 
Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan ilmoitus, että viemäriputken liittyminen ei olisi alun perinkään ollut pystyviemäriin riittävä, ei ole vahingon syy. Viemäriputki on ollut asennettuna reilusti yli o-rengastiivisteen, ja tämä on keskeistä tiiviydessä. Koko talon 23-vuotisen olemassaolon ajan putki ei ole vuotanut ennen kuin nyt mattoliikkeen asentajan töiden jälkeen.
 
Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan esittämä väite, että viemäriputken vanha tiiviste ei ole kestänyt liikuttelua, vaan on alkanut vuotaa, ei pidä paikkaansa, koska tiiviste on edelleenkin useista irrotus- ja tarkastuskerroista huolimatta täysin ehjä.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 12.10.2007 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja lausuntopyynnön sisällön.
 
Vahinkotarkastuksessa 15.2.2007 on havaittu, että altaan viemäristä lähtevä viemäriputki on asennusvaiheessa asennettu siten, että siitä on pystyviemärin liittymäkappaleen sisään asennettu vain yksi kolmasosa siitä mitasta, mitä sen olisi pitänyt olla pystyviemärin liittymäkappaleen sisässä. Jos viemäri olisi ollut asennettuna oikein, se ei olisi irronnut paikaltaan mattoa ja listaa pois otettaessa eikä näin ollen vahinkoa olisi tapahtunut. Vahinkotarkastuksen liitteenä olevista valokuvista ilmenee, että asennus on alun perin tehty tällä tavalla virheellisesti.
Mattotyön yhteydessä putki on sinänsä saattanut liikkua, mutta viemäri normaalisti kestää pientä liikettä. Kun liitos on ollut tällä tavalla virheellinen ja siis paljon oletettua heikompi, on vaurio aiheutunut alkuperäisen asennusvirheen johdosta. Alkuperäisen viemäriasennuksen virheellisyys on siis syynä vahinkoon.
 
Asianmukaisen ja huolellisen toiminnan yhteydessä mattoasentaja ei ole voinut huomata putken liitoksen irtoamista tällä tavalla seinän sisällä putkikanaalissa, ja koska putki on kuitenkin jäänyt paikoilleen, se ei ole ollut nähtävissä huoneen puolelle.
 
Lisäksi putken läpivienti seinässä on sen verran pieni (näkyy tutkimusraportin valokuvista), että putken irtoamista ei olisi voinut havaita. Myös putken pituus seinän sisällä olevassa kanaalissa on sen verran lyhyt, että irtoaminen ei olisi näkynyt myöskään putken liikkumisena sivu- tai pystysuunnassa.
 
Vaurio on siis aiheutunut alun perin virheellisestä asennuksesta. Sillä seikalla, että putki on kestänyt useita vuosia, ei nyt ole merkitystä. Normaalin mattoasennuksen yhteydessä ei voida edellyttää, että asentaja voisi ennakoida tällaisen, vaan normaalisti viemäriputken liitoksen tulee kestää putkeen koskemisen ja vähäisen liikuttamisen eikä putki saa pienestä liikkeestä johtuen irrota liitoksesta. Eikä irtoamista olisi tapahtunutkaan, jos liitos olisi tehty asianmukaisesti. Mattotyöntekijän tulee voida luottaa siihen, että viemäriputket kestävät normaalin mattoasennuksen ja erityisesti tällaisessa tilanteessa, kun liitokset ovat paikassa, jossa niitä ei ole mahdollista tarkastaa.
 
Kuvista on nähtävissä lisäksi, että oikein asennettuna putki ei olisi voinut yltää putken hajulukkoon asti. Tämä tarkoittaa sitä, että jos viemäriputkien asennus olisi tehty asianmukaisesti, irtoamisen olisi voinut mattotyön yhteydessä havaita, sillä tällöin putki ei irtoamisen jälkeen puolestaan olisi enää mahtunut liitoksen ja hajulukon väliin sillä tavalla kuin se oli aikaisemmin. Tämä ilmenee myös liitteenä olevista valokuvista.
 
Vakuutuksenottaja R Oy:n näkemys asiasta on, että putkeen ei mattotyön tekemisen yhteydessä ole koskettu normaalia enempää, eli mattotyö on tehty noudattaen normaalia huolellisuutta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vastuuvakuutusturvaehto 201: Toiminnan vastuu, ehdot voimassa 1.1.2005 alkaen
 
Kohta 201.1, Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse viemäriputken irtoamisesta mattotöiden yhteydessä sekä vakuutuksenottajan tuottamuksesta.
 
Toimitettujen asiakirjojen ja valokuvien mukaan vakuutuksenottaja R Oy on helmikuussa 2007 suorittanut mattotöitä lausunnonpyytäjä O-säätiön palvelutalossa. Vanhan maton ja listojen poiston yhteydessä talon huoneessa 308 on huoneen keittiöaltaalta lähtevä viemäri irronnut pystyviemärilinjasta. Irtoamisen johdosta ylempänä talossa käytetty vesi on vaurioittanut alakerran huoneistoja.
 
Vahinkotarkastuksessa on todettu, että irronnut putki on ollut pystyviemärin liittymäkappaleessa sisällä noin yhden kolmasosan siitä, mitä sen olisi tullut olla. Liitoksessa ei ole aikaisemmin ilmennyt vuotoa. Liitos on sijainnut keittiöaltaan alla levyn takana. Levyssä on ollut putken mentävä reikä, josta liitos ei ole ollut nähtävissä.
 
Korvausta vahingosta on haettu vakuutuksenottaja R Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusehtojen mukaan siitä korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutunut henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää vakuutuksenottajan tuottamusta, jolla tarkoitetaan huolimattomuutta, varomattomuutta, laiminlyöntiä tms. moitittavaa menettelyä.
 
Toimitetun selvityksen perusteella lautakunta katsoo osoitetuksi, että vajaamittaisesti liitetty viemäriputki on ollut huomattavasti herkempi irtoamaan pystyviemäristä, kuin jos liitos olisi ollut täysimittainen. Lautakunta pitää uskottavana, että täysi liitos olisi kestänyt maton ja listojen poistosta siihen kohdistuneen liikuttelurasituksen. Mitään poikkeavan voimakasta rasitusta ei liitokseen ole ilmoitettu kohdistuneen. Vakuutuksenottaja R Oy:n työntekijän lautakunta katsoo olleen oikeutettu luottamaan siihen, että liitos on ollut täysimittainen. Edellä olevan perusteella ja koska pettänyt liitos on ollut piilossa levyn takana eikä irtoaminen tämän vuoksi ole ollut heti havaittavissa, lautakunta katsoo vahingon syyksi putken riittämättömän liitoksen. Näin ollen vakuutuksenottajassa ei ole todettavissa tuottamusta vahingon syntyyn. Lautakunta katsoo vakuutusyhtiön epäyspäätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kaivola ja Kallioinen sekä varajäsenet Kainulainen ja Paloranta. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia