Haku

VKL 27/15

Tulosta

Asianumero: VKL 27/15 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2015

Kiinteistönomistajan vastuu. Puun kaatuminen auton päälle.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön pihalla kaatui 31.7.2014 kuusi ja koivu. Kuusi kaatui parkkipaikalla olleen asiakkaan auton päälle vaurioittaen sitä. Alueella oli tapahtumahetkellä myrsky.

Asunto-osakeyhtiö haki asiakkaan autolle aiheutuneista vahingoista korvausta vastuuvakuutuksensa perusteella vakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, että vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksellisesta menettelystä, vaan on ollut tapaturma. Vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoa. Asiakas vaatii nyt vahingonkärsijänä vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan esittänyt, että puiden kunnosta oli ollut keskustelua useamman taloyhtiön henkilön sekä hallituksen jäsenten kesken. Hallitus on keskustellut asiasta, mutta ei ole kirjannut asiaa taloyhtiön hallituksen pöytäkirjoihin. Kaatuneet puut olivat lahoja. Tapahtumaa seuranneena päivänä puita kaadettiin parkkipaikan vierestä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että isännöitsijältä saatujen tietojen mukaan hallituksessa ei oltu tietoisia siitä, että puut olisivat mahdollisesti lahoja, eikä tästä ollut käyty hallituksessa keskusteluja ennen vahingon sattumista. Isännöitsijän mukaan kukaan ei myöskään ollut esittänyt väitettä puiden huonosta kunnosta ennen vahinkoa. Keskusteluja puiden kaatamisesta ei ole käyty ennen vahinkoa, vaan vasta sen jälkeen.

Vakuutuksenottajalla ei ole ollut mitään syytä epäillä puun kuntoa ennen vahinkoa, koska kaatunut puu oli ollut ulkoisesti terveen näköinen, eikä siinä ollut havaittavissa mitään merkkejä lahovaurioista tai muista vaurioista. Puun kaatuminen oli johtunut yksinomaan vahinkohetken kovasta tuulesta. Vahingon ei voida katsoa aiheutuneen kiinteistön omistajan syyksi luettavasta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, vaan kyseessä on puhtaasti tapaturmainen vallitsevien luonnonolosuhteiden aiheuttama vahinko eikä vahinko siten ole korvattavissa vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan lausunto

Isännöitsijä on todennut lausunnossaan, että alueella oli tapahtuma-aikaan poikkeuksellinen myrsky, joka kaatoi satoja puita lähiympäristössä. Taloyhtiössä ei ole, eikä hallituksen tai taloyhtiön kokouksissa ole keskusteltu huonokuntoisten puiden kaatamisesta. Hallitus ei ole ollut tietoinen eikä hallitus tai isännöitsijä ole päällisin puolin havainnut puun mahdollisia vikoja eikä kukaan ole tuonut esille hallitukselle puun lahouden selvittämistä ennen vahinkoa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kyse siitä, onko asunto-osakeyhtiö ollut tietoinen puiden huonosta kunnosta ja siten laiminlyönyt velvollisuuden kaataa puut ennen niiden kaatumista myrskyssä asiakkaan auton päälle.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää vahingonaiheuttajan tahallista tai tuottamuksellista menettelyä. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että vahinko on aiheutunut korvausvelvollisen tahon huolimattomuuden, laiminlyönnin tai virheen seurauksena.

Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että kiinteistöllä olevat puut eivät aiheuta ulkopuolisille vaaraa. Vastuu puun kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta vaan sen syntyminen edellyttää, että kiinteistön omistaja on laiminlyönyt kaataa puun, jonka huono kunto on ulospäin todettavissa.

Vakuutuksenottajan maalla ollut kuusi on kaatunut myrskyssä asiakkaan auton päälle aiheuttaen vahinkoja. Lautakunnan käytettävissä on valokuvia kaatuneesta puusta eikä kuvissa ole havaittavissa sellaisia ulkoisia lahouden merkkejä, joiden perusteella kiinteistön omistaja olisi voinut epäillä puun kuntoa.

Asiakkaan mukaan asunto-osakeyhtiön hallitus oli tietoinen puiden huonosta kunnosta ennen vahinkoa. Isännöitsijän mukaan taloyhtiössä tai hallituksessa ei ole keskusteltu huonokuntoisten puiden kaatamisesta eikä kukaan ollut tuonut esille hallitukselle puun lahouden selvittämistä ennen vahinkoa. Lautakunta toteaa, että ratkaisevaa asiassa ei ole se, onko asiasta keskusteltu hallituksen kokouksessa. Riittävää hallituksen tietoisuuden kannalta on se, että asia on ollut yhdenkin hallituksen jäsenen tiedossa. Asiakas ei ole esittänyt kuka tai ketkä hallituksen jäsenet ovat olleet tietoisia asiasta tai milloin asiasta heille olisi kerrottu. Lautakunta katsoo, että asiassa on jäänyt selvittämättä, että asia olisi tullut hallituksen jäsenen tietoon.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että koska ei ole osoitettu, että vakuutuksenottajalla olisi ennen vahinkoa ollut syytä epäillä kaatuneen puun olevan huonokuntoinen, ei vahingon voida katsoa johtuneen vakuutuksenottajan laiminlyönnistä. Tämän vuoksi vakuutuksenottaja ei ole korvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Eskuri
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia