Haku

VKL 271/15

Tulosta

Asianumero: VKL 271/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 17.11.2015

Fastighetsförsäkring. Ersättningsgillt försäkringsfall. Kostnaderna för torkning av läckageskada. Åldersavdrag vid anläggningsskada.

Uppgifter om händelseförloppet

I lägenhet A2 i det bostadsaktiebolag som är försäkringstagare upptäcktes 1.9.2013 ett rörläckage. Den första skadegranskningen av objektet företogs 7.10.2013. Rivningsarbetet hade gjorts när den andra skadegranskningen utfördes 18.10.2013. En tredje skadegranskning av objektet ägde rum 8.11.2013, då golvet hade pikats ut. Försäkringstagaren hade sökt ersättning för reparationskostnaderna genom en skadeanmälan som daterats 25.10.2013.

Försäkringsbolaget hade i sitt skriftliga ersättningsbeslut som daterats 27.11.2013 inte beviljat ersättning för kostnaderna för rörreparationen, eftersom åldersavdraget för rörnätet som är från 1973 var 100 %.

Försäkringsbolaget hade 18.3.2014 betalat 3 334,37 euro i ersättning till försäkringstagaren för reparation av fuktskadan, efter att självriskandelen 3 000 euro hade dragits av. Försäkringsbolaget hade i sitt ersättningsbeslut anfört att torkningen skulle ha varit billigare om ett fast pris för ytavfuktningen hade avtalats. Försäkringen ersätter endast den avfuktning som behövs på grund av rörläckaget. Om behovet av avfuktning har berott på t.ex. markfukt betalas inte ersättning. Blästring av grundplattan hörde enligt bolaget inte till kostnaderna för att avhjälpa vattenskadan, och de 18 arbetstimmar som åtgått till blästringen hade inte ersatts.

Försäkringsbolaget hade 17.9.2014 betalat 5 412,90 euro i ersättning till försäkringstagaren. Försäkringsbolaget hade 14.1.2015 betalat 1 304,10 euro i ersättning och meddelat att en skälig torkningskostnad för konstruktionerna redan hade ersatts och att nya räkningar för torkning inte ersätts. Försäkringsbolaget hade 2.3.2015 meddelat att torkningen av golvgjutningen inte kunde ersättas eftersom det var fråga om en reparationsåtgärd som hade med rörgjutningen att göra och inte ersattes därför att åldersavdraget för rören var 100 % i detta fall.

Kundens klagomål

Försäkringstagaren har i klagomålet berättat att försäkringsbolaget 1.9.2013 hade beslutat att ersätta skadan, varvid skadegranskaren hade gett försäkringstagaren fullmakt att beställa reparationsarbetet för att lägenheten skulle återställas i användningsdugligt skick. Försäkringstagaren hade inte meddelats instruktioner om valet av entreprenör eller vilka kostnader som kan anses vara skäliga för arbetets utförande.

Försäkringstagaren har yrkat på att försäkringsbolaget ska betala full ersättning för kostnaderna för att torka det fuktskadade området, slipa grundplattan, torka området efter betonggjutning samt återbygga och återmontera VVS-anordningar.

Enligt försäkringstagaren är det märkligt att försäkringsbolaget i efterhand meddelar anvisningar om vilka torkningskostnader som är skäliga. Skadeområdets storlek och höga fukthalt ledde till att torkningen tog lång tid, så att torkningskostnaderna blev större. I ärendet har det inte lagts fram någon utredning om att markfukt skulle ha påverkat torkningstiden.

Enligt försäkringstagaren var det också nödvändigt att blästra grundplattan för att effektiv torkning skulle möjliggöras, och det är därmed fråga om en kostnadspost som absolut har ett samband med skadan. Betongen behövde torkas för att det skulle bli möjligt att flytta in i bostaden inom en rimlig tid. Alternativet att gjuta med snabbtorkande betong skulle ha blivit avsevärt mycket dyrare, speciellt med tanke på skadeområdets storlek.

Försäkringstagaren anser att det är oskäligt att försäkringsbolaget i efterhand anger villkor för reparationsåtgärderna. Om försäkringstagaren hade varit medveten om förfarandet skulle den ha gett försäkringsbolaget i uppdrag att beställa reparationsarbetet, eftersom övervakningen av reparationen åsamkade försäkringstagaren extra kostnader.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget hade i sitt 26.5.2015 daterade bemötande berättat att ingen offert på återuppbyggnaden hade lämnats till försäkringsbolaget, fastän det är kutym att så sker. Enligt försäkringsbolagets utredningar kostar torkning av grundplattan i motsvarande fall cirka 1 300-1 800 euro. Försäkringsbolaget hade betalat sammanlagt 2 175 euro i ersättning för torkningen. Försäkringen täcker inte den torkning av nygjutet betonggolv som gjordes för att det skulle bli möjligt att flytta in snabbare i lägenheten.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet gäller det att bedöma huruvida försäkringsbolaget hade betalat en med försäkringsvillkoren förenlig ersättning för kostnaderna för reparation av fuktskadan. Dessutom gäller det att bedöma huruvida försäkringsbolaget är ersättningsansvarigt på den grunden att försäkringsbolaget innan reparationen företogs inte hade meddelat instruktioner om hur reparationsarbetena skulle utföras.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

24.3 Läckage

Försäkringen ersätter skada på konstruktioner förorsakad av

oförutsedd och direkt utströmning av vätska, ånga eller gas från

• byggnadens egna fasta vatten-, avlopps- eller värmeledningsnät, ång-, gas- eller oljeledningar (se punkt 26.3.2)

• byggnadens inre regnvattenledningar

• fasta bruksanordningar belägna i byggnadens egna gemensamma utrymmen

• till ledningsnätet med godkänd slanganslutning och avstängningsventil ansluten tvätt- eller diskmaskin I hushållsbruk.

26.4.1.6 Åldersavdrag på byggnadskostnader vid läckageskada

På kostnader för byggnadskonstruktioner görs vid i punkt 24.3 definierad läckageskada, ett åldersavdrag i enlighet med följande tabell. Åldersavdraget uträknas utgående från åldern på den ledning, det rörnät eller den anordning som orsakat skadan:

Åldern hos ledningen, röret eller anordningen räknas från början av det bruksår som följer på installeringsåret.

Ledningens, rörnätets eller                                                     Åldersavdrag
anordningens ålder

20-29 år                                                                                                 20 %

30-39 år                                                                                                 30 %

40 år och äldre                                                                                      50 %

26.4.6 Ersättningsbestämmelser angående maskin- och anläggningsskador

Grund för skadeersättning för maskiner och anläggningar är det skadade föremålets reparations- eller återanskaffningskostnader. Från nedan nämnda anläggningars reparations – eller återanskaffningskostnader, kostnader för uppbrytning och igenläggning av byggnadens konstruktioner samt kostnader för grävning och fyllning av jord medräknade, görs följande årliga avdrag från och med andra bruksåret:

avlopps- och bruksvattenledningar 3 %.

Avdraget uträknas genom att man multiplicerar avdragsprocenten med antalet bruksår efter anläggningens första bruksår.

Bedömning

Försäkringstagaren har i klagomålet berättat att försäkringsbolaget 1.9.2013 hade beslutat att ersätta skadan, varvid skadegranskaren hade gett försäkringstagaren fullmakt att beställa reparationsarbetet. Försäkringstagaren hade inte meddelats instruktioner om valet av entreprenör eller vilka kostnader som kan anses vara skäliga för arbetets utförande. Försäkringsbolaget har inte kommenterat detta påstående.

Försäkringsnämnden konstaterar att försäkringsbolagets ersättningsansvar baserar sig på försäkringsvillkoren och att ansvaret inte påverkas av att det bostadsaktiebolag som är försäkringstagare hade beställt reparationsarbetet. Den som söker ersättning har bevisbörda när det gäller försäkringsfallet och storleken på den skada som försäkringsfallet har orsakat. Om försäkringsbolaget vill åberopa någon omständighet som undanröjer ersättningsansvaret, ska det på motsvarande sätt bevisa den omständigheten.

I ärendet är det fråga om att bedöma huruvida torkningskostnaderna hänförde sig till den fuktskada som drabbat konstruktionerna eller till reparation av rörbrottet; försäkringen ersätter inte det sistnämnda på grund av åldersavdraget 100 %.

Försäkringstagaren har yrkat på ersättning för följande fakturor som N Ab sänt: faktura 104/5.3.2014 (1 500 euro och 1 248 euro, torkning av skadeområdet och slipning av grundplattan) och faktura 188/21.12.2014 (1 750 euro, torkning efter gjutning). Dessutom har försäkringstagaren yrkat på ersättning för faktura 6899/2.12.2014 som K Ab sänt (2 556,26 euro, återbyggnad och återmontering av VVS-anordningar).

Enligt punkt 26.4.6 i försäkringsvillkoren är åldersavdraget 100 % i fråga om kostnaderna för reparation av 39 år gamla rörledningar. N Ab:s torkningsfaktura 188/21.12.2014 och K Ab:s faktura hänförde sig till återmontering av rör och därpå följande torkning av det nygjutna betonggolvet. På grund av åldersavdraget 100 % är försäkringsbolaget inte skyldigt att ersätta dem.

När det gäller kostnaderna för att torka konstruktionerna och slipa grundplattan (faktura 104/5.3.2014, 1 500 euro och 1 248 euro) konstaterar Försäkringsnämnden att försäkringsbolaget inte hade lagt fram någon utredning om att torkningsåtgärderna varit överdimensionerade eller berott på annat än rörbrottet eller någon utredning om att kostnaderna för dem överstigit en skälig prisnivå. Därmed anser Försäkringsnämnden att försäkringsbolaget bör ersätta fullt ut kostnaderna för att torka de fuktskadade konstruktionerna och slipa grundplattan.

Slutresultat

Försäkringsnämnden rekommenderar att försäkringsbolaget betalar full ersättning för kostnaderna för att torka de fuktskadade konstruktionerna och slipa grundplattan. Till övriga delar anser Försäkringsnämnden att försäkringsbolagets ersättningsbeslut är adekvat.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Melander

Sekreterare Nikunlassi

 

Medlemmar:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia