Haku

VKL 270/16

Tulosta

Asianumero: VKL 270/16 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.02.2017

Henkilövahinko. Tuottamus. Putoaminen terassitasanteelta. Palvelutalon vastuu.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A (s.1937) kaatui 29.7.2016 palvelukodissa intervallijaksolla, kun hänen rollaattorinsa pyörä luiskahti terassin tasanteen reunan yli ja A kaatui terassin kivilaatoille. Tasanteen koko tapahtumahetkellä oli 5,9 neliömetriä ja tasanteelta johtivat rappuset alas itse terassille.

Korvausta A:n kärsimästä henkilövahingosta haettiin kaupungin vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se toteaa, että korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Päätöksen mukaan ei vakuutusyhtiölle toimitettujen asiakirjojen mukaan voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta. Yhtiö katsoo terassin ja tasanteen olleen voimassaolevien rakentamismääräysten mukainen eikä sitä ole voitu pitää muutenkaan rakenteeltaan vaarallisena. Tasanteella ei myöskään olisi ollut tarkoitus oleskella, vaan siirtyä alas varsinaiselle terassitasolle. Näin ollen yhtiö katsoo, että kysymyksessä on tapaturmainen vahinko, jota ei voida korvata palvelutalon vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toistaa vaatimuksensa vahingon korvattavuudesta kaupungin lukuun. A:n näkemyksen mukaan terassin tasanne oli vaarallinen ja heti vahinkotapahtuman jälkeen terassialue korjattiin siten, että tasanteen pinta-alaksi tuli 16,2 neliömetriä. Palvelutalon olisi myös pitänyt huomioida, että tasanteella kulkevilla on alentunut liikunta- ja havainnointikyky.

Edellä mainituin perustein A katsoo, että kaupungilla on korvausvastuu asiassa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot, valituksen sisällön sekä korvausratkaisunsa ja vakuutusehdot.

Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan terassin tasanne on ollut asianmukainen ja turvallinen. Se on rakennettu rakennusmääräysten mukaisesti, minkä lisäksi palvelutalon asukkaisiin liittyvät esteettömyysvaatimukset on huomioitu. Vahinko ei ole sattunut portaiden huonon kunnon tai muun vian vuoksi, vaan sen syynä on ollut se, ettei A ole huolehtinut rollaattorin jarrujen käyttämisestä asianmukaisesti. A on myös itse valinnut paikan, johon hän on käynyt istumaan rollaattorinsa kanssa. Ennen istuutumista A:n olisi vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan tullut havainnoida tarkemmin ympäristöään, eikä käydä istumaan rappusten välittömään läheisyyteen.

Lisäksi yhtiö toteaa, ettei portaita itsessään ei voida pitää sellaisena turvallisuuspuutteena, joka muodostaisi tässä tapauksessa korvausvastuun kaupungille kiinteistön omistajana, sillä niiden ei ole voitu osoittaa olevan millään tavalla epäasianmukaiset. Portaita on yleisesti kiinteistöillä kaikkialla, eikä niistä ole tapana varottaa erikseen kyltein. Kiinteistöllä liikkuvien henkilöiden tulee myös itse havainnoida ympäristöään ja huomata siinä olevat mahdolliset esteet, kuten esimerkiksi portaat. Edellä mainituin perustein yhtiö katsoo, että portaat eivät ole aiheuttanut vahinkotapahtumaa, vaan A:n oma menettely hänen jätettyään rollaattorin jarrut kytkemättä päälle.

Näillä perusteilla yhtiö katsoo, ettei A:lle aiheutunutta vahinkoa voida korvata kaupungin vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajana olevalla kaupungilla ei ollut asiassa lausuttavaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, onko kaupungin palvelukoti laiminlyönyt korostetun velvollisuutensa huolehtia siitä, että sen terassilla palvelukodin asiakkaat voivat liikkua turvallisesti.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö-, esine- ja varallisuusvahingot, jotka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta eli tässä tapauksessa palvelukodin omistajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä palvelukodin kunnossapidosta tai sen alueella liikkuvan yleisön turvallisuudesta huolehtimisessa. Oikeuskäytännössä palvelukodin kaltaisen julkisen tilan omistajan sanotun huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan korostunut. Vastuusta vapautuakseen omistajan on näytettävä, että kunnossapidon ja turvallisuuden suhteen on menetelty huolellisesti.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa on kysymys kaupungin omistaman palvelukodin terassilla olevan tasanteen turvallisuudesta sekä siitä voidaanko A:lle aiheutuneen vahingon katsoa johtuvan turvallisuuspuutteesta vai onko kysymyksessä tapaturmainen vahinko.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan terassin tasanteen pinta-ala oli tapahtumahetkellä 5,9 neliömetriä. Lautakunnalle terassista toimitetut valokuvat ovat otettu sen jälkeen kun terassi on remontoitu, mutta alkuperäisistä piirroksista ja kirjallisesta selvityksestä on pääteltävissä terassin tasanteen ollen varsin pienikokoinen. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan on asiassa annettava myös merkitystä sille, että palvelukodin asiakaskunta on yleisesti ottaen liikuntakyvyltään rajoittunutta. Nytkin oli A liikkunut rollaattorin kanssa. Tällöin voidaan olettaa, ettei asiakas välttämättä siirry tasanteelta portaita tai liuskaa käyttäen varsinaiselle terassille vaan jää tasanteelle.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vaikka tasanteen portaita taikka tasannetta itsessään ei sinänsä voida pitää turvallisuuspuutteena, on kuitenkin tasanne ollut vahinkohetkellä rakenteeltaan sellainen, ettei A:lle aiheutunutta vahinkoa voida pitää ennalta arvaamattomana. Palvelukodin työntekijät ovat olleet tietoisia siitä, että kodin asiakkaat ja asukkaat tapaavat jäädä tasanteelle oleskelemaan, mitä huonosti liikkuvien asukkaiden keskuudessa on pidettävänä ilmeisenä vahinkoriskinä. Tasannetta tai terassia ei myöskään ollut millään tavoin valvottu eikä lautakunnan käsityksen mukaan tasanteella oleskelua erikseen kielletty. Sillä seikalla, ovatko A:n rollaattorin pyörät olleet lukittuina vahinkohetkellä, ei lautakunnan näkemyksen mukaan voida katsoa olevan merkitystä arvioitaessa, onko terassin tasanne ylipäätään ollut asianmukainen ottaen huomioon edellä selostetun sekä erityisesti palvelukodin asiakaskunnan erityistarpeet.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perustella Vakuutuslautakunta katsoo, että A:lle 29.7.2016 aiheutunut henkilövahinko tulee korvata kaupungin vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet

Hirviniemi

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia