Haku

VKL 270/14

Tulosta

Asianumero: VKL 270/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2014

Korvattava vakuutustapahtuma. Näyteikkunan rikkoutuminen. Tahallinen vahingonteko. Oliko vahingon syystä esitetty riittävä selvitys?

Tapahtumatiedot

Poliisin 22.5.2013 päivätyn tutkintailmoituksen mukaan vakuutuksenottajana olevan kiinteistöosakeyhtiön liiketilan näyteikkunan lasi oli rikottu alakulmasta. Vahinko oli tapahtunut 18.5.2013 klo 18.00 ja 19.5.2013 klo 07.00 välisenä aikana. Siivous, lasin väliaikainen teippaus ja vaihtaminen maksoivat yhteensä 1 002,10 euroa.

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt 31.7.2013 päivätyllä päätöksellään korvaamasta vahinkoa kiinteistöosakeyhtiölle, koska kyse ei ollut vakuutusehtojen mukaisesta murtovahingosta tai ryöstöstä eikä ikkunan ollut osoitettu rikkoutuneen tahallisesti aiheutetusta vahingonteosta. Vakuutuksenottajan mielestä vahinko tuli korvata, koska asia oli kirjattu poliisin tutkintailmoitukseen vahingontekona ja vastaava ikkunavahinko oli aiemminkin korvattu. Vakuutusyhtiö on käsitellessään asiaa sisäisessä muutoksenhaussaan 17.12.2013 ja 5.3.2014 kuitenkin katsonut, ettei vahingon syytä ollut osoitettu. Ikkunan rikkoutumiskohta ja vahingon laatu eivät sopineet murron yritykseen tai ilkivaltaan. Pelkkä ikkunan rikkoutuminen ei riittänyt näytöksi tahallisesta teosta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on viitannut poliisin tutkintailmoitukseen kirjattuun tietoon. Myös lasiliikkeen ja huoltoyhtiön 16.8.2013 antamassa lausunnossa oli katsottu, että lasi oli rikottu tahallisesti. Vakuutuksenottajan näkemyksen mukaan vakuutusehtojen mukaisen vahingonteon oli osoitettu tapahtuneen ja vahinko tulisi korvata.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vakuutuksenottajan muutosvaatimus tuli hylätä. Korvauksenhakija on näyttövelvollinen siitä, että vahinko on tapahtunut vakuutusehtojen mukaisella tavalla. Vakuutusyhtiö on tässä tapauksessa katsonut lasin rikkoutumisen syyn jääneen epäselväksi, minkä vuoksi lasin korjauskustannuksia ei tullut korvata vakuutuksesta.

Korvattavuus edellyttää sitä, että vahinko on aiheutettu tahallisesti. Vakuutusehtoa ei ole yhdistetty rikosoikeudelliseen tahallisuuden määritelmään, mutta käytännössä vakuutusehdon tarkoittamissa ilkivaltavahingoissa tekijä voidaan tuomita teosta rikoslain 35 luvun perusteella rangaistukseen. Tuottamuksellinen vahingon aiheuttaminen ei ole rangaistavaa. Jos teko on aiheutettu tuottamuksellisesti, teko ei ole tahallinen eikä vahinkoa korvata vakuutuksesta. Näyttötaakka tahallisuudesta on vakuutuksenottajalla. Pelkkä oletus tahallisesta vahingonteosta ei riitä.

Vakuutuksenottajan liiketilan aivan kadun pinnan tasoon asti ulottuva lasi oli rikkoutunut melko pieneltä alalta alakulmastaan. Vakuutusyhtiön mielestä asiassa ei ollut osoitettu, että vahinko olisi aiheutettu tahallisella vahingonteolla. Vahingon syy oli jäänyt epäselväksi. Pelkkä poliisille ilmoittaminen ei riittänyt näytöksi tahallisesta vahingonteosta. Vakuutusyhtiö ei ole pitänyt myöskään lasiliikkeen näkemystä vahingon syntytavasta ratkaisevana. Pelkkien rikkoutumisjälkien perusteella ei ollut mahdollista päätellä rikkoutumisen syytä.

Korvauskäytännön kautta saadun kokemuksen perusteella laseja rikotaan tyypillisesti heittämällä kivi tai jokin muu raskas esine niiden läpi tai potkimalla lasia useasta kohdasta, useimmiten keskiosasta, jotta lasin rikkoutumisen todennäköisyys olisi mahdollisimman suuri. Usein samalla aiheutetaan muutakin ilkivaltaa esimerkiksi maalaamalla graffiteja ja tunkeutumalla sisälle.

Lasi oli tässä tapauksessa rikkoutunut alakulmastaan aivan katulaatoituksen tasolta. Muuta vahinkoa ei ollut aiheutunut. Oli olemassa lukuisia muita vaihtoehtoisia ja todennäköisempiä syitä lasin rikkoutumiselle kuin ilkivalta. Joku oli esimerkiksi saattanut kompastua lasia vasten tai kävellessään vahingossa potkaista kadulla ollutta kiveä siten, että se on lentänyt päin lasia. Lasi oli myös voinut rikkoutua, kun kivi tai muu esine oli kimmonnut kadulla kulkeneen auton renkaista kohti ikkunaa. Lasin koon ja katutasoon asti ulottumisen vuoksi sen rikkoutumisriski oli ollut varsin suuri.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottajana olevan kiinteistöosakeyhtiön liiketilan näyteikkunan rikkoutumisen osoitettu aiheutuneen vakuutusehtojen mukaisesta rikosvahingosta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Puheena olevaan kiinteistövakuutukseen 1.1.2013 alkaen sovellettujen omaisuusvakuutuksen rikosturvan ehtojen kohdan 204.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä on

- murto vakuutetun omaisuuden sijaintipaikkaan sitä rajaavan riittävän suojan antava ovi, ikkuna tai muu rakenne murtamalla. Vakuutetun omaisuuden sijaintipaikka on tila, jossa vakuutettu omaisuus sijaitsee. Sijaintipaikka on vakuutuspaikassa vakuutuksenottajan hallinnassa oleva rakennus, sen osa tai piha-alue
- ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta, kun henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi
- vahingonteko, jolla tarkoitetaan tahallisesti aiheutettua vahinkoa.

Asian arviointi

Velvollisuus osoittaa vakuutussopimuksen perusteella korvattavan vakuutustapahtuman sattuminen kuuluu korvauksen hakijalle. Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja on hakenut korvausta kiinteistövakuutuksestaan katsoen, että vakuutuksenottajan omistaman rakennuksen liiketilan näyteikkuna oli rikottu 18. - 19.5.2013.

Vakuutusehtojen mukaan kysymyksessä olevan vahingon korvattavuus edellyttää, että vahinko oli aiheutettu tahallisesti. Vahingon laadun perusteella kysymyksessä voisi olla joko omaisuusvakuutuksen rikosturvaosan ehtojen kohdan 204.1 mukainen murto tai saman kohdan mukainen tahallisesta vahingonteosta aiheutunut vahinko.

Lautakunnan käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen ja rikkoutuneesta näyteikkunasta toimitettujen valokuvajäljennösten perusteella kadun pinnan tasoon saakka ulottunut näyteikkuna on rikkoutunut oikeasta alanurkastaan. Valokuvajäljennösten perusteella lasi on rikkoutunut hyvin pieneltä alueelta. Tapahtumalla ei ole ilmoitettu olleen silminnäkijöitä. Vakuutuksenottaja on perustellut näkemystään tahallisesta vahingonteosta poliisille tehdyllä ilmoituksella sekä lasiliikkeen ja huoltoyhtiön 16.8.2013 antamalla lausunnolla, jossa lasi on katsottu tahallaan rikotuksi.

Lautakunta toteaa, että tässä tapauksessa ei ole käytettävissä välitöntä näyttöä siitä, että näyteikkuna olisi rikottu tahallisesti. Ikkunan alanurkassa olleen rikkoutumiskohdan perusteella lautakunta katsoo, että vahinko ei laadultaan sovi aiheutuneeksi murron yrityksestä taikka tyypillisestä tahallisesta vahingonteosta. Rikkomistarkoituksessa lasiin kohdistettavat iskut tai potkut suunnataan tyypillisesti lasin keskiosaan ja selvästi nyt kyseessä ollutta rikkoutumiskohtaa ylemmäksi tekijän luontevalle iskemiskorkeudelle. Lasi on rikkoutunut kohdasta, jossa se on altis eri syistä tapahtuville tapaturmaisille tai rakenteellisista syistä johtuville vahingoille.

Tämän vuoksi ja kun myöskään vakuutuksenottajan esittämässä lasiliikkeen ja huoltoyhtiön lausunnossa ei ole selvitetty, mihin seikkoihin käsitys tahallisesta lasin rikkomisesta on pohjautunut, lautakunta katsoo jääneen osoittamatta, että kysymys olisi ollut kiinteistövakuutuksen vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vahingosta.

Lopputulos

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Raulos, puheenjohtaja
Isokoski, sihteeri

Jäsenet:
Löppönen
Makkula
Nyyssölä
Pesonen
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia