Haku

VKL 270/12

Tulosta

Asianumero: VKL 270/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.03.2013

Lakipykälät: 5, 9

Toiminnanharjoittajan vastuu. Rajoitusehto. Käsiteltävän tai huolehdittavan omaisuuden vahinko. Kosteusvahinko. Yhtiön työntekijä oli vahingossa jättänyt lämminvesihanan valumaan saunatiloihin ja tästä oli kuukauden aikana aiheutunut kosteusvahinko. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus rajoitusehdosta. Näyttökysymys.

Tapahtumatiedot

T Oy:n työntekijä oli siivonnut yhtiön asiakkaan käyttöön taloyhtiöltä vuokrattuja saunatiloja 1.1.2012 ja tuolloin epähuomiossa jättänyt suihkun lämpimän veden valumaan. Taloyhtiön huoltomies oli käynyt saunassa seuraavan kerran 30.1.2012. Lämpimän veden höyry oli aiheuttanut tammikuun 2012 aikana kosteusvaurioita saunalle, sen pukuhuoneelle sekä oleskelutilalle. Korvauksia vahingoista on haettu T Oy:n vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö on päätöksessään 13.2.2012 lausunut, että vahingoittunut omaisuus eli saunatilat olivat vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa olleet vakuutuksenottajan käsiteltävänä ja huolehdittavana sekä toiminnan kohteena rajoitusehdon mukaisesti. Tämän vuoksi korvausta ei suoritettu T Oy:n vastuuvakuutuksesta.

T Oy on pyytänyt virheelliseksi katsomansa päätöksen oikaisemista ja lausunut, etteivät tilat enää siivoustilanteessa olleet vakuutuksenottajan vuokrauksen perusteella näiden hallinnassa. Siivousta varten tiloja ei enää pidetty T Oy:n hallussa tai otettu uudelleen sen haltuun. Lisäksi yhtiö toimi vain välittäjänä, kun kiinteistönomistajan tiloja vuokrattiin eteenpäin ulkopuoliselle. Vahinko oli havaittu vasta kuukauden kuluttua siivouksen jälkeen.

Vahinko ei ollut aiheutunut vesihanan jättämisestä valumaan vaan siitä, että se oli voinut valua pitkän ajan. Siinä vaiheessa, kun vahinkoa oli aiheutunut, tilat eivät enää olleet T Oy:n käsiteltävinä tai huolehdittavina.

Vakuutusyhtiö on päätöksessään 17.4.2012 toistanut aikaisemmat perustelunsa ja jättänyt aikaisemman korvauspäätöksensä voimaan.

 

Valitus

T Oy on vaatinut, että vakuutusyhtiön on korvattava vastuuvakuutuksesta aiheutunut vahinko täysimääräisenä toteutuneiden korjauskustannusten mukaan. Toissijaisesti vaaditaan, että vakuutusyhtiö maksaa puolet, mikäli katsotaan, että vakuutuksenottajan edustajalla on myötävaikutusta vakuutussopimuksen syntymiseen virheellisen sisältöisenä.

Vakuutettuina toimialoina olivat pitopalvelu ja henkilöstö- ja laitosruokalat. Palveluiden tuottaminen tapahtui usein vieraissa tiloissa, vierailla laitteilla ja vieraita kalusteita käyttäen. Siksi niin sanottua huolehdittavana olevaa omaisuutta koskeva lisäehto olisi ollut asianmukaisen vakuutusturvan kannalta tarpeen. Vakuutusyhtiö oli vakuutussopimuslain 5 §:n nojalla vastuussa tästä virheestä.

Lisäksi T Oy on todennut, ettei sen vaikutuspiirissä ollut, että saunatiloissa ei käyty kuukauden sisällä. Jos taloyhtiö olisi paremmin huolehtinut saunatiloista, vahinkoa ei olisi lainkaan syntynyt. 

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei vahinko ole korvattavissa T Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta, sillä kyse oli vahingosta, joka oli rajattu korvausvastuun ulkopuolelle. Kyseessä oli käsiteltävän, huolehdittavan tai muutoin haltuun­otetun taikka -uskotun omaisuuden vahinko sekä kosteus- ja tulvavahinko.

Olennaista käsiteltävän ja huolehdittavan tai muutoin haltuunotetun taikka ‑uskotun omaisuuden vahingon rajoitusehdon tulkinnassa oli se, oliko omaisuus ollut vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana vakuutuksen­ottajan tai tämän työntekijän toiminnan kohteena. Kyseessä olevassa tapauksessa tämä laiminlyönti oli kuumavesisuihkun valumaan jättäminen. Tällöin kyseessä olevaa rajoitusehtoa tuli soveltaa.

Kosteus- ja tulvavahingot -rajoitusehdon osalta on todettu, että korvauspiirin ulkopuolelle on lähtökohtaisesti rajattu kaikki kosteudesta aiheutuneet vahingot. Vahinko oli tapahtunut, kun kyseisissä tiloissa oli useiden viikkojen ajan kuumaa vesihöyryä. Kyse ei ollut äkillisesti syntyneestä vahingosta vaan vahingosta, joka oli syntynyt hitaasti ja vähitellen kuuman vesihöyryn vaikutuksesta. Tällainen vahinko ei ollut vakuutusehtojen mukaan korvattava.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan tarkemmin ilmoittamillaan perusteilla vielä katsonut, ettei sen viaksi voitu lukea vakuutussopimuslain 5 §:n edellyttämän tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 201.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toisella aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Rajoitusehtojen kohdan 201.2 mukaan vakuutus ei korvaa seuraavia vahinkoja:

Käsiteltävän, huolehdittavan tai muutoin haltuunotetun ja -uskotun omaisuuden vahinko

Vahinko kohdistuu omaisuuteen, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutuksenottajan tai tämän työntekijän

  • hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä
  • tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, säilytettävänä, kuljetettavana tai muulla tavoin käsiteltävänä, huolehdittavana tai toiminnan kohteena.

Kosteus- ja tulvavahingot

Vahinko aiheutuu

  • kosteudesta tai vedestä…

Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton, kun se perustuu esimerkiksi

  • hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen…

Ratkaisu

Vakuutusehtojen mukainen ratkaisu

Vahinko on aiheutunut siitä, että saunatiloja siivottaessa pesuhuoneen kuumavesihana on jätetty valumaan. Vahingoksi on ilmoitettu aiheutuneen pintarakenteiden ja lauteiden vaurioitumista höyryn seurauksena. 

Vahinko on aiheutunut kuukauden kuluessa, kun vesihanasta valuneen kuuman veden aiheuttama vesihöyry on vahingoittanut pintoja. Ilmoitettu vahinko on täten aiheutunut kosteudesta ja vedestä pitkän ajan kuluessa. Tällaiset vahingot eivät ole vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan korvattavia. Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on pidettävä lopputulokseltaan ehtojen mukaisena.

Kun vahinko ei ole korvattava vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan, Vakuutuslautakunta ei ota kantaa vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin, huolehdittavana olevan omaisuuden rajoitusehtokohtaan eikä osapuolten tuottamusarviointiin tai korvausmääriin.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Raulos, jäsenet Makkula, Pesonen ja Sarpakunnas sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Snellman.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia