Haku

VKL 269/08

Tulosta

Asianumero: VKL 269/08 (2008)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 29.09.2008

Rajoitusehdon tulkinta Moottoriajoneuvon omistaja Auton vaihdelaatikkoa koskeva velkomusasia

Vakuutettu osti A Oy:ltä henkilöauton tehdaskunnostetun vaihdelaatikon ja asennutti sen autoonsa B Oy:ssä. Autossa todettiin heti vaihdelaatikon vaihdon jälkeen tärinää ja B Oy:n toimesta etsittiin vikaa useampaan kertaan. Vakuutettu reklamoi vaihdelaatikosta A Oy:lle. B Oy:stä todettiin sittemmin, että vika oli vaihdelaatikossa ja vian tarkempi selvittely kuuluu A Oy:lle. 

A Oy nosti vakuutettua vastaan velkomusta ja vahingonkorvausta koskevan kanteen 27.12.2007. A Oy vaati, että vakuutettu velvoitetaan maksamaan sille ostamastaan vaihdelaatikosta maksamatta olevan osuuden korkoineen sekä vahingonkorvausta aiheettomista vaihteiston kuntoa koskevista reklamaatioista A Oy:lle aiheutuneista selvittelykustannuksista. Vakuutettu vaati kanteen hylkäämistä vedoten kaupan kohteen laatuvirheeseen.
 
Vakuutettu haki asiaan oikeusturvaetua kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittasi oikeusturvavakuutuksen ehtokohtaan 5.17, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa vakuutettu on osallisena moottoriajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan ominaisuudessa. Koska vakuutettu on tässä asiassa moottoriajoneuvon omistajan ominaisuudessa, ei oikeusturvaetua myönnetä kotivakuutuksesta.
 
Uusintakäsittely

Vakuutettu pyysi yhtiötä käsittelemään asian uudelleen ja tiedusteli, mistä alkaen vaihdelaatikko on ollut moottoriajoneuvo. Vakuutettu viittasi periaatteeseen, jonka mukaan epäselvissä tilanteissa tulkinta kääntyy vakuutuksenottajan hyväksi. Tässä tapauksessa kysymyksessä on ollut irtaimen kauppa, jolla ei ole mitään tekemistä sen seikan kanssa, omistaako vakuutettu moottoriajoneuvoa vai ei tai onko hän sellaisen ajoneuvon kuljettaja tai haltija. Kaupan kohteessa, joka siis ei ole tässä tapauksessa ollut moottoriajoneuvo, on laatuvirhe. Oikeudenkäynti koskee laatuvirheen rasittaman esineen kauppahintavelkomusta ja vahingonkorvausta sekä toisin päin hinnan alennusta.
 
Vakuutusyhtiö ei muuttanut asiassa tekemäänsä korvausratkaisua. Vakuutusyhtiö totesi vielä, että vaihdelaatikkoa voi käyttää tarkoitukseensa ainoastaan moottoriajoneuvossa ja ilman sitä moottoriajoneuvo on käyttökelvoton. Moottoriajoneuvon omistajalla on tyypillisesti riitoja ajoneuvon korjauksesta ja siihen asennettujen osien laadusta. Hän on tällöin riidassa osallisena moottoriajoneuvon omistajan tai haltijan ominaisuudessa. Tällaisiin riitoihin myönnetään oikeusturvaetu kyseisen moottoriajoneuvon autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö

Vakuutettu on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa. Vakuutusyhtiö tulkitsee epäselvässä tilanteessa vakuutusehtoja omaksi hyväkseen, vaikka vakuutussopimuslain mukainen tulkintaperiaate on vakuutuksenottajan kannalla. Vakuutusyhtiö samastaa automaattivaihdelaatikkoa koskevan irtaimen kaupan ja sen seikan, että tuo erimielisyys koskisi vakuutuksenottajaa moottoriajoneuvon omistajana, kuljettajana tai haltijana. Vakuutetun asiamies toteaa, että jos hän ostaisi poikansa autoa varten vaihdelaatikon ja tuotteessa ilmenisi samanlainen vika kuin tässä tapauksessa, ei hän olisi tuon kyseisen oikeustoimen osapuolena moottoriajoneuvon omistajana, haltijana tai kuljettajana.
 
Vakuutusyhtiö on viimeisimmässä ratkaisussaan ryhtynyt tarkastelemaan erilaisia syy-yhteyksiä seuraantojen muodollisena kategoriana niin eteen- kuin taaksekin päin rajattomasti. Vakuutusehtojen tulkinnassa raja voidaan asettaa asioiden yhteenkuuluvuuden osalta enimmillään adekvaattisuustasolle, jota vakuutusyhtiön mielipide ei tässä tapauksessa ilmennä laisinkaan.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vakuutusehtoihin ja antamiinsa päätöksiin ja toteaa, että valituksessa ei ole tuotu esille uusia asiassa tehtyyn ratkaisuun vaikuttavia seikkoja, joten yhtiö katsoo, ettei sitä ole syytä muuttaa. Valittaja on vakuutusyhtiön käsityksen mukaan hankkinut henkilöautoonsa vaihdelaatikon moottoriajoneuvon omistajan ominaisuudessa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 5 kohdan 17 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa vakuutettu on osallisena moottoriajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan ominaisuudessa.
 
Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutettu on ostanut A Oy:ltä tehdaskunnostetun vaihdelaatikon autoonsa. Vakuutettu ei maksanut vaihdelaatikon loppukauppahintaa A Oy:lle, koska autoon asentamisen jälkeen vaihdelaatikossa ilmeni vika. A Oy nosti vakuutettua vastaan velkomus- ja vahingonkorvauskanteen ja tähän oikeudenkäyntiin vakuutettu haki oikeusturvaetua kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.
 
Kyseisellä rajoitusehdolla vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu asiat, joissa vakuutettu on osallisena moottoriajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan ominaisuudessa. Maksamattoman kauppahinnan velkomusta koskevassa asiassa ostaja on osallisena kyseisen kaupan kohteen omistajana, ei sen kokonaisuuden omistajana, johon esine on kaupan jälkeen mahdollisesti tarkoitus liittää.
 
Lautakunta toteaa, että kyseisen rajoitusehdon voi sanamuotonsa mukaisesti ymmärtää niin, että se tarkoittaa vain moottoriajoneuvoa kokonaisuutena mutta ei autoon erikseen hankittavia varaosia koskevia velkomusriitoja. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tulkinnanvaraista vakioehtoa tulkitaan laatijansa tappioksi. Koska kyseinen rajoitusehto on tässä tapauksessa mahdollista ymmärtää myös niin, ettei se koske erillisten varaosien velkomusriitoja, lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö myöntää vakuutetulle kotivakuutuksesta oikeusturvaedun kyseiseen riitaan.
 

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Koskenvuo, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Haapasaari.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta