Haku

VKL 266/16

Tulosta

Asianumero: VKL 266/16 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.02.2017

Vakuutettu toimiala. Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu. Lainhuudon hakeminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva kirjapitotoimisto oli jättänyt asiakkaansa lainhuutohakemuksen maanmittauslaitokseen määräajan kuluttua umpeen. Asiakkaalle oli aiheutunut laiminlyönnistä 16 000 euron veronkorotus. Vakuutuksenottaja oli hakenut korvausta vahingosta vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on katsonut 8.1.2015 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei vahinkoa voida korvata, koska vahinko ei ollut aiheutunut vakuutetussa toiminnassa. Vakuutuksen toimialaksi oli merkitty kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu sekä tilintarkastuspalvelu. Toimialaa oli laajennettu kattamaan Taloushallintoliitto ry:n laatiman standarditoimeksiantosopimuksen (KL 2004) mukaiset vero- ja yhtiöoikeudelliset palvelut. Vakuutus ei kuitenkaan kata muita oikeudellisia toimeksiantoja.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut valituksessaan, että varsinkin rakennusalalla lainhuudon hakeminen on normaalia toimistorutiinia kun taloushallinto hoidetaan tilitoimistossa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että Taloushallintoliiton mukaan tilitoimiston vakiintuneet palvelut voidaan jakaa tilinpäätökseen ja juoksevaan kirjanpitoon, palkanlaskentaan, ulkoisen laskennan palveluun ja sisäiseen laskentaan eli johdon laskentatoimeen. Lainhuudon hakeminen kuuluu kiinteistöoikeuteen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, kuuluiko lainhuudon hakeminen vakuutettuun toimialaan.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 249.1 mukaan vakuutusturva korvaa tilitoimistopalvelussa vakuutuksenottajan tai tämän työntekijän toiselle aiheuttaman taloudellisen vahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan 249.2 mukaan vakuutus ei korvaa jos vahinko aiheutuu toiselle suoritetun liikkeenjohdon tai muun konsulttitehtävän virheellisyydestä tai laiminlyönnistä.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, joka aiheutuu Suomen Taloushallintoliitto ry:n laatiman toimeksiantosopimuksen KL 2004 kohdissa 1.3 ja 1.4 määritellyistä vero- ja yhtiöoikeudellisista palveluista (vero-oikeudelliset asiakkaan tilauksesta tehtävät neuvontapalvelut, yhtiöoikeudelliset palvelut, hallituksen pöytäkirjan laatiminen, yhtiökokouspöytäkirjan laatiminen, yhtiöoikeudelliset asiakkaan tilauksesta tehtävät neuvontapalvelut).

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei lainhuudon hakeminen ole kirjanpito-, tilinpäätös- tai tilintarkastuspalvelua eikä sen voida katsoa kuuluvan normaaliin tilitoimistopalveluun. Lainhuudon hakeminen on kiinteistöoikeudellinen toimenpide. Lainhuudon hakeminen ei kuulu myöskään yhtiö- tai vero-oikeuden alaan, vaikka laiminlyönnin seuraus olikin veronkorotus. Arvioinnissa olennaista on laiminlyöty toimenpide, ei sen seuraus. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei lainhuutohakemuksen määräajan ylityksestä aiheutunut vahinko ollut aiheutunut vakuutetussa toiminnassa eikä vakuutusyhtiöllä näin ollen ole korvausvelvollisuutta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta