Haku

VKL 266/15

Tulosta

Asianumero: VKL 266/15 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.10.2015

Kiinteistön ulkoportaan metalliritilään liukastuminen. Korostunut huolellisuusvelvoite.

Tapahtumatiedot

K.L. kaatui 2.1.2015 vakuutetun asunto-osakeyhtiö S:n omistaman kiinteistön ulkoportaan metalliritilällä saaden värttinäluun alaosan murtuman sekä haavan päähän ja sääreen. K.L. on kuollut 15.1.2015 ja hänen kuolinpesänsä hakee As Oy S:n vastuuvakuutuksesta korvausta K.L:lle aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutusyhtiön mukaan K.L. liukastui metalliritilällä. Kyseisessä ritilässä ei ole ollut mitään vikaa tai puutetta, josta vahinko olisi aiheutunut. Ritilä on rakenteeltaan sellainen, ettei sitä voi liukkauden estämiseksi hiekoittaa. Koska metalliritilä on tavanomainen rakenne ja se on ollut asianmukaisessa kunnossa, vahingon ei voida katsoa aiheutuneen kiinteistönomistajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä kiinteistön pidossa. Näin ollen taloyhtiölle ei ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta.

Asiakkaan valitus

Tapaturmahetkellä metalliritilä oli lumen ja rännän peitossa. Ilmeisestä liukastumisvaarasta huolimatta metalliritilää ei ollut aikaisemmin poistettu eikä portaita asianmukaisesti hiekoitettu taloyhtiön toimesta.

Liukastumisen seurauksena K.L. on kaatunut ulkorappujen teräsritilälle ja lyönyt päänsä sekä satuttanut oikean ranteensa ja oikean reitensä. Kaatumiseen liittyi myös lyhyt tajuttomuus. K.L. kuljetettiin ambulanssilla sairaalaan, jossa hän oli hoidossa 2.-5.1.2015 välisenä aikana. K.L:n kuolinpesä vaatii, että S Oy:n vastuuvakuutuksesta maksetaan hänelle korvausta tilapäisestä haitasta haittaluokan 3 mukaisesti yhteensä 2 800 euroa.

Taloyhtiön kunnossapitovastuu koskee sellaisia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, jotka yhtiö on hyväksynyt omalle vastuulleen tai jotka yhtiö itse on rakennuttanut tai toteuttanut. Taloyhtiö huolehtii siten rakenteista, asunnon ulkopuolesta, pihasta ja osakkaat taas huolehtivat asunnon sisäpuolesta. Piha-alueen kunnossapitoon kuuluvat muun muassa ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia pitämään esimerkiksi piha-alueen ja raput turvallisen liikkumisen edellyttämässä kunnossa kuten lumen ja jään poistaminen, liukkauden torjumisen sekä siihen käytetyn hiekan ja soran poistaminen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että kunnossapitovelvollisella on korostettu huolellisuusvelvoite kunnossapidon suhteen. Kunnossapidosta vastaavan on siten seurattava sääolosuhteita ja tarpeen vaatiessa ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin. Kunnossapitovelvollisen korostettu huolellisuusvelvoite tarkoittaa myös sitä, että korvausvastuu on ankarampaa kuin normaali yksityishenkilöiden välinen tuottamusvastuu eli vähäisempikin huolimattomuus aiheuttaa korvausvelvollisuuden.

Tapaturmapaikasta otettujen valokuvien perusteella selviää, että talven ja lumen koittaessa metalliritilä olisi ollut helposti poistettavissa. Toimiakseen riittävän huolellisesti ja välttyäkseen mahdollisesta korvausvastuusta taloyhtiön olisi liukkauden torjumiseksi talveksi tullut poistaa helposti jäiseksi ja liukkaaksi tuleva metalliritilä. Näin menetellen ulkorapun portaita olisi hiekoittamalla voitu pitää asianmukaisessa kunnossa. Koska tapaturma on tapahtunut taloyhtiön kunnossapitovastuun alaisella alueella ja koska taloyhtiö on laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia ulkorappujen lumen ja jään poistamisesta asianmukaisella tavalla ja koska liukastumista edellä mainitussa olosuhteissa ei voida pitää ennalta arvaamattomana seikkana, K.L:llä on oikeus lainmukaiseen korvaukseen tapaturman johdosta aiheutuneesta henkilövahingostaan.

Henkilövahinkoasioiden neuvottelukunnan suositusten mukaan K.L:lle aiheutunut haitta oikeuttaa 2 800 euron korvaukseen tilapäisestä haitasta. Suositusten soveltuvimmat kohdat lienevät rannemurtuman osalta 7.30 § (ranteen tyyppimurtuma, suositeltu korvaus 1 000-2 000 euroa) ja päänahan haavan osalta  2.2 § (siisti haava, suositeltu korvaus 300-800 euroa) sekä säären haavan osalta 2.1 § (pinnallinen haava, suositeltu korvaus 100-300 euroa). Ottaen huomioon, että kyseessä on ollut pirstaleinen murtuma joka olisi vaatinut leikkaushoitoa ja josta todennäköisesti olisi jäänyt jonkinasteista pysyvää haittaa vaadittu 2 800 euron tilapäisen haitan korvaus on katsottava kohtuulliseksi ja voimassa olevan oikeuskäytännön mukaiseksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön laatimassa riskienarviointilomakkeessa vaaranpaikaksi on kirjattu ”Lumisten ja märkien kenkien puhdistaminen sisääntulossa” ja riskiksi on katsottu ”Kaatuminen sisätiloissa lumisilla kengillä tai liukastuminen sulaneeseen lumeen” ja tämän riskin ennaltaehkäisemiseksi ja korjaavaksi toimenpiteeksi ehdotetaan ”Rappurallit (tarvittaessa kiinteät) ja välittömästi sisääntulossa matto, johon voi pyyhkiä kengät”.

Lumen ja kosteuden kulkeutuminen sisätiloihin pyritään kiinteistöissä yleensä estämään ulko-oven edessä olevalla rappurallilla ja harjalla sekä tuulikaapissa olevalla kuramatolla. Rappuralli on yleinen, hyväksyttävä ja jopa suositeltava rakenne kiinteistöissä ja sen tehtävänä on vähentää talvisin lumen kulkeutumista sisätiloihin ja siten ennaltaehkäistä ja torjua rappukäytävän liukkautta ja pienentää kaatumisriskiä.

Tapaturman sattuessa rappuralli oli puhdistettu lumesta, se oli rakenteiltaan tavanomainen ja kunnossa. On mahdollista, että rappuralli on ollut kostea tai siihen on kertynyt alijäähtynyttä vettä, joka on tehnyt rappurallista liukkaan. Kiinteistön huoltotyöt oli kuitenkin tapahtuma-aikaan tehty asianmukaisesti, huolellisesti ja sääolosuhteet huomioiden. Lumityöt oli tehty tarpeen mukaan eli 30.12.2014 ja kulkuväylät hiekoitettu 31.12.2014. Myös rappuralli oli puhdistettu lumesta, mutta sitä ei luonnollisesti ollut hiekoitettu, koska rappurallia ei voi hiekoittaa. Rappurallin satunnaista liukkautta ei voida huoltotoimenpitein torjua.

Saatujen selvitysten perusteella K.L:n kaatuminen rappurallin kohdalla on ollut tapaturmainen vahinko, joka ei ole johtunut vakuutuksenottajan huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai muusta virheestä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko asunto-osakeyhtiö laiminlyönyt korostetun velvollisuutensa huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voi liikkua turvallisesti.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 322.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.

Asian arviointi

Vahingonkorvausoikeuden vakiintuneiden periaatteiden mukaan kiinteistön ylläpitäjällä on tavanomaista tuottamusvastuuta ankarampi vastuu. Vahingonkärsijän suojaa on vahvennettu, mutta vastuu ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta ankaraa vastuuta. Kiinteistön ylläpitäjän katsotaan toimivan korostetun huolellisuusvelvoitteen alaisena. Kiinteistön ylläpitäjän tulee hoitaa kiinteistöä siten, ettei kiinteistön käyttäjän turvallisuus vaarannu. Näyttövelvollisuus tilojen turvallisesta kunnosta on ylläpidosta vastuussa olevalla.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa K.L. on liukastunut kiinteistön ulkoportaan metalliritilään eli niin kutsuttuun rappuralliin. Tapahtumapaikalta otetuista valokuvista käy ilmi, että kyseessä on tavanomainen rappuralli, jonka tarkoituksena on estää lumen kulkeutuminen sisään rakennukseen. Lautakunta toteaa, että rappurallin tarkoituksena on ehkäistä liukkautta, minkä vuoksi rappurallin poistaminen talven ajaksi ei lautakunnan käsityksen mukaan olisi tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi pelkkä rappurallin olemassaolo ei synnytä asiassa korvausvastuuta.

Vastuu voi kuitenkin syntyä, jos rappurallin huolto on laiminlyöty. Rappuralli oli viimeksi puhdistettu lumesta 31.12.2014 kello 20 ja jalkakäytävä oli hiekoitettu 30.12.2014 7.30. Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella rappuralli on puhdistettu lumesta tarpeen mukaan. Asiassa esitetystä selvityksestä ei käy ilmi, että rappuralli olisi ollut luminen tai jäinen tapahtumahetkellä. Alkuperäisessä vahinkoilmoituksessa vahingon syyksi on mainittu liukastuminen sekä lumi- ja räntäsade. Lautakunta pitää yleisen elämänkatsomuksen mukaan hyvin todennäköisenä, että vahingonkärsijä olisi vahinkoilmoituksessa maininnut, jos rappuralli olisi ollut lumen tai jään peitossa. Lautakunta katsoo siksi, ettei rappurallissa ole ollut sellaista turvallisuuspuutetta, jonka johdosta asunto-osakeyhtiö olisi vastuussa liukastumisvahingosta. Tämän vuoksi vahinkoa ei myöskään vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan korvata vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia