Haku

VKL 266/13

Tulosta

Asianumero: VKL 266/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2013

Betonilattian pintakerroksen epoksipinnoitteen irtoaminen Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma

Tapahtumatiedot

Vakuutusyhtiön puhelinkorvaustulosteen merkintöjen mukaan A ilmoitti, että hänen omakotitalokiinteistönsä autotalli- ja varastorakennuksessa (rakennusvuosi 2001) lattiassa oleva massapinnoite (epoksipinnoite) oli alkanut irrota betonin kanssa. Syy oli vahinkoilmoituksen mukaan epäselvä. Autotalli- ja varastorakennus oli vakuutettu laajalla kotivakuutuksella.

T Oy teki kohteessa kartoituksen 12.8.2011. Kartoitusta koskevan raportin mukaan autotallin lattiassa epoksipinnoite oli haljennut. Se oli haljennut myös lämpimän varastotilan lattiassa. Kylmän varastotilan lattiaa ei voitu kartoittaa. Kartoitusraportin mukaan todennäköisesti epoksikerros on ollut liian paksu ja tästä syystä epoksipinnoitteen pinta on kuivuessaan jännittynyt liikaa ja haljennut irti betonilattiasta. Lattioissa ei raportin mukaan havaittu pintamittauksella kohonneita kosteusarvoja.

Asian korvauskäsittelyn yhteydessä A kertoi, että epoksipinnoitteita toteuttavan yrityksen asiantuntijan mukaan kyseessä oleva pinnoite ei kuivu vuosia vaan noin viikon. Tässä kohteessa pinnoitteen paksuus on ollut kaksi millimetriä ja asiantuntijan kertoman mukaan pinnoitepaksuudet voivat olla jopa neljä millimetriä. A kertoo, että asiantuntijan mukaan pinnoitteen irtoaminen johtui betonirakenteen pettämisestä. Irronnut pinnoite oli tukevasti kiinni pohjustepinnassa (primer) ja betoni oli kiinnittynyt hyvin pinnoitteeseen. Betoni oli alempaa repeytynyt äkillisesti lattiasta. Aikaisemmin lattia on ollut vuosia kunnossa.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi päätöksissään, että laajasta kotivakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. Pinnoitteen irtoaminen ei ole aiheutunut äkillisen tapahtuman seurauksena. Yhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä esitetyn mukaan vahinko on todennäköisesti aiheutunut sen seurauksena, että sementtiliima on jätetty hiomatta tai pinnoite ei ole tarttunut kunnolla betoniin. Ajan kuluessa kuivumisesta on aiheutunut jännitystä betonin ja pinnoitteen välillä ja pinnoite on irronnut lopullisesti betonista.

 

Valitus

Valituksen mukaan vakuutusyhtiö ei ole huomioinut lattiavalmistajan esittämää. Vakuutusyhtiön vahingon syyksi esittämät oletukset on osoitettu vääriksi. Asiaa ei ole käsitelty tosiasioiden pohjalta, vaikka ne on selkeästi tuotu julki.

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu pala irronnutta pinnoitetta. Siitä ilmenee, että pohjuste ja betonin pintakerros ovat tiukasti kiinni pinnoitepalassa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vahinko ei ole aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Asiassa ei ole esitetty mitään yksilöityä tapahtumaa, joka olisi aiheuttanut betonirakenteen pettämisen. Vahingon äkillisyyttä ei tule arvioida sen mu­kaan, miten äkillisesti lattiavaurio on ilmennyt, vaan sillä perusteella, mikä on vahingon taustalla oleva syy.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

1. Korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuu­tuksen ollessa voimassa.

2. Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot

Irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei korvata

2.1 vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle itselleen kulumisesta, ruostumisesta, syö­pymisestä, hajusta, pilaantumisesta, homeh­tumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Rakennuksen vakuutuksesta ei kohtien 2.1­2.15 lisäksi korvata

2.24 suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä rakennukselle aiheutunutta vahinkoa.

Ratkaisu

Tapauksessa on riitaa lattian pintakerrokselle aiheutuneen vahingon korvattavuudesta. Vakuutuslautakunnalle toimitetun näytepalan ja kartoitusraportin valokuvan perusteella lattiasta on irronnut epoksipinnoitteen ohella noin 1–2 millimetrin kerros betonilattian pintaa. Epoksimassa ja betonin pintakerros ovat Vakuutuslautakunnalle toimitetussa näytepalassa tiukasti kiinni toisissaan.

A:n kotivakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. Vakuutuksesta ei korvata vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutuvia vahinkoja. Rakennuksen vakuutuksesta ei korvata mm. rakennustyövirheestä aiheutuneita vahinkoja.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Tässä tapauksessa A:n puolelta tulisi voida osoittaa, että lattian pintakerroksen irtoaminen on äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama.

Vakuutuslautakunnalle esitetystä selvityksestä ei ilmene, mikä seikka on aiheuttanut lattian pintakerroksen irtoamisen. Asiassa ei ole viitteitä siitä, että autotalli- ja varastorakennusta olisi kohdannut esimerkiksi vuotovahinko tai muu betonilaatan kosteuteen äkillisesti vaikuttanut tapahtuma. Selvityksestä ei myöskään ilmene, että rakennusta olisi kohdannut jokin muu äkillinen tai ennalta arvaamaton tapahtuma, joka olisi aiheuttanut pintakerroksen irtoamisen. Käytettävissä olevan selvityksen perustella kysymyksessä on vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutunut vahinko, jonka syntyminen saattaa liittyä betonilaatan rakennustekniseen toteutukseen.

Asiassa on jäänyt selvittämättä, että vahinko olisi aiheutunut vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vahinkoa ei tee korvattavaksi se, että vahinko on ilmennyt vakuutetulle yllättäen. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta